Olen yhteisöpedagogiopiskelija Alisa, ja olen 2022 kevään aikana tehnyt työharjoitteluja täällä Varkauden Perheentalolla. Yhteisöpedagogi on ammattinimikkeenä suhteellisen uusi, eikä moni tiedä mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mitä yhteisöpedagogi siis tekee?

Yhteisöpedagogin työtä voisi ehkä verrata hieman tutumpaan nimikkeeseen, sosionomin työhön. Sosionomilla ja yhteisöpedagogilla onkin paljon yhteistä: molemmat ovat töissä sosiaalialalla, avoimia ovia ja mahdollisuuksia on paljon, sekä opinnot ovat saman laajuisia ja molemmista saa mahdollisuuden suuntautua esimerkiksi erityisryhmien auttamiseen. (lähde: humak.fi)

Yhteisöpedagogi tutkii ilmiöitä nimensä mukaan erilaisissa yhteisöissä

Yhteisöpedagogi tutkii ilmiöitä enemmän nimensä mukaan erilaisissa yhteisöissä, kun taas moni muu sosiaalialan ammatti keskittyy enemmän yksilön tasolla tapahtuvien asioiden seuraamiseen. Yhteisöpedagogi voi työskennellä esimerkiksi juuri Perheentalon tapaisissa ympäristöissä, tai vaikka kunnissa, laitoksissa, järjestöissä ja erilaisissa yrityksissä tai hanketöiden parissa. Myös johtotehtävissä toimiminen on mahdollista, sillä siihenkin saa valmiudet koulutuksen aikana. Monien mahdollisuuksien ansiosta yhteisöpedagogin työttömyysprosentti onkin pieni, vain 1%. Sosiaalialan ammattilaisia tarvitaan paljon ja heitä voi hyödyntää monissa työympäristöissä. Suurin työllistäjä yhteisöpedagogille on järjestöt, säätiöt tai vastaavat (37%, lähde: toissa.fi)


Harjoittelu Perheentalolla sopii yhteisöpedagogille hyvin. Toki suosittelen opiskelijoita tekemään jokaisen harjoittelun vaikka eri paikassa kokeaksesi mahdollisimman paljon, itse tein Perheentalolla kaksi työharjoitteluistani. Olen kyllä oppinut joka päivä uutta, vaikka paikka onkin sama! Perheentalon toimintaympäristönä on jotain, mitä tulen varmasti kokemaan työelämässäni enemmän tai vähemmän. Avoimet matalan kynnyksen kohtauspaikat ovat yhteiskunnassa tärkeitä, joten toivonkin, että pääsen valmistuttuani työskentelemään vastaavanlaisessa työpaikassa. Koen myös, että yhteisöpedagogilla voi olla paljonkin annettavaa Perheentalon kaltaisessa ympäristössä. Yhteisöpedagogi voi edistää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, rohkaista avointa ja aitoa vuorovaikutuksen syntymistä sekä tukea hyviä elämänvalintoja ja rutiineja. Perheentalolla yhteisöpedagogin tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle kävijälle tukiverkon muodostuminen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Matalan kynnyksen palveluiden, kuten Perheentalon toiminnan tavoitteena on olla tukena lapsiperheitä eri elämänvaiheiden aikana. Matalan kynnyksen palvelut vahvistavat osallisuuden tunnetta myös sellaisissa perheissä tai yksilöissä, joille palveluiden saavutettavuus on vaikeampaa. Tästä esimerkkinä erityistä tukea tarvitsevat lapset, vähävaraiset perheet tai vaikka sellaiset, joilla ei ole akuuttia avuntarvetta, mutta toiveena on saada oma turvallinen tukiverkko ympärille. (THL)

Matalan kynnyksen palvelut vahvistavat osallisuuden tunnetta myös sellaisissa perheissä tai yksilöissä, joille palveluiden saavutettavuus on vaikeampaa.

