Vaasan tapaamispaikka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset toteutetaan lapsen etu huomioiden ja lapsen näkökulmasta tarkastellen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja rakentaa lapsen ja tapaajan suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta ja rakentaa yhteistyövanhemmuutta.

Tapaamiset toteutetaan sosiaalitoimen tai käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti, tai vanhempien allekirjoittaman lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen mukaisesti.

Tapaamisissa noudatetaan Ensi- ja turvakotien liiton laatimia laatukriteerejä, tapaamissopimusta sekä tapaamispaikan sääntöjä.

VALVOTTU TAPAAMINEN
Valvotussa tapaamisessa valvonta on jatkuvaa. Tapaamisessa on 2 työntekijää, joista vähintään toinen on koko ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä tapaajista. Valvotut tapaamiset ovat 1-3 tuntia kerrallaan. Tapaaminen on tapaamispaikalla.

TUETTU TAPAAMINEN
Tuettu tapaaminen voidaan järjestää silloin, kun valvonnan tarvetta ei ole. Tuetussa tapaamisessa yksi työntekijä on tapaajien saatavilla, mutta ei välttämättä samoissa tiloissa. Tuetun tapaamisen kestot ovat 1-3 tuntia kerrallaan.

VALVOTTU VAIHTO
Valvotussa vaihdossa tapaamispaikan työntekijä mahdollistaa lapsen siirtymisen toisen vanhemman luokse  turvallisesti ja lapsen kannalta ristiriidattomasti. Vaihto voidaan toteuttaa niin, että vanhemmat eivät kohtaa toisiaan.

VALVOTTU TAPAAMINEN VANHEMMAN TOIVOMASSA PAIKASSA
Valvotussa tapaamisessa valvonta on jatkuvaa. Tapaamisessa on 2 työntekijää, joista vähintään toinen on koko ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä tapaajista. Valvotut tapaamiset ovat 1-3 tuntia kerrallaan. Tapaaminen järjestetään vanhempien toivomassa paikassa, kuten leikkipuistossa. Paikasta tulee sopia sopimuksen tai päätöksen laatiessa.

TUETTU PÄIVÄTAPAAMINEN
Tuettu päivätapaaminen alkaa ja loppuu tapaamispaikalla, mutta tapaajat voivat myös poistua tapaamispaikalta. Tuetussa tapaamisessa yksi työntekijä on tapaajien saatavilla, mutta ei välttämättä samoissa tiloissa. Tuetun tapaamisen kestot voivat olla 4-6 tuntia kerrallaan.

TUKIKESKUSTELUA

  1. Tapaamispaikka

Vaasan tapaamispaikka toimii valvottuna tapaamis- ja vaihtopaikkana. Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. (SHL 27§) Tapaamispaikka toteuttaa lapsen huoltolain 2§:ssä tarkoitetun tapaamisoikeuden toteutumista lapsen edun mukaisesti. Tapaamispaikan käytön edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat hyväksyvät tapaamispaikan säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Ennen ensimmäisen tapaamisen järjestämistä molempien vanhempien tulee olla yhteydessä tapaamispaikkaohjaajaan, antaa yhteystietonsa, allekirjoittaa tapaamispaikan palvelusopimukset ja tutustua tiloihin. Lapsen kannalta on tärkeää, että hän saa tutustua tiloihin ja ohjaajaan etukäteen. Tapaamispaikkaohjaaja keskustelee mielellään lapsen kanssa tapaamiseen liittyvistä asioista.

Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen, niiden käyttö ja hallussapito tapaamispaikan tiloissa on kielletty. Aseiden tuominen ja hallussapito on kielletty.

 

  1. Tapaamisten peruuntuminen

Tapaamisen peruuntumisesta tulee ilmoittaa tapaamispaikkaan viimeistään viisi (5) päivää ennen varattua tapaamisaikaa. Jos tapaaja tai lapsi ei saavu sovitusti tapaamiseen eikä ilmoita peruuntumisesta etukäteen, todetaan tapaaminen peruuntuneeksi 20 minuutin kuluttua siitä, kun sovittu tapaaminen olisi pitänyt alkaa. Jos tapaamisia peruuntuu yhtäjaksoisesti kolme (3) kertaa peräkkäin, katsotaan tapaamiset päättyneiksi tapaamispaikassa. Sairaustapauksissa osapuolet voivat tahoillaan toimittaa toisilleen lääkärintodistuksen, jolloin peruuntuminen ei vaikuta tapaamisten toteuttamiseen jatkossa. Asiakkuuden päättyessä tai keskeytyessä otetaan yhteyttä sosiaalitoimen perheoikeudellisia asioita hoitavaan tahoon.

 

  1. Tapaaminen

Vanhemmat sopivat keskenään tapaamiseen liittyvät ehdot, esim. saavatko tapaaja ja lapset poistua tapaamispaikalta tai jos tapaaja haluaa tuoda tapaamiseen lapsen lähisukulaisia jne. Näistä järjestelyistä on sovittava etukäteen huoltajan ja tapaamispaikan kanssa. Tapaaminen on tarkoitettu lapselle / lapsille sekä etävanhemmalle ja heidän yhdessäololle on jäätävä kuitenkin riittävästi aikaa.

Tapaamisten lopuksi tapaajavanhempi huolehtii tapaamispaikkana käytetyn tilan siisteydestä, mm. korjaa lelut takaisin paikoilleen. Tapaamistilanteessa vastuu tapaamisen sujumisesta on vanhemmilla. Mikäli tapaaja tai lapsi vahingoittaa tapaamispaikan tiloja tai omaisuutta, on tapaaja velvollinen korvaamaan vahingon.

Jokaisesta tapaamisesta kirjoitetaan asiakaskohtainen muistio asiakashallintajärjestelmään. Muistioon kirjataan mitä tapaamisen aikana on tapahtunut ja kuinka vaihto on sujunut. Asiakkaalla on oikeus lukea itseään koskevat muistiot sekä huoltajalla myös lapsensa muistiot.

Tarvittaessa / halutessa ota omia eväitä mukaan.

 

  1. Tapaamisohjaaja (= tapaamisen valvoja)

Tapaamisohjaaja huolehtii lapsen edun toteutumisesta tapaamisessa. Tapaamispaikkaohjaajalla on oikeus päättää, että tapaamista ei aloiteta tai vaihtoa ei suoriteta, tai tapaaminen keskeytetään, jos se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi. (SHL 27§) Tapaamispaikkaohjaajat ovat vaitiolovelvollisia. Lapsen edun niin vaatiessa hän on velvollinen ottamaan yhteyttä lapsen huoltajaan sekä sosiaalitoimeen. Tapaamisohjaajat eivät ota kantaa vanhempien välien selvittelyyn.

Ohjaaja avustaa tarvittaessa vanhempaa tapaamisen onnistumisen turvaamiseksi. Tapaamisasioihin liittyviä riitoja ja erimielisyyksiä ei tule pohtia tapaamisen aikana, lapsen läsnä ollessa. Toivomme, että vanhemmat ovat sopineet järjestelyistä yhteistyössä. Emme toimi välittäjinä ristiriitatilanteissa.

Vaasan tapaamispaikka/Vasas träffpunkt
Varastokatu 12/ Magasingatan 12
65100 VAASA/Vasa

Vastaava tapaamispaikkaohjaaja/Ansvarig handledare vid träffpunkten
Camilla Kunnari
camilla.kunnari@vaasanturvakoti.fi
Puh./Tel. 044–241 6674