Vasa mödra- och skyddshem ordnar skyddshemstjänster samt övervakade träffar för familjer i Vasaregionen. Skyddshemmet erbjuder en trygg plats för personer som har upplevt eller bevittnat våld i familjen – eller utsatts för hot om våld. ​Skyddshemmet är alltid öppet.

I mödrahemmet stöds familjer i föräldraskapet och i livshantering. Mödrahemmet stöder relationen mellan babyn och föräldrarna samt lär föräldrarna att hantera vardagen som småbarnsföräldrar.

Avokki är en stödform för personer som har problem i föräldraskapet, genomgår separation, upplever våld i nära relationer, inom familjen eller befinner sig i andra krisituationer. Vid Avokki får kvinnor, män, barn och unga egna handledare som de kan samtala med. Avokki ordnar även stödgrupper för barn och vuxna samt frivilligverksamhet.

Skyddshemmet är till för den som upplever eller hotas av våld i familjen eller i nära relationer. Man får stöd i att återhämta sig från våldet och ett tillfälligt hem.

Du kan ringa till skyddshemmet, komma ensam eller med dina barn. Det är önskvärt att man ringer till kristelefonen 06 312 9666 före, men det är inte nödvändigt. Både män och kvinnor är välkomna.

Skyddshemmets mål är att bryta våldsspiralen, sköta om följderna av våld samt förebygga våld. På skyddshemmet får man samtalshjälp och råd kring våld i familjen och i närarelationer. Utgångspunkten är att hjälpa barn som bevittnat eller varit utsatta för våld och att trygga deras intressen. Speciell uppmärksamhet fästs vid att hjälpa barnen.

För att öka tryggheten och bryta våldsspiralen erbjuds hjälp åt den som utövat våldet via öppenvårdsenheten Avokki och stödeterbjuds av Avokkis personal. Vid behov kan man via Avokki ordna familjeträffar, om man anser att det är tryggt.

Det är avgiftsfritt att bo på skyddshemmet!

 

Du kan ta kontakt dygnet runt 06 312 9666

​​Träffpunktsverksamheten förverkligar barnets rätt till båda sina föräldrar. För barnet blir det möjligt att träffa den föräldern barnet inte bor med i en trygg miljö. Via träffpunkten man kan ordna övervakade träffar, träffar med stöd eller övervakade byten när barnet ska byta hem. Under träffarna finns alltid en handledare på plats, vars uppgift är att trygga barnets intressen samt att vara som stöd i skötseln av barnet. Träffarna kan ordnas så att föräldrarna inte träffar varandra.

 

Föreningen ordnar följande möjligheter att träffas:

1 Övervakade träffar, vars syfte är att förebygga sådana hot som är den bakomliggande orsaken till att träffarna måste vara övervakade. Träffarna äger rum i ett barnvänligt rum. Övervakaren är på plats under hela träffen.

2 Övervakade byten, när det behövs stöd för att förflyttningen av barnet mellan föräldrarna ska ske tryggt. Bytet sker på mödra- och skyddshemmet.

Stödda träffar, när det behövs stöd i föräldraskapet eller när det pågår vårdnads- och umgängesutredning. Mödra- och skyddshemmets personal finns till hands vid behov.

Nya klienter (föräldern som ska träffa barnet, föräldern som barnet bor hos samt barnet själv) intervjuas före träffarna börjar. Under intervjun bekantar man sig med platsen, dess rutiner och regler. Det är intensivt och krävande för barnet och föräldern som kommer för att träffa barnet att vara tillsammans och därför är träffarna inte längre än 1-3 timmar långa.

Det krävs tingsrättens beslut eller kommunala socialnämndens bekräftade avtal för att förverkliga övervakade träffar eller andra träffpunktsformer. Träffpunktsverksamheten är avgiftsfritt.

Stöd för barn

I ett tryggt hem behöver man inte vara rädd! Hemmet borde vara ett trevligt och tryggt ställe. Gräl är en del av normalt familjeliv – slagsmål och våld är däremot inte normalt.

Meningen med Avokkis stöd till barn är att ge barnen möjlighet att genom lek, spel, målande, känslo- och trygghetsträning samt diskussioner bearbeta de egna erfarenheterna kring familje- och närståendevåld. Man stöder också barnet vid skilsmässor och vid andra ärenden som berör barnets livssituation. Meningen är att barnet ska bli sett och hört.

Stöd för unga

​​Inga problem är för små – du har rätt att få hjälp! Situationen hemma, med kompisar eller i ett förhållande kan oroa.

Avokkis barn- och ungdomsarbetare erbjuder samtalshjälp. Samtalet kan vara första steget mot ett tryggare liv.

Stöd för män

Att prata med en professionell klargör livssituationen och öppnar upp nya lösningar i svåra situationer. Öppenvårdshandledaren som stöder män, finns till hands vid problem kring föräldraskap, skilsmässor och familje- och närståendevåld. Stödformen samarbetar med den nationella stödformen Jussi-arbete, som hjälper män att komma ifrån våld i nära relationer.

Vid behov ordnas parsamtal, där det finns möjlighet att fundera kring parförhållandet och problem inom det.