Hei! Olet nyt sivuilla, joihin on koottu suomalaista ja kansainvälistä isyystutkimusta. Tutkimukset on jaoteltu neljään kategoriaan, jotka löydät alhaalta. Kaikki nämä löytyvät sähköisenä versiona linkin takaa. Alla on myös lueteltu joitain kirjoja.

Kirjoina löytyvät

Isyyden aika: historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa. Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. (Aalto, I. 2012. Väitöskirja)

Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Gaudeamus, Helsinki. -Huttunen, Jouko. 1990: Isän merkitys pojan sosiaaliselle sukupuolelle. Studies in education 77,Jyväskylän yliopisto.(Forsberg, H. & Nätkin, R. (toim.) 2003)

Isyys ja äitiys nuorten kertomana. Lukiolaisten tyttöjen ja poikien kirjoituksia. (Innanen, Mikko 2001. Väitöskirja)

Miehestä esikoisen isäksi. (Kaila-Behm, Arja 1997 Väitöskirja)

Isän merkitys. Uusi tie, Helsinki. (McDowell, Josh 1991)

Mäkelä, Maarit 1997: Saveen piirtyviä muistoja. Kirjassa Aina uusi muisto. Toim. Katarina Eskola, & Eeva Peltonen. Nykykulttuurin tutkimusyksikkö, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. s. 37–59.

Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. WSOY, Porvoo.(Reima, Vilho 1915)

Isä neuvolassa. Työvälineitä ja ajatuksia vauvaa odottavien ja hoitavien kanssa työskenteleville. Sosiaali- ja terveysministeriö, TaNe, Helsinki.(Säävälä, Hannu & Keinänen, Eero & Vainio, Jari 2001)

Isyys ja elämän kriisit-Isyyden merkitys, haasteet, voimavarat ja tuki ( Suvi Säyrylä 2017)

Isä yksinhuoltajana- Isien kokemuksia yksinhuoltajuudesta (Koivusalo & Ylönen 2016)

Isän syli- Tutkimus isyydestä ja varhaisesta vuorovaikutuksesta (Elina van den Arend ja Jenni Liukkonen, Saimaan AMK, 2009)

Äitiysneuvola isyyden tukena : Kyselytutkimus äitiysneuvolapalvelujen vastaavuudesta isien tarpeisiin ( Ortju, Laura; Lindlöf, Milla 2015 )

Isä äitiysneuvolan asiakkaana Tutkimus isän roolista neuvolavastaanoton vuorovaikutuksessa (Haverinen, Sanni. 2009)

”VAIN TAIVAS RAJANA”Sosiaalityöntekijöiden kohtaama parisuhdeväkivalta(Heikkilä, Tiina 2010. Pro Gradu)

Erilainen isyyskokemus. Äidin synnytyksen jälkeinen masennus isän kuvaamana. (Iho, Anu 2004. Pro Gradu)

Ilman isää olisi aika vaiekaa. Isän läsnäöolon merkitys kuudesluokkalaisten lasten elämässä (Kähkönen, Päivi 2005 Pro gradu)

Iloa ja voimavaroja isä-lapsikerhosta.Toimintatutkimus isien vertaistukitoiminnan kehittämiseksi Kymenlaakson Ensi-ja turvakotiyhdistyksessä (Kosma, Marjaana YAMK)

Maahanmuuton vaikutukset miehen rooliin somalialaisessa perheessä (Matkaselkä, Päivi 2009)

ISIEN TUEN- JA TIEDONTARPEET ISYYDESTÄ,ODOTUSAJASTA JA SYNNYTYKSESTÄ ISIEN TUEN- JA TIEDONTARPEET ISYYDESTÄ,ODOTUSAJASTA JA SYNNYTYKSESTÄ- perhevalmennus isyyteen kasvun tukena (Puputti-Rantsi, Arja 2009. Pro Gradu)

Koulutulokkaiden isät lastensa koulunkäynnin tukena (Torkkeli, Markus 2001. Pro Gradu)

Isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdessäolo: Yhdessäoloa, isänä toimimiseen liittyvää stressiä ja isän tyytyväisyyttä parisuhteessa kuvaavan rakenneyhtälömallin kehittäminen ja arviointi. (Halme, Niina 2009. Väitöskirja)

Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa. (Aalto, Ilana 2012. Väitöskirja)

Responsible Fatherhood A Narrative Approach. (Eerola, Petteri 2015. Väitöskirja)

Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta (Hietamäki, Johanna 2015. Väitös)

Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta(Itäpuisto Maritta.2005. Väitöstutkimus)

Avioero suomalaisen miehen kokemana. Ero ja erosta toipuminen prosessina(Koskela Jari.2012. Väitöstutkimus)

Isäksi tulon tarinat, tunteet ja toimijuus. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta.(Mykkänen, J. 2010 Väitöskirja)

Millainen on hyvä äiti tai isä? : viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset (Valkonen, Leena 2006)

Supportive Communication in Finnish Men’s Friendships (Virtanen Ira 2015. Väitöskirja)

Fatherhood instututen  ( U.K.) sivuilta löytyy läjäpäin erilaisia artikkeleita ja tutkimuskoosteita

Täältä löydät National responsible fatherhood clearinhousen( U.S) kirjaston, josta voit hakusanoilla hakea tutkimuksia, artikkeleita yms. laajasta valikoimasta.

FRPN:n sivuilta löytyy muutama artikkeli