HAEMME KAHTA YÖTYÖNTEKIJÄÄ;
VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄ ENSIKODILLE
PERHE- JA KRIISITYÖNTEKIJÄ TURVAKODILLE

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluita. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvatyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistyksessä lähisuhdeväkivalta- ja turvallisuustyötä tehdään Turvakodin lisäksi Väkivaltatyön avopalveluissa. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja Turvakotien liiton jäsenyhdistys. Valtion rahoittamaa turvakotitoimintaa koordinoi THL.

ENSIKOTI

Lahden ensikoti sijaitsee Launeella, viihtyisällä omakotitaloalueella. Ensikodissa erityistä tukea tarvitsevat vauvaperheet saavat odotusajasta lähtien ympärivuorokautista, yksilöllistä, yhteisöllistä ja intensiivistä tukea vanhemmuuteen ja vauvan hoitoon. Ensikodilla tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää suhdetta ja opetellaan arkielämän ja vauvanhoidon taitoja kädestä pitäen.

Ensikodilla vauva saa turvallisen kasvuympäristön, jossa vauvan tarpeet tulevat tunnistetuksi ja vastatuksi ja vauva voi hyvin. Perhe voi tulla ensikotiin jo raskausaikana, jolloin voidaan tukea vanhemman ja masuvauvan välisen suhteen muodostumista. Ensikotitoiminnan painopisteenä on tukea vauvan ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, vauvan hyvän hoidon toteutumista sekä vahvistaa vanhempien voimavaroja. Ensikodissa arkea eletään yhdessä ammattilaisten ja vauvaperheiden kanssa ympäri vuorokauden. Vauvaperhetyöntekijän työ sisältää myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Toisen yövuorolaisemme siirryttyä yhdistyksemme sisällä toisiin tehtäviin haemme nyt hänelle seuraajaa. Yövuoroa ensikodilla tehdään 4 päivän jaksoissa, työvuoron sijoittuessa pääsääntöisesti klo 20:30 -7:30 välille. Yövuoron vauvaperhetyöntekijät osallistuvat säännöllisesti yhdistyksemme työyhteisöpäiviin sekä ensikodin kehittämispäiviin.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn, mukavan ja joustavan työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittyä valtakunnallisen työmuodon puitteissa.

Odotamme sinulla olevan kokemusta vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa työskentelystä. Ensikotityössä tärkeää on arvostava kohtaaminen, asiakaslähtöisyys, joustava suhtautuminen vaihteleviin tilateisiin sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kokemusta lastensuojelu- ja mielenterveys- sekä päihdetyöstä.

Ensikoti on osa yhdistyksemme vauvaperhetyön kokonaisuutta.

Kiinnostuitko? Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa 16.7. asti Ensikodin johtaja Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911 tai sirpa.lampinen@letk.fi ja 19.7. – 6.8. Anne Sipponen, p. 044 335 6905, anne.sippponen@letk.fi

TURVAKOTI

Turvakoti on avoinna 24/7 tarjoten välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Lahden Turvakodissa on tällä hetkellä viisi perhepaikkaa, mutta palvelut laajentuvat kahdella perhepaikalla syksyn 2021 aikana. Turvakodissa työskentelee seitsemän vakituista perhe- ja kriisityöntekijää, joista 2 vastaavat yövuoroista ja muut tekevät 2- vuorotyötä aamu- ja iltavuoroissa. Lisäksi turvakodilla työskentelevät ruokahuollosta vastaava emäntä ja esihenkilönä vastaava sosiaalityöntekijä.

Nyt avoinna oleva tehtävä pitää sisällään enimmäkseen yövuoroja ja satunnaisesti aamu- tai iltavuoroja. Työ pitää sisällään myös viikonlopputyötä. Työntekijöillä on säännöllinen kiertävä työvuorolista ja yötyöntekijän kierto on 4 työvuoroa ja 3 vapaata nukkumispäivän lisäksi. Perhe- ja kriisityöntekijät tekevät suunnitelmallista asiakas- ja kriisityötä sekä asiakkaina olevien aikuisten että lasten kanssa. Vuorossa oleva työntekijä arvioi ja tekee päätökset uusien asiakkaiden turvakotijakson tarpeesta. Työhön kuuluu myös kodinhoidollisia tehtäviä Turvakodilla.

Odotamme hakijoita, joilla on vahva kiinnostus tehdä kriisityötä väkivalta- ja turvallisuustyön näkökulmasta. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja, vastuullisuutta, sitoutumista sovittuihin työtapoihin sekä niiden tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen, joustavaa asennetta, oma-aloitteisuutta, hyvää kokonaisuuden hahmottamista, ongelmanratkaisutaitoja sekä hyviä yhteistyö-, tiimi- ja verkostotyöntaitoja. Arvostamme monipuolista aiempaa työkokemusta esimerkiksi lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja psykiatrian työtehtävistä ja perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivaltaan ja kriisityöhön. Lisäarvoa annamme työtehtävään vaadittavan koulutuksen lisäksi hankituista lisäkoulutuksista ja menetelmäosaamisesta.

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän ammattitaitoisessa ja toisiaan kollegiaalisesti tukevassa tiimissä, säännöllisen työnohjauksen ja tiimikokoukset, hyvin monipuoliset koulutusmahdollisuudet, vastaavan sosiaalityöntekijän ja oman yhdistyksen vankan tuen.

Kiinnostuitko? Mahdollisiin kysymyksiin vastaa 16.7. asti Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Pia Hiekkaranta, p. 044 357 8560 tai pia.hiekkaranta@letk.fi ja 19.7.–6.8. yhdistyksen talouspäällikkö Terhi Hugg, p. 040 773 6339 tai terhi.hugg@letk.fi

———————————————————————————–

Yhdistyksemme työntekijöillä on käytössään kattava työterveyshuolto sekä työhyvinvointia edesauttavat kulttuuri-/liikuntasetelit.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalalle soveltuva sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto. Palkkaus ja työaika määrittyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi tai sitoutua sen suorittamiseen. Edellytämme myös tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 8.8.2021 klo 23:59 mennessä sähköisesti toimisto@letk.fi. Haastattelut pyrimme pitämään viikkojen 32 – 33 aikana. HUOM! hakemukseen viitteeksi haettavan työmuodon nimi (Ensikoti, Turvakoti)

Ilmoitus löytyy myös TE-Palveluista


Opiskelija-asiat:
Ensikoti / Sanna Heinonen, p. 050 917 2358, sanna.heinonen@letk.fi
Turvakoti / Harjoittelijat on sovittu loppuvuodelle 2021. Seuraavien harjoittelujen osalta opiskelijat voivat olla yhteydessä syksyllä 2021, p. 03 875 090, turvakoti@letk.fi

Sijaistyövuoroista voit tiedustella:
Ensikodin johtaja  Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi
Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Pia Hiekkaranta p. 044 357 8560, pia.hiekkaranta@letk.fi