Vuoden 2019 aikana Oulun ensi- ja turvakodilla autettiin noin 2000 lasta tai aikuista. Kokosimme yhteenvedon yksiköidemme toiminnasta numeroiden valossa.

Ensikoti

Ensikodilla tarjotaan ympärivuorokautista tukea ja ohjausta vauvaperheille. Vuoden 2019 aikana ensikodilla oli yhteensä 49 perhettä. Tyypillinen ensikotiasiakas oli oululainen 0-3 kuukauden ikäinen vauva, joka tuli ensikotiin äidin kanssa lastensuojelun sosiaalityöntekijän ohjaamana. Keskimääräinen ensikotijakson pituus oli kestoltaan 3 kuukautta. Ensikotiasiakkuuteen johtanut pääasiallinen syy oli tuen tarve vauvan hoidossa. Pääsääntöisesti ensikodilta perheet kotiutuivat omaan kotiin.

Pidä kiinni® -Ensikoti Orvokki

Oulun ensi- ja turvakodin ylläpitämä Pidä kiinni® -Ensikoti Orvokki aloitti toimintansa syyskuussa 2018. Nykyiset tilat ovat Myllytullissa. Ensikodissa on paikka viidelle perheelle. Ensikoti Orvokin tavoitteena on auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä, vuosittain noin 10-15 perhettä. Tarve päihdeongelmien hoitoon erikoistuneelle ensikodille on selkeä, koska Oulun yliopistollisen sairaalan toimialueella arvioidaan syntyvän vuosittain 200-300 vauvaa, jotka ovat altistuneet päihteille raskausaikana. Pidä kiinni® -ensikodin toimialue kattaa koko Suomen: asiakkaat ohjautuvat Ensikoti Orvokkiin tarpeen mukaan myös muualta kuin Pohjois-Suomesta.

Vauvatalo

Vauvatalolla tarjotaan matalan kynnyksen palveluja alle 2 –vuotiaiden lasten perheille ja vauvaa odottaville. Vauvatalon palveluja ovat päiväryhmä Seraffiina, baby blues-vauvaperhetyö ja vapaaehtoisdoula–synnytystukihenkilötoiminta.

Päiväryhmä Seraffiina on intensiivistä, suunnitelmallista, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista ryhmätoimintaa. Ryhmäpäiviä vuonna 2019 oli kevätkauden aikana 38, syksyllä 36. Ryhmään osallistui 10 äitiä ja 10 vauvaa. Lisäksi toiminnassa oli mukana 9 isää.

Baby blues – vauvaperhetyö tarjoaa lyhytkestoista tukea vauvaperheille. Toiminnassa autetaan vauvaperheitä jaksamaan arjessa, tuetaan vanhemman masennuksesta ja uupumuksesta toipumista ja etsitään yhdessä iloa vauvasta ja vanhemmuudesta. Toimintavuoden aikana yksilöasiakkaita oli 28. Suurin osa tapaamisista oli uniohjaustapaamisia. Vuonna 2019 baby blues – vauvaperhetyössä vastaanotettiin yhteensä 78 neuvonta- ja palvelutiedustelupuhelua. Suurin osa oli unineuvontapuheluita. Eri vertaistukiryhmiin osallistui yhteensä 78 henkilöä.

Vapaaehtoinen doula tarjoaa tukeaan perheille odotusaikana, synnytyksessä sekä synnytyksen jälkeen. Vapaaehtoisdoula -synnytystukihenkilötoiminnassa vapaaehtoisia oli mukana 24. Tukisuhteita oli 30.

Turvakoti

Turvakodissa tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneelle tai sen uhan alla elävälle henkilölle kriisiapua, ympärivuorokautista turvaa ja suojaa sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Vuonna 2019 Oulun turvakodilla oli 285 asiakasta ja asumispäiviä oli yhteensä 4973. Asiakkaista naisia oli 134, miehiä 21, tyttöjä 55 ja poikia 61. Lasten keski-ikä oli 6,4 vuotta ja ikäjakaumallisesti eniten oli alle kouluikäisiä. Noin 48 % asiakkaista tuli turvakotiin ilman lapsia. Yli 60-vuotiaita asiakkaita oli yhteensä 23.

Turvakotijakson kesto oli muutamasta vuorokaudesta muutamaan kuukauteen, keskiarvon ollessa 15 vuorokautta. Tilastojen mukaan turvakotijaksot pitenivät vuoden 2019 aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Turvakodissa toimivaan ympärivuorokautiseen kriisipuhelimeen tuli noin 555 puhelua ja ne tulivat useimmiten asianomaisilta itseltään, viranomaisilta tai huolestuneilta sukulaisilta ja ystäviltä.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä tarjotaan keskusteluapua kaikille niille, joiden perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Työmenetelmiä ovat yksilö-, pari- ja perhetapaamiset, erilaiset vertaisryhmät sekä yhteistyö muiden perhettä auttavien ammatillisten toimijoiden kanssa.

Vuoden 2019 aikana asiakkaita yksilötyössä oli 201, joista miehiä oli 65 ja naisia 135. Miehistä 15 tuli asiakkaaksi väkivallan kokijana ja naisista 5 väkivallan tekijänä. Yksilökäyntejä toteutui 585, paritapaamisia järjestettiin 50. Lapsia oli asiakkuudessa 25, joista tyttöjä oli 15 ja poikia 10. Käyntimääriä asiakasta kohden oli 3,44 käyntiä. Eri vertaistukiryhmissä kävi 55 asiakasta ja ryhmäkertoja oli 49.

