Tuu mukkaan -hanke 2018 – 2021

Hanke on Perheidenpaikka ry:n ja Outokummun mielenterveysyhdistys Välke ry:n yhteishanke, missä kehitetään uusia järjestölähtöisiä toimintamuotoja, jotka ovat hyte-sote akselin välissä, eivätkä kuulu luontevasti julkisen puolen tehtäväksi. Hankkeen toiminnot tukevat uudenlaisten järjestölähtöisten palveluiden syntymistä.

Käynnissä oleva maakuntauudistus näyttää entisestään eriarvoistavan maakunnan eri alueita. Palvelujen tehostaminen aiheuttaa niiden vetäytymistä suuriin maakuntakeskuksiin. Tässä kehityskulussa maakuntien laita-alueilla asuvat ihmiset joutuvat tahtomattaan eriarvoiseen asemaan suhteessa maakuntakeskuksissa asuvien kanssa. Eriarvoisuutta maaseudulla lisää heikot tai kokonaan puuttuvat liikenneyhteydet. Tästä johtuen hankkeessa painotetaan videopohjaisten toimintaympäristöjen käyttöä sekä kokonaan uusia kommunikoinnin muotoja.

Yhtenä esimerkkinä tästä on hankkeen aikana pilotoitava videoyhteyksien välityksellä toimiva mummi-ukkitoiminta, jonka toiminta-ajatusta voivat käyttää ja jatkokehittää kaikki ajatuksesta kiinnostuvat tahot. Palvelulla saadaan virikkeitä vapaaehtoisille ja lapsille. Suoran videoyhteyden kautta voidaan toteuttaa esim. satujen lukemista ja samalla näyttää satukuvitusta, seurustella, pelata verkkopelejä jne. Mummi-ukkitoiminta vastaa siihen tarpeeseen, ettei kaikilla perheillä ole isovanhempia, aviopareilla lastenlapsia tai sukulaisuussuhteet ovat niin huonot, ettei suhdetta isovanhempiin pysty syntymään.

Hankkeen toiminta-alueena on Siun soten läntinen alue.

Hankkeen tavoitteet

Sosiaalisten tukiverkostojen luominen alle kouluikäisten lasten perheille

Videovälitteisen mummi-ukkitoiminnan pilotointi ja kehittäminen.

Vertaisryhmätoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen sähköisissä ja fyysisissä toimintaympäristöissä.

Ryhmätoiminnan juurtuminen hankkeen toteutusalueen kuntiin hankkeen jälkeiseksi vapaaehtoistoiminnaksi.

Järjestölähtöisen matalan kynnyksen palveluiden kautta saatavan tukiverkoston luominen lakisääteisten palveluiden rinnalle.

Toiminnan kohderyhmät
1. Alle kouluikäisten lasten perheet, muut lapsiperheet ja yhden vanhemman perheet, joiden elämäntilanne on haasteellinen.

2. Heikkojen kulkuyhteyksien varassa pitkien välimatkojen päässä asuvat vanhemmat ja isovanhemmat, jotka saadaan videon välityksellä osallistumaan ryhmä- ja muuhun kansalaistoimintaan.

3. Vapaaehtoiset henkilöt, jotka haluavat olla mukana mummi-ukkitoiminnassa.

4. Isovanhemmat, jotka haluavat oppia kommunikoimaan videon välityksellä lastenlastensa kanssa.

logo