Oulun ensikoti on kodinomainen lastensuojeluyksikkö, jossa on seitsemän perhepaikkaa. Ensikoti mahdollistaa tiiviin ympärivuorokautisen tuen vauvaperheille. Perheet voivat tarvita tukea esimerkiksi vauvan hoidossa ja toimivan vauva-arjen löytämisessä. Tuen tarvetta voivat aiheuttaa myös muun muassa vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelmat, nuori ikä tai puutteet arjen taidoissa. Ensikotityön keskiössä on vauvan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen, vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen sekä turvallisen kiintymyssuhteen syntyminen vauvan ja vanhemman välille.  Ensikodilla eletään vauvojen tarpeista rakentuvaa arkea, johon henkilökunnalta saa tiiviin ohjauksen ja tuen.

Ensikodissa työskentelee koulutettu moniammatillinen työryhmä. Työskentely perustuu perhekohtaiseen suunnitelmaan, joka tehdään yhdessä perheen ja yhteistyöverkoston kanssa. Jokaiselle perheelle nimetään kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa käydään säännöllisiä yksilökeskusteluja. Lisäksi ensikotiarkea rytmittävät vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja vanhempana jaksamista tukevat ryhmät. Yksilö- ja ryhmämuotoisten toimintojen lisäksi menetelminä voidaan käyttää Mim-vuorovaikutushavainnointia, Lapset puheeksi-keskustelua ja traumatisoituneille vanhemmille kehitettyjä vakauttavia työmenetelmiä. Ensikotijaksoon sisältyy kirjallinen yhteenveto jakson sujumisesta sekä arvio perheen jatkotuentarpeista.

Päiväensikotijakso on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista tukea. Päiväensikotijakso suunnitellaan vastaamaan jokaisen perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Perhe käy päiväensikodissa omasta kodista käsin yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

Päiväensikodissa perhe osallistuu ensikodin toimintaan yhdessä sovittujen aikataulujen puitteissa. Perheelle nimetään kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa käydään säännöllisiä yksilökeskusteluja. Päiväensikotijakson aikana tehdään arviota perheen tarvitsemista jatkotuentarpeista. Jaksoon sisältyy kirjallinen yhteenveto jakson sujumisesta.

Ensikodin vanhemmuuden arviointi-jaksolle tullaan tilanteessa, jossa lastensuojelussa on huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Vanhemmuuden arviointi-jakso kestää vähintään kuukauden. Ensikoti mahdollistaa arvioin tekemisen ympärivuorokautisesti. Arvioinnin lisäksi tavoitteena on vanhemman kuntoutuminen siten, että hän voi jatkossakin toimia lapsen pääasiallisena huoltajana.

Jakson aikana vanhemmuutta arvioidaan monipuolisesti muun muassa lapsen perushoidon, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen sekä perheen voimavarojen näkökulmasta. Arjessa tehtävän havainnoinnin lisäksi vanhempien kanssa käydään säännöllisiä omaohjaajakeskusteluja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista. Vanhemmuuden arviointi-jaksoon kuuluvat ensikodissa toimivat ryhmät lapsen ikätaso huomioiden.

Vanhemmuuden arviointi-jakso sisältää kirjallisen arvion vanhemmuudesta sekä jatkotuentarpeista.

Varpu – vauvaperhetyö on oululaisille perheille tarkoitettua pitkäaikaista, intensiivistä ja ammatillista perhetyötä. Varpu-vauvaperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on vauva-arkeen liittyviä haasteita ja lastensuojelullisia huolenaiheita. Työskentelyn keskiössä ovat vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen, vanhemman voimavarojen vahvistaminen, vauvan hyvinvoinnin varmistaminen sekä toimiva arki.

Varpu-vauvaperhetyötä tehdään lastensuojelun maksusitoumuksella. Asiakasperheet ohjautuvat työskentelyn piiriin usein ensi- ja turvakodin laitos- tai avopalveluasiakkuuden jälkeen/aikana, mutta myös suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjaamina. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perhetyön toimisto sijaitsee Oulun ensi- ja turvakodin avopalvelukeskuksessa, Vauvatalossa, Intiö. (Viestikatu 10 c 52-53 90130 Oulu)

 

Yhteystiedot:

Teija Hyväri, sosionomi AMK, p. 040-5501885

sähköposti: teija.hyvari@oetk.fi

Helianna Huttu, sosionomi AMK, p. 040-5131120

Vauvatalon Seraffiina-päiväryhmä

Päiväryhmä tarjoaa tukea vanhemman ja vauvan väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Keskeistä on vakaan ja toimivan arjen tukeminen sekä yhteisen ilon löytäminen vauvan ja vanhemman välisessä suhteessa.

