Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe-, lähisuhteissa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat välitöntä turvapaikkaa väkivallasta selviytymiseen.  Turvakodissa tarjotaan välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Turvakotiin voi hakeutua yksin tai lasten kanssa. Turvakotiin voi tulla suoraan tai soittamalla etukäteen ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Turvakodista saa myös puhelimitse keskusteluapua ja neuvontaa lähisuhde väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit.

Turvakodissa ollaan akuutin kriisitilanteen ajan. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy. Turvakodissa on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja väkivaltatyöhön erikoistuneen henkilökunnan kanssa. Myös lapsille järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Keskusteluapua tarjotaan myös väkivallan tekijälle, mikäli se on kaikkien osapuolten kannalta turvallista.

Psykososiaalisen tuen lisäksi turvakodissa saat apua käytännön asioiden, kuten asunnon tai lähestymiskiellon hakemiseen. Vertaistukiryhmä mahdollistaa tuen saamisen samassa tilanteesta olevilta henkilöiltä.

Turvakotijaksolla kartoitetaan asiakkaan tuen ja avun tarvetta asiakaslähtöisesti. Arvioimme tarvittavia tukitoimia jakson päättymisen jälkeen yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa.

 

Väkivaltaa on:

  • Henkinen väkivalta, kuten pelottelu, uhkailu, alistaminen, eristäminen, kontrollointi, nimittely ja vähättely
  • Fyysinen väkivalta kuten lyöminen, kuristaminen, hiuksista repiminen ja kiinni pitäminen
  • Seksuaalinen väkivalta kuten seksiin painostaminen ja raiskaus
  • Taloudellinen väkivalta kuten taloudellinen kontrollointi, taloudellinen epätasa-arvo
  • Hengellinen väkivalta
  • Vainoaminen

Alvari-perhetyö on oululaisille perheille suunnattua Ensi- ja turvakotien liiton kehittämää intensiivistä ja ammatillista perhetyötä. Alvari-perhetyö on tarkoitettu tueksi etenkin perheille, joissa on ollut perheväkivaltaa. Perheiden arjessa voi olla myös muita haasteita kuten päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia tai muuten arki tuntuu ylivoimaiselle. Perhetyötä tehdään perheiden kotona ja se perustuu perheiden omaan motivaatioon ja sitoutumiseen. Terapeuttinen auttaminen tapahtuu perheenjäsenten kanssa yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen ja sen verkostojen kanssa. Perhetyön tavoitteena on aina perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Perhetyön sisältö suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Työskentely on tarkoitettu kaikille väkivallan osapuolille, kaikkia perheen jäseniä kuullaan yksilöllisesti.  Työ sisältää esimerkiksi väkivallan riskien arviointia, turvallisuudentunteen vahvistamista mm. kehollisilla menetelmillä, taloudellisen tilanteen kartoittamisen ja tukimuotojen selvittelyn, läheisverkostojen kartoittamisen, psykoedukaation väkivallasta ja sen seurauksista sekä vanhemmuustyöskentelyä.

Alvari-perhetyötä tehdään lastensuojelun maksusitoumuksella. Työmuoto on kehitetty erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin. Asiakasperheet ohjautuvat työskentelyn piiriin usein ensi- ja turvakodin laitos- tai avopalveluasiakkuuden jälkeen/aikana, mutta myös suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjaamina. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perhetyön toimisto sijaitsee Oulun ensi- ja turvakodin avopalvelukeskuksessa, Vauvatalossa, Intiössä. (Viestikatu 10 c 52-53 90130 Oulu)

perhetyöntekijät:

Teija Hyväri, sosionomi AMK, p. 040-5501885

sähköposti: teija.hyvari@oetk.fi

Helianna Huttu, sosionomi AMK, p. 040-5131120

sähköposti: helianna.huttu@oetk.fi