Yhteisöpedagogi voi vahvistaa Perheentalon kävijöiden hyvinvointia olemalla läsnä, kuuntelemalla kuulumisia ja antamalla lapsen huoltajalle mahdollisuuden, vaikka juoda kahvikupillinen rauhassa, samalla kun itse leikkii hetken lapsen kanssa. Matalan kynnyksen palvelut tekevät myös ehkäisevää työtä, jonka tarkoitus on tarjota varhaista apua ennen, kuin mitään varsinaista avuntarvetta edes on. (lähde: Humak) Osallisuutta voi vahvistaa rohkaisemalla tulemaan uudestaan Perheentalolle, osallistumaan ohjattuun toimintaan tai kuulemalla palautetta ja toiveita. On tärkeää, että esimerkiksi ohjelman suunnittelussa kuullaan kävijöitä, ja toteutetaan heidän toiveitaan mahdollisuuksien mukaan. Aktiivista kansalaisuutta yhteisöpedagogi voi rohkaista kannustamalla lähtemään kotoa välillä muihinkin maisemiin, kuten juuri Perheentalolle. Perheentalo tekee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Vauhti! -hankkeen ja Varkauden kaupungin eri toimijoiden kanssa, ja myös yhteistyökumppaneiden toimintaan osallistuminen on tärkeää aktiivisen kansalaisuuden kannalta. Perheentalon toimintaan voi myös osallistua vapaaehtoisena. Monelle vapaaehtoistyö antaa tunteen siitä, että tekee jotain hyvää. Jokaisen on joskus tärkeää tuntea saavuttaneensa jotain hienoa. Vapaaehtoisuus on myös upea tapa saada päiviin jotain aktiivista toimintaa, sekä lisätä osallisuuden tunnetta. (lähde: soste.fi)


Itse ajattelen avoimen leikkitoiminnan olevan pienelle lapselle hyvinkin tärkeää, sillä Perheentalolla vanhemman kanssa käynneistä syntyy jo pienestä pitäen rutiineja. Tämä sitten myöhemmin auttaa saavuttamaan mahdollisen saumattoman siirtymisen päivähoitoon ilman huoltajaa. Ajattelen myös Perheentalolla kokoontuvien eri vertaisryhmien olevan todella tärkeitä, ja tulevana yhteisöpedagogina aionkin kannustaa yksilöitä löytämään vertaistukea ja ympäröimään itsensä sellaisella väellä, johon voi samaistua ja joka ymmärtää.

Yhteisöpedagogi Perheentalolla voi tehdä myös kansainvälisyyteen liittyviä asioita, kuten keskustella maahanmuuttajien kanssa, ohjeistaa ja auttaa heitä kotoutumisen kanssa ja tarjoamalla tukea eri elämäntilanteissa oleville. On osattava ymmärtää erilaisia kulttuureja ja olla avoin kaikenlaisille eri taustoille. Esimerkiksi kommunikaation haasteiden kanssa on tärkeää löytää keinoja, joiden avulla vuorovaikutus onnistuu. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta ja kävijät voivat tuntea tulevana ymmärretyksi ja kuulluksi. Kielimuuri saattaa aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta, joten on tärkeää, että jokainen tuntee itsensä osalliseksi yhteisessä toiminnassa. (lähde: UEF) Perheentalolla käytetäänkin tarpeen tullen englantia keskusteluissa, ja lisäksi ympäri rakennusta on käytössä kuvakortteja, joiden avulla vuorovaikutustilanteiden selvyyttä voidaan tehdä helpommaksi. Yhteisöpedagogiopiskelijana tehtäväni on ollut löytää keinoja kommunikoida kaikkien kanssa heille sopivallaan tavalla.


Alisa on kevään 2022 ajan työskennellyt harjoittelijana Varkauden Perheentalolla. Perheentalon Johannat kiittävät lämpimästi ihanaa Alisaa kaikesta avusta. Olet helmi!