Turvakoti — puh. 03 875 090  — avoinna 24 h/vrk
Kun perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa

Tunnista väkivalta — Onko suhteessani väkivaltaa / Olenko väkivaltainen (testaa)

Yhteystiedot
Turvakoti 24/7, p. 03 875 090    turvakoti@letk.fi 
Launeenkatu 8, 15100 Lahti  /  fax 03 752 1067

Vastaava sosiaalityöntekijä
Pia Hiekkaranta, p. 044 357 8560   pia.hiekkaranta@letk.fi

Opiskelija-asiat:
Harjoittelijat on sovittu loppuvuoteen 2021 saakka. Seuraavien harjoittelujen osalta opiskelijat voivat olla yhteydessä syksyllä 2021.

Palvelukuvaus Turvakoti (THL)
Turvakoti (Lahti), esite


Turvakoti tarjoaa kriisivaiheessa turvaa ja tukea sekä mahdollisuuden perheväkivaltakierteen katkaisuun.

Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tilanteeseen. Vanhempia tuetaan huomioimaan lapsi oman kriisinsä yhteydessä. Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvittaessa yhdistyksemme tai yhteiskunnan muita palveluita.

Yksilökeskusteluja  –  Perhetapaamisia  –  Ohjausta ja neuvontaa


Lasten kanssa tehtävä työ

Perheväkivaltaa kokeneiden aikuisten avuntarvetta ei kyseenalaisteta, mutta lapset jäävät vieläkin liian usein huomiotta. Lasten ajatellaan elävän perheissään jonkinlaisessa umpiossa. He eivät näe, kuule tai tiedä mitään ja jos tietävätkin, asiat unohtuvat nopeasti, eivätkä siten vaikuta heihin. Väkivallalle altistunut lapsi tarvitsee apua samalla tavalla kuin aikuinen, on hän sitten ollut itse väkivallan kohteena tai sivusta seuraajana. Väkivallalle altistumisen seuraukset ovat yksilöllisiä. Niihin vaikuttavat väkivallan laatu ja määrä, lapsen ikä ja sukupuoli sekä muut riskitekijät ja suojaavat tekijät lapsen kasvuympäristössä.

Tavoitteet:

Työskentelyn tavoitteena on auttaa väkivaltaa kokeneita ja sille altistuneita lapsia tukemalla lasten omia selviytymiskeinoja ja tekemällä lapset ja heidän tarpeensa näkyviksi vanhemmille ja muille lapsen kannalta tärkeille ihmisille. Laajempana tavoitteena on vahvistaa lapsilähtöistä työskentelyä väkivaltatyössä ja lastensuojelussa ja vahvistaa työntekijöiden ammattitaitoa lasten kanssa työskentelyssä. Käytännön toiminnan painotukset riippuvat aina lapsen ja perheen yksilöllisestä tilanteesta.

Väkivaltatyössä lasten kanssa pyritään kuitenkin aina siihen, että

 • tarjotaan lapselle ja vanhemmalle turvalliset olosuhteet, joissa ei tarvitse pelätä
 • annetaan lapselle mahdollisuus käsitellä tilannetta luotettavan aikuisen kanssa
 • selvitetään väkivallan vaikutuksia ja arvioidaan lapsen tilannetta lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä
 • ohjataan lapsi tarvittaessa muun avun piiriin
 • turvataan lapsen äänen kuuluminen yhteistyöverkostossa ja lapsen kannalta tärkeissä yhteisöissä
 • työmenetelminä käytetään terapauttisia– ja toiminnallisia työvälineitä
 • Yksilö- ja ryhmätyö

Kun lähisuhteessa tai perheessä on väkivaltaa tai sen uhkaa

Tunnista väkivalta — Testaa onko suhteessani väkivaltaa / olenko väkivaltainen

Palvelukuvaus


Aikuisten kanssa tehtävä työ
Puhelinnumerot päiväaikaan:

Jukka Suni, väkivaltatyöntekijä,
lähiesimies, p. 050 561 4132
jukka.suni@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Arto Lillvis, väkivaltatyöntekijä
p. 050 345 4781
arto.lillvis@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Riitta Takala, väkivaltatyöntekijä
p. 050 345 4793
riitta.takala@letk.fi
Loviisankatu 14 B 18, 15100 Lahti

Yhteinen sähköposti:
vvavopalvelu@letk.fi


Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Aikuisten kanssa tehtävässä työssä Väkivaltatyön avopalvelu tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta kaiken ikäisille miehille ja naisille, joiden perheessä tai lähisuhteissa on väkivaltaa tai sen uhkaa.