Tukikeskus Varjo

Tukikeskus Varjo on Viola Väkivallasta vapaaksi ry:n koordinoima ja yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakoti ry:n kanssa toteutettava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti toimiva asiantuntijakeskus. Tukikeskus Varjon tehtävä on eron jälkeisen väkivaltaisen vainon kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen ja vainoamisen ennaltaehkäisy. Asiakkaita vuonna 2019 oli yhteensä 119. Asiakkuuksien kesto oli kahdesta kuukaudesta vuoteen.

SERITA –hanke (2017-2019)

SERITA-hanke on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementin yhteistyöhanke. SERITA-hankkeessa tehdään matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä seksuaalirikostaustaisten, potentiaalisten seksuaalirikoksen tekijöiden sekä heidän, jotka ovat huolissaan oman seksuaalisen käyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi kanssa. Toimintavuoden aikana yksilöasiakkaita oli 38 ja asiakastapaamisia 334. Neuvontapuheluja oli 170. Koukussa pornoon -ryhmä kokoontui 6 kertaa, jossa osallistujia oli 1-3/ ryhmäkerta.

Tietoiseksi-hanke (2019-2021)

Tietoiseksi-hanke tarjoaa Pohjois-Suomen alueella seksuaalikasvatusta ja – neuvontaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien tietoa seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveydestä ja edistää pohjoissuomalaisten seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä. Yksilöasiakkaita oli 23 ja tapaamisia 99. Matalan kynnyksen neuvontapuheluja oli 22. Tyttöjen talon kanssa järjestettiin yhteinen seksuaaliterveysryhmä maahanmuuttajanaisille. Ryhmätapaamisia oli 9, joissa osallistujia oli yhteensä 155.

Alvari- ja Varpu tehostettu perhetyö

Kotona tehtävä tehostettu perhetyö sisältää väkivaltaerityisen Alvari-perhetyön ja Varpu-vaativan vauvaperhetyön. Vuonna 2019 Alvari-perhetyötä tehtiin 19 perheessä ja Varpu-perhetyötä 8 perheessä. Kaikissa Varpu-perheissä oli työskentelyn alkaessa yksi alle 1-vuotias lapsi. Alvari-perheissä oli yhteensä 55 lasta, jotka olivat iältään 0-17-vuotiaita. Työskentelyssä mukana olevista vanhemmista äitejä oli 23 ja isiä 17.

Ero lapsiperheessä ja tapaamispaikkatoiminta

Tapaamispaikkatoiminta toteuttaa lapsen oikeutta tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu, joko vanhempien eron tai huostaanoton vuoksi. Toimintavuoden aikana valvottuja tapaamisia toteutui 393 ja tuettuja tapaamisia 480. Valvottuja vaihtoja järjestettiin 178 kertaa ja kotitapaamisia 71 kertaa. Yönyli tapaamisia oli 11 kertaa.

Etenkin eroprosessin alkuvaiheessa parisuhteen päättymiseen liittyvät tunteet voivat vaikeuttaa vanhempien välisen yhteistyön sujuvuutta. Ero lapsiperheessä- työllä pyritään tukemaan vanhempia tässä vaikeassa tilanteessa. Eroauttamisen palveluita ovat Erovertaiskahvila, Vanhemman neuvo® -ryhmät, lastenryhmät sekä yksilökeskustelut puhelimessa, chat-palvelussa tai työntekijän luona, sekä parikeskustelut. Ennaltaehkäisynä tehdään nuorten parissa työtä ihmissuhdetaitojen ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi ja seurusteluväkivallan ehkäisemiseksi.

Ero lapsiperheessä toiminnan erilaisiin vertaistukiryhmiin osallistui 57 lasta ja 44 aikuista. Yksilötapaamisilla kävi 10 lasta 13 aikuista. Ero lapsiperheessä toiminnan työntekijä päivysti Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa Apua eroon –chatissa. Hän kävi chatissa yhtensä 50 keskustelua.

Mieskaveritoiminta

Mieskaveritoiminta on lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevä vapaaehtoistoimintamalli, jossa aikuiset miehet toimivat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä biologiseen isäänsä tai muihin miehiin.

Vuonna 2019 toiminnassa oli mukana 49 mieskaveria, joilla oli yhteensä 53 lapsikaveria (43 poikaa ja 10 tyttöä). Perheitä toiminnassa oli 44. Mieskaverikursseja järjestettiin viisi kertaa, joihin osallistui yhteensä 13 miestä. Äitien hakemuksia saapui 19.

Kotouttamistoiminta

Yhdistys ylläpiti kotouttamispalveluita, perheryhmäkotia ja tukiasumisyksikköä. Kotouttamisyksiköt ovat asumisyksikköjä oleskeluluvan saaneille alaikäisille turvapaikanhakijoille, jotka ovat saapuneet maahan ilman huoltajaa. Yhdistyksen tukiasumisyksikön toiminta päättyi 30.11.2018 ja perheryhmäkodin Oulun kaupungin ostopalvelusopimuksen päättyessä 31.3.2020. Nuoret täysi-ikäistyivät, muuttivat omiin asuntoihinsa ja siirtyivät muiden palveluiden piiriin.