Ryhmän tavoitteena on tukea perhettä kannustavaan vanhemmuuteen sekä vahvistaa myönteisiä voimavaroja kasvattajana. Vauvan uteliaisuutta ja kehitystä tuetaan sekä sylin ja kosketuksen merkitystä painotetaan. Perheet saavat ryhmässä vertaistukea ja vauvat vauvaystäviä.

Toiminta on perheille maksutonta ja tarkoitettu oululaisille perheille. Toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Ryhmä kokoontuu 3x/viikko, (tiistai, keskiviikko ja torstai klo 10-14). Ryhmäkaudet alkavat elo-syyskuussa ja tammi-helmikuussa.

Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi, kuten MIM-videointi, ICDP ja tiedon lisääminen vanhemman varhaisen trauman vaikutuksista vanhemmuuteen.

Ryhmään haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa olemalla yhteydessä ryhmänohjaajiin. Ryhmään voi hakea äiti tai isä alle 2 v lapsen kanssa tai vauvaa odottava vanhempi. Sen jälkeen sovitaan haastatteluaika perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ryhmätilaan tai perheen kotiin.

Ryhmään pääsemisen kriteerit:

 • Alle 2- vuotias lapsi perheessä
 • Varhaisen tuen tarve
 • Sitoutuminen ryhmään
 • Oululainen perhe

Kevään 2018 ryhmähaku on käynnistynyt ja hakemuksia otetaan vastaan 10.1.2018 saakka.

Katso lisää: https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/apua/raskaus-synnytys-vauva-arki/vertaistukea-vauvaperheille/

Olethan yhteydessä puhelimitse/sähköpostilla, mikäli sinulla on kysyttävää.

Yhteystiedot:
Lea Abazi, päiväryhmän ohjaaja, toimintaterapeutti AMK p. 040-5670581
Marita Väätäinen, päiväryhmän ohjaaja, kätilö, terveydenhoitaja AMK, p. 040-5670523

sähköpostit: etunimi.sukunimi@oetk.fi

VAUVATALON BABY BLUES – VAUVAPERHETYÖ

Baby blues -vauvaperhetyön tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja stressitöntä, toimivaa arkea. Tavoitteena on myös ilon löytyminen vauvasta, ongelmien syvenemisen ennaltaehkäisy ja omien voimavarojen löytyminen.

Baby blues -vauvaperhetyö voi auttaa äitejä ja isiä, jos sinulla:

 • Vauva, joka valvottaa
 • Tarvitset tukea rytmikkään, toimivan arjen löytymiseen
 • Sinulla on yksinäisyyttä, masennusta ja/tai uupumusta, tai muuta stressiä ja pieni vauva
 • Olet raskaana ja tarvitset raskauden aikaista tukea

Baby blues -vauvaperhetyö on

 • Puhelinneuvontaa (vauvojen uniasiat ja unirytmiohjaus ajanvarauksella)
 • Lyhytkestoista (1-5 x) matalan kynnyksen tukea  / keskustelu- ja kotikäynnit (stressaava vauvaperheen arki, vauvan itkuisuus ja unenhäiriöt)
 • Ryhmämuotoista tukea; Vauvaperheiden uni-illat 2-3 kertaa lukukaudessa, ensimmäistä vauvaa odottavien tai pienten vauvojen äitien, isien Haikarakahvilatoiminta, Hellän kosketuksen  voima-ryhmät
 • Vierailuja erilaisissa vanhempi-lapsi verkostoissa vauvaperheen arkeen liittyvin teemoin

YHTEYSTIEDOT

Tarja Kuivala p. 040-35 47 757 (virka-aika)
Tiimivastaava, baby blues -vauvaperhetyöntekijä, terveydenhoitaja YAMK, msh
tarja.kuivala@oetk.fi

Vauvatalon Doula -synnytystukihenkilötoiminta

Vauvan odotusaika ja syntymä ovat elämän suurimpia kohokohtia. Kun vauvaa odottava äiti voi hyvin, myös kohtuvauva voi hyvin. Jos jokin asia raskausaikana kuormittaa äidin mieltä, vapaaehtoinen doula – synnytystukihenkilö voi tulla tueksi, rinnallakulkijaksi ja myös tarvittaessa mukaan synnytykseen. Doula – vapaaehtoinen on tehtäväänsä koulutettu vauvaa odottavan äidin / perheen tukihenkilö, joka haluaa antaa läsnäoloaan ja aikaansa tässä perheen elämän kohokohdassa. Synnytyksessä doula voi tukea isää kannattelemaan äitiä.

Doula-vapaaehtoinen tapaa synnyttäjää jo raskausaikana, jolloin hänen kanssaan voi keskustella raskaudesta, syntyvästä vauvasta sekä tulevaan synnytykseen liittyvistä asioista, peloista ja huolista. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä, kuunnella ja rohkaista. Synnyttäjän toivomuksesta doula voi osallistua myös neuvolakäynteihin.