Työskentely voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä vertaisryhmätoimintaa. Palvelu on tarkoitettu väkivallan kokijoille ja tekijöille sekä heidän läheisilleen.

Tunnista väkivalta — Onko suhteessani väkivaltaa / Olenko väkivaltainen (testaa)


Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Väkivaltatyön avopalvelu

Lasten kanssa tehtävä työ
Leena Tolonen, väkivaltatyöntekijä, lapsityö
puh. 044 705 3706
leena.tolonen@letk.fi
vvavopalvelu@letk.fi
Launeenkatu 8, 15100 Lahti

Lasten vertaistarinoita -vihkonen
PalvelukuvausPalvelu on maksutonta.

Väkivaltatyön avopalvelun lapsityöntekijä työskentelee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneiden lasten ja nuorten kanssa huomioiden myös lapsen perheen. Lapsi voi ohjautua lapsityöhön myös silloin, kun perheessä on kriisitilanne, joka aiheuttaa turvattomuutta lapsen lähisuhteissa.

Työskentely lapsen kanssa on osallistavaa ja lapsen selviytymistä tukevaa. Lapselle ja nuorelle annetaan mahdollisuus käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan ikätasoisesti omaan tahtiinsa. Tavoitteena on turvallisuuden tunteen ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen. Tapaamisissa käytetään lapselle ominaisia, toiminnallisia ja luovia työskentelytapoja.

Lapsen kanssa työskennellessä huomioidaan koko perheen tarpeet ja lapsen vanhempien kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Vanhempia tuetaan kannustavaan kasvatukseen ja lapsen turvallisuuden tunteen vahvistamiseen vanhemmuustyön keinoin.

Turvallisuustyö
Heli Lehtinen, väkivaltatyöntekijä, verkostokoordinaattori
p. 044 345 4792
heli.lehtinen@letk.fi
vvavopalvelu@letk.fi
Loviisankatu 14 B 18, 15100 Lahti


Palvelu on maksutonta.

Väkivaltatyön Avopalvelun turvallisuustyöllä edistetään lähisuhdeturvallisuutta ja tehdään väkivaltatyön palveluja tunnetuksi sekä kansalaisten että eri ammatillisten toimijoiden keskuudessa.


Mitä tarkoittaa lähisuhdeturvallisuus?

Lähisuhteella tarkoitetaan perheenjäsentä, lähisukulaista tai muuten läheistä ihmistä. Arjessa kohdattavilla muillakin ihmisillä on paljon merkitystä, esim. koulun, työpaikan ja harrastusten ihmissuhteet.

Lähisuhdeturvallisuus

Jokainen meistä haluaa olla turvassa tärkeimmässä paikassa, omassa kodissa. Jokainen meistä haluaa myös tuntea olevansa perheessään erityinen, rakastettu ja kunnioitettu. Jokaisella meistä on oikeus saada olla kotonaan oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti.

Kotisi on turvallinen, kun sinne on mukavaa tulla. Teillä ollaan tasa-arvoisia, eli voitte pariskuntana tai perheenä olla asioista eri mieltä ilman, että kukaan tulee tuomituksi, haukutuksi tai ivatuksi. Luotatte toisiinne. Sinun ei myöskään tarvitse pelätä perheenjäsenesi suuttumista tai jättää sen pelossa asioita tai mielipiteitäsi kertomatta.

Turvallisessa perheessä arvostetaan ja huomioidaan kaikki sen jäsenet. Pidätte huolta toisistanne. Jos sairastut, sinulla on huolia tai elämässäsi tulee eteen muita vastoinkäymisiä, voit luottaa siihen, että sinusta pidetään huolta ja että saat empatiaa osaksesi. Turvallisessa perheessä huolehditaan talousasiat yhdessä ja päätetään isoista asioista yhdessä, kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi. Kodissanne kaikilla perheenjäsenillä on omat ystävänsä ja harrastuksensa, mutta teette mukavia asioita myös yhdessä. Teillä kenenkään ei tarvitse pelätä toista perheenjäsentä. Teillä ei ole henkistä eikä fyysistä väkivaltaa eikä teillä käytetä liikaa päihteitä.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat terveyden, mielenterveyden, hyvinvoinnin ja elämässä jaksamisen perusta.

