Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista. Perheet, joissa on kasaantuneita ongelmia, tarvitsevat vankkaa tukea. On tärkeää, apua saa riittävän ajoissa ja tukea pulmiin tulisi saada jo odotusaikana, sillä vauvat eivät voi odottaa. Oulun ensi- ja turvakoti ry:ssä autetaan vuosittain noin 1000 perhettä.

Korona-ajan pitkittyessä vauvaperheiden voimat ovat vähissä. Vaikeuksien kanssa sinnitellään kotona liian pitkään. Ensi- ja turvakotien yhdistykset osaavat auttaa, mutta apua ei käytetä riittävästi. Ensikotien paikkoja on tyhjillään, vaikka avun tarve on kasvanut jatkuvasti. Korona-ajan eristys on lisännyt vauvaperheiden yksinäisyyttä ja vaikeuksia.

Maaliskuussa ilmestynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus tuo esiin, kuinka vauvaperheet ovat jääneet liian yksin pulmien kanssa. THL:en kyselytutkimuksen mukaan noin kolmannes kyselyyn vastanneista 3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmista ilmoitti olevansa uupunut. Äideistä noin neljäsosa koki koronaepidemian vähentäneen jaksamistaan.

– Avuntarve on kyllä kasvanut ja näkyy esimerkiksi yhteydenotoissa vauvaperheiden kokemana yksinäisyytenä, kertoo toiminnanjohtaja Timo Peltovuori, Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä.
– Vauvaperheiden hätä on näkynyt myös vaativassa vauvatyössä. Laitosmuotoista ympärivuorokautista palvelua on käytetty hyvin Ensikodissa ja Pidä kiinni ensikoti Orvokissakin kohtalaisesti.
– Tällä hetkellä tarvitsemme lisää tiloja voidaksemme tarjota hyvää palvelua. Perheiden apu ei saa olla kiinni siitä, ettei ole riittävästi tilaa saatavilla. Yhdistys on siksi ryhtynyt toimiin uusien tilojen hankkimiseksi, toteaa Timo Peltovuori.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ympärivuorokautisessa laitosmuotoisessa vauvatyössä yhdistyksen palveluissa oli viime vuonna yhteensä 50 eri perhettä. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoaa ensikoti ja päihdeongelmaisille perheille tarkoitettu Pidä kiinni -ensikoti Orvokki. Päiväryhmässä kävi 10 perhettä ja odotusajan doulatoiminta tavoitti noin 20 perhettä. Uutena toimintamuotona viime vuonna aloitettiin vanhempien voimakahvila ja odotusten olohuonetoimina, joissa vieraili lähes kaksisataa eri kävijää. Perhetyö tavoitti intensiivisen vuoden työskentelyn ajan 10 eri perhettä ja doulatoiminta odotusajan 20 eri perhettä.

Apua saa liian myöhään

Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnalliset tilastot kertovat, että viime vuosina ensikotien jaksot ovat entisestään lyhentyneet ja ensikoteihin ohjataan yhä huonommassa kunnossa olevia vauvojen vanhempia. Mielenterveyden ongelmat ovat entistä vakavampia ja niitä on useammalla äidillä ja isällä. Ensikotiin saatetaan ohjata vasta, kun uupumus tai mielenterveysongelmat ovat niin vaikeita, että toipuminen vie kauan. Kehitys on kulkenut samaan suuntaan koko 2000-luvun. Liian usein perhe saa olla ensikodissa vain lyhyen aikaa. Esimerkiksi vuonna 2020 lähes puolet (48%) ensikodin jaksoista oli alle kahden kuukauden mittaisia.

– Muutama viikko eikä kuukausikaan riitä siihen, että vuosien ajan kasautuneet ongelmat korjaantuisivat, kertoo kehittämispäällikkö Hanna Sellergren Ensi- ja turvakotien liiton Vaativan vauvatyön tiimistä.
– Ensikotien perheillä on usein samanaikaisia pulmia liittyen esimerkiksi mielenterveyteen, vauvan hoitoon ja arjen asioiden pyörittämiseen ja uupumukseen. Kun vaikeudet ovat kasautuneita, tarvitaan riittävän pitkä aika, jolloin voi rauhassa harjoitella arjen taitoja, saada elämäänsä vauvaperheelle sopivaa rytmiä ja rutiineja sekä saada tukea suhteeseensa vauvaan ja omaan jaksamiseensa.
– Pulmista huolimatta perheillä on myös voimavaroja ja osaamista ja on tärkeä nähdä myös nämä ja vahvistaa vanhempien itsetuntoa vauvansa tärkeimpinä aikuisina, Sellergren muistuttaa.

Vankan tuen avulla vanhemmat kuntoutuvat vaikeistakin tilanteista vauvansa huoltajiksi, mutta apua pitää saada ajoissa. Ensikotihoitoa tulisi saada jo odotusaikana eikä vasta vauvan synnyttyä.

Apu on vaikuttavaa

Ensikoti pystyy auttamaan vauvaperheitä, sen vahvuus on rakentaa turvaa ja verkkoa perheiden ympärille, mutta työ vaatii aikaa, kun vanhempien ongelmat ovat yhä vaikeampia. Ensikoti auttaa ympäri vuorokauden vauvaa ja perhettä yhdessä ja työntekijät ovat erikoistuneet nimenomaan odotus- ja vauvavaiheen sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttamiseen erikoistuneissa Pidä kiinni -ensikodeissa ja avopalveluissa vanhemmuuden tukeen yhdistyy päihdekuntoutus. Vaikeasta päihdeongelmasta toipuminen on hyvin vaikeaa, ilman vankkaa ja asiantuntevaa apua. Useimmiten Pidä kiinni -hoitoon tulon vaihtoehtona on vauvan huostaanotto. Esimerkiksi päihdeongelmista toipuvien vanhempien vauvoista lähes kaikki ovat altistuneet päihteille sikiöaikana.

Ensikodissa ja päiväryhmässä opetetaan päivärytmiä, itkuisen vauvan hoitoa ja ruoan laittoa, tuetaan vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja lähtemään hänen kanssaan ulos. Ensikodista väsyneet äidit ja isät saavat apua vauvan hoitoon ja päiväryhmässä autetaan arjen rakentamisessa. Työntekijät ja toiset vanhemmat ovat tärkeä malli vauvan kanssa toimimiseen.

Kun tuki vauvavaiheessa on tiivis ja kestää riittävän pitkään, se auttaa perhettä jatkossakin. Vanhemmuus ja suhde lapseen rakentuvat vahvemmiksi ja äiti ja isä oppivat taitoja selvitä paremmin arjen haasteista. Riski ongelmien jatkumisesta pienenee.

Lisätietoja

Timo Peltovuori
toiminnanjohtaja, Oulun ensi- ja turvakoti ry
p. 050 438858