Doula varautuu olemaan mukana synnytyksessä, jossa hän tukee ja rohkaisee synnyttävää äitiä hänen toiveittensa mukaisesti, yhteistyössä synnytystä hoitavan kätilön kanssa. Doula kannustaa ja elää vauvan syntymän perheelle tuomien suurten tunteiden mukana. Doula tapaa perhettä syntymän jälkeen vielä kerran tai kahdesti.

Vapaaehtoisen doula -synnytystukihenkilön voi saada oululainen tai harkiten myös lähikunnissa asuva synnyttäjä. Toiminta on perheelle maksutonta.

Doulan läsnäololla synnytyksessä on tutkimusten mukaan useita myönteisiä vaikutuksia.

 • Synnyttäjän turvallisuudentunne lisääntyy.
 • Synnytyksen kesto voi lyhentyä.
 • Epiduraalipuudutuksen tarve vähenee.
 • Synnytystä jouduttavan oksitosiinin käyttö on vähäisempää.
 • Kivunlievityksen tarve on vähäisempää.

Jos toivot doula -synnytystukihenkilöä tueksesi, ota yhteyttä!

doula@oetk.fi

tai puhelinnumeroon 040-7444 300

Vauvaperheiden uni-illat

Ryhmät on suunnattu yli 6kk alle 2-vuotiaiden, huonosti nukkuvien lasten vanhemmille. Uni-illat sisältävät kaksi iltaa, joista ensimäisessä jaetaan lapsen unipulmia yhdessä toisten vanhempien kanssa ja tarjotaan yksilöllisiä vinkkejä kotiin vauvan öiden rauhoittamiseksi. Toisessa tapaamisessa jaetaan kokemuksia siitä, miten vauvan yöt ovat rauhoittuneet, onko haluttu muutos toteutunut. Ryhmäiltojen välissä on n. kuukausi, jona aikana ryhmän vetäjät kannattelevat vanhempia ja ovat tukena puhelimitse, sähköpostilla tai tarvittaessa jalkautuvat perheen kotiin miettimään uniasioita ja kotijärjestelyjä. Uni-illoissa vauvat eivät ole mukana.

Hellän kosketuksen voima – ryhmät

Hellä ja kannustava kosketus tukee vauvan kehitystä ja uni-valverytmiä. Ryhmät toteutuvat yksittäisinä ryhmäiltoina kaksi kertaa lukukaudessa. Ryhmät on tarkoitettu alle 5 kk vauvoille ja heidän vanhemmilleen ja kokoontuvat Vauvatalon vauvamyönteisissä tiloissa, vauvojen ehdoilla. Kestoltaan ryhmät ovat kaksi tuntia. Ryhmässä opetetaan vauvaa rauhoittava ja kehitystä tukeva Ruth Ricen vauvahieronta ja tarvittaessa annetaan vinkkejä vauva-arkeen (päivärytmi, uni, itkuisen vauvan rauhoittelu).

Sekä uni-illat että Hellän kosketuksen voima – ryhmät ovat maksuttomia ja toteutetaan yhteistyössä Vauvatalon baby blues – toiminnan ja Oulun kaupungin kanssa. Ilmoittautumiskäytäntö. Ryhmiin voivat osallistua myös Oulun lähikuntien vauvaperheet.

Haikarakahvila

Haikarakahvila on matalan kynnyksen kahvilatoimintaa, joka on tarkoitettu ensimmäistä vauvaa odottaville ja jo ensimmäisen vauvan saaneille vanahemmille. Ammatillisesti ohjattu Haikarakahvila tarjoaa vertaistukea ja silloin tällöin myös vanhemmuutta ja vauvojen hyvinvointia tukevia teemoja. Haikarakahvila on avoinna klo 14 – 17 ja viimeinen tunti on ns. ”odotusten tunti, joka on tarkoitettu vain vauvaa odottaville. Odotusten tunnilla on silloin tällöin mukana myös doula-vapaaehtoisia, joiden kanssa voi keskustella vauvan odotukseen liittyvistä asioista.

Haikarakahvila kokoontuu PerhePesä Myllytullissa, Makasiininkatu 6, Oulu. Kahvilatoimintaa toteutetaan yhteistyössä Mll:n Pohjois-Pohjanmaan piirin ja keskustan seurakunnan kanssa. Haikarakahvilaan ei tarvitse ilmoittautua. Haikarakahvilan facebook-sivut ovat doula-vapaaehtoisen ylläpitämät ja sivuilta löytyvät kahvilan aukiolojat sekä teemat.

Haikarakahvilatoiminnan syyskausi on käynnissä ja kestää 12.12.2017 asti, jonka jälkeen on joulutauko.

Ilmoitukset kaikista ryhmistä löytyvät kunkin lukukauden alussa nettisivujemme uutisista.

Lisätietoja ryhmistä:

Tarja Kuivala, p. 040-3547757   tarja.kuivala@oetk.fi