Lähisuhteiden turvallisuus syntyy siitä miten

 • arvostamme itseämme ja toisiamme
 • huomioimme toisiamme
 • ratkaisemme erimielisyyksiä.

Suomessa jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapauteen, sananvapauteen sekä yksityiselämän suojaan.

Mitä tarkoittaa lähisuhdeväkivalta?

Väkivalta on vallan väärinkäyttöä. Se satuttaa, aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Se voi ilmetä monin eri tavoin. Väkivalta voi olla sanallista alistamista ja nöyryyttämistä, pelon ilmapiiriä, rahankäytön ja tekemisen kontrollointia, ruumiillista satuttamista, aatteellista tai uskonnollista väkivaltaa, nettiväkivaltaa, vainoamista, seksuaalista väkivaltaa, mutta myös kaltoinkohtelua tai huolehtimisen laiminlyöntiä. Lähisuhdeväkivaltaan liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa sekä vaikenemista ja salailua. Juuri siksi se on paljon yleisempää kuin luullaan. Olet oikeutettu saamaan apua lähisuhdeväkivallan kokijana tai tekijänä.

Mistä saa lisää tietoa, tukea ja apua?

Älä jää yksin jos koet turvattomuutta lähisuhteissasi tai jos havaitset huolta herättävää turvattomuutta lähipiirissäsi. Ota asia puheeksi luotettavan läheisen tai ammattilaisen kanssa.

Onko perheeni turvallinen? Mitä turvallisuus ja turvattomuus sinulle tarkoittavat? Onko suhteessani väkivaltaa? Olenko väkivaltainen?  Näihin kysymyksiin liittyvät testit ja muita elämänhallintaan liittyviä pohdintoja ja tehtäviä löydät Nettiturvakodin sivuilta, joihin pääset tämän linkin kautta

Testit ja tehtävät – Nettiturvakoti

Apua Sinulle – Lahden ensi- ja turvakoti ry:
TURVAKOTI
VÄKIVALTATYÖN AVOPALVELU – Aikuisten kanssa tehtävä työ
VÄKIVALTATYÖN AVOPALVELU – Yhteydenottolomake

Nettiturvakoti Apua perheväkivaltaan – turvallisuutta lähisuhteisiin

Apua väkivaltaan 080 005 005 | Nollalinja

Kasvata kannustaen | Kasvata kannustaen – Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa (virtuaalikirja.fi)

Materiaalia:
Turvallinen lapsuus
Turvallinen nuoruus
Aikuisiän turvallisuus
Turvallinen ikääntyminen

Miniturvallisuusseula
Turvallisuusseula
Huoneentaulu, aikuiset
Huoneentaulu, lapset

Julkaisu:  Turvallinen perhe-elämä ei synny sattumalta.pdf

Julkaisu: Väkivallasta turvallisuuteen Tilaa tästä linkistä 

Kiusaaminen puheeksi!

Kiusaamisasioiden Tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa kiusaamista kokeneille ja heidän vanhemmilleen sekä kiusaamista parhaillaan kokeville.

Valopilkut tarjoavat puhelin- ja nettitukea, yksilötapaamisia sekä ryhmämuotoista tukea.

www.valopilkkuja.fi

Ladattavat tiedostot ja esitteet
 • Vanhempien esite    Tietoa, tukea ja apua kiusaamista kokeneille sekä kiusattujen lasten vanhemmille
 • Kiusaamisväkivallan ehkäisy   Kiusaamisväkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen lasten ja nuorten parissa – Päijät-Hämeen toimintamalli
 • Huoli puheeksi   Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen lasten ja nuorten parissa

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Väkivaltatyön avopalvelu

Toiminta käynnistyy syksyllä 2021

P. 044 401 2681 ja  050 561 4132
aggredi.ph@letk.fi
Lähetä turvapostia Aggredi Päijät-Häme
Aleksanterinkatu 35, 15140 Lahti

Apua väkivallan tekijöille. Mahdollisuus etsiä keinoja kodin ulkopuolisen väkivallan vähentämiseen ja parempaan elämänlaatuun.
Palvelu on maksutonta.

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Aggredi Päijät-Häme