Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa ketä tahansa. Muista, ettet ole yksin vaan apua on saatavilla!

Yhdistyksemme  palvelut ovat maksuttomia ja saatavilla kaikkien kuntien asukkaille. Et tarvitse minkäänlaista lähetettä tai maksusitoumusta – oma yhteydenottosi riittää.

 • Turvakodista voit saada apua ympäri vuorokauden kohdattuasi lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa
 • Aikuisille suunnattu avokriisityö auttaa väkivallan kokijoita
 • Jussi-työ on lähisuhdeväkivallan tekijöille suunnattua auttamistyötä
 • Lapsityössä autamme erilaisissa elämän kriisitilanteissa eläviä lapsia

Hienoa, että olet lähtenyt etsimään tietoa tai apua itsellesi tai läheisellesi!

Jussi-työ on lähisuhdeväkivallan tekijöille suunnattua auttamistyötä, jonka keskeisenä periaatteena on nopean ammatillisen avun tarjoaminen kriisiytyneessä tilanteessa. Jussi-työn tavoitteena on lähisuhdeväkivallan katkaiseminen ja ehkäiseminen tarjoamalla keskusteluapua, neuvontaa ja palveluohjausta.

Jussi-työ on työntekijän ja asiakkaan välistä vuoropuhelua, jossa keskeistä on motivointi itsetutkiskeluun, tukeminen elämäntavan muuttamiseen ja omien terveiden toimintamallien löytyminen. Jussi-työssä asiakasta tuetaan löytämään omaan tilanteeseensa sopivia ratkaisuja; Ymmärrämme, että jokaisen asiakkaan tilanne on erilainen ja asioita lähestytään siksi aina yksilöllisesti asiakasta kuunnellen. Tavoitteena on, että asiakas oppii tunnistamaan oman toimintansa syitä ja ottamaan vastuun elämästään ja toiminnastaan. Työskentelyä toteutetaan asiakkaan voimavarojen mukaan ja käyntien tiheys ja työskentelymuodot sovitaan aina asiakaskohtaisesti.

Jussi-työ on luottamuksellista keskusteluapua ja työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. Jussi-työssä tehdään tarpeen mukaan tiivistä yhteistyötä yhdistyksen avokriisityön ja lapsityön kanssa. Toiminnassa tehdään asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaisesti yhteistyötä myös muiden auttajatahojen kanssa.

 

Jussi-työn työmenetelmiä ovat

 • yksilötapaamiset
 • paritapaamiset
 • puhelinneuvonta

Voit hakeutua Jussi-työn asiakkaaksi omatoimisesti varaamalla ajan puhelimitse tai yhteistyötahon ohjaamana. Jussityö on asiakkaalle maksutonta.

Jussi-työn kautta voit saada apua myös miehisyyteen liittyvien kipukohtien työstämisessä. Keskustelujen aiheita voivat olla esimerkiksi ylisukupolviset odotukset ja normit miehisyydestä, mitä mieheltä odotetaan nykypäivänä ja minkälaisia rooliodotuksia itsellä voi olla omaan miehisyyteen liittyen.

Toteutamme myös isyystyötä. Isyystyön kuvauksen löydät vanhemmuus-otsikon alta.

 

Avuntarpeen myöntäminen on rohkeaa ja sitä ei pidä hävetä. Ota yhteyttä ja jutellaan siitä, voisiko Jussi-työ olla oikea tuki sinulle.

Yhteystiedot:

Lapsityön tavoitteena on lapsen kuuleminen, huomioiminen ja auttaminen väkivaltatilanteissa tai kaltoinkohtelukokemuksissa. Lapsen kokema väkivalta voi olla esimerkiksi väkivallan uhkaa tai väkivallalle altistumista, perheväkivaltaa, sisarusten välistä väkivaltaa tai seurusteluväkivaltaa. Lapsityössä pyritään tukemaan lasta väkivallan tai kaltoinkohtelun aiheuttamien tunteiden käsittelyssä ja etsimään lasta tukevia voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Lapsityön asiakkaita ovat noin 3-18 -vuotiaat lapset ja nuoret. Työskentely on usein toiminnallista ja sitä toteutetaan ikätason mukaisesti monipuolisia menetelmiä käyttäen.

Lapsityössä lasta autetaan tunnistamaan erilaisia tunteita ja sanoittamaan niitä sekä lapsen omia kokemuksia. Tavoitteena on luoda lapselle toivoa tulevaisuudesta ja vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itseluottamusta. Lapsen kanssa työskentelyn ohella olennaista on käydä lapsen vanhempien kanssa läpi perheen tilannetta, jotta asioiden käsittely ja muutoksen tavoittelu jatkuvat myös kotona. Lapsityön kautta perhe saa tietoa väkivallan vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Lapsityöhön tullaan jonkin yhteistyötahon lähettämänä tai vanhempien omatoimisten yhteydenottojen kautta. Lapsityön toiminta perustuu ajanvaraukseen. Tapaamiset pyritään järjestämään niin, että ne eivät kuormittaisi perheen arkea vaan tukisivat sitä. Ilta- ja viikonlopputapaamisia voidaan järjestää tarpeen mukaan ja saman perheen lapsia voidaan tavata samanaikaisesti. Lapsityöhön on mahdollista tulla tutustumiskäynnille.

Yksilötyön lisäksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan eheyttävää ryhmätoimintaa, jossa painopiste on kehollisuudessa. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista. Lapsityöntekijä kertoo ajankohtaisista ryhmätoiminnoista asiakaskäyntien yhteydessä.

 Lapsityön työmenetelmiä ovat

 • yksilötapaamiset
 • sisarustapaamiset
 • ryhmät ja vertaistuki
 • verkostotyö
 • vanhemmuustyö

Yhteystiedot:

”On ihanaa nähdä, kun ihminen tulee hakemaan apua, ja on valmis ottamaan apua vastaan. Muutos on yleensä valtava.”

Väkivallan kokijoiden kanssa tehtävä avokriisityö on väkivaltatyön avopalvelutoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua ja tukea lähisuhdeväkivaltakokemusten käsittelyssä. Avokriisityön keskeisiä tavoitteita ovat asiakkaan tukeminen väkivallasta selviytymisessä sekä asiakkaan turvallisuuden tunteen lisääntyminen. Myös muut elämän kriisit, kuten erotilanne tai haasteet parisuhteessa, ovat peruste tulla avokriisityön asiakkuuteen.

Olennaista on myös asiakkaan omien voimavarojen tunnistaminen ja itseluottamuksen kohentaminen erilaisten menetelmien avulla. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti, yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteita asettaen. Asiakkaalle annetaan tilaa kokea oivalluksia omasta tilanteestaan ja tehdä itselleen sopivia ratkaisuja elämässään.

Avokriisityö on yksilökäynteinä toteutettavaa keskusteluapua. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus ja työskentely on luottamuksellista. Yksilötyön lisäksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan eheyttävää ryhmätoimintaa, jossa painopiste on kehollisuudessa. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista. Avokriisityöntekijä kertoo ajankohtaisista ryhmätoiminnoista asiakaskäyntien yhteydessä.

Voit varata ajan avokriisityöhön itse tai palvelun piiriin voi tulla myös yhteistyökumppaneiden ohjauksella. Käyntien tiheys ja työskentelymuodot sovitaan aina asiakaskohtaisesti.

Avokriisityön työmenetelmiä ovat:

 • yksilötapaamiset
 • paritapaamiset
 • vertaisryhmätoiminta

Yhteystiedot: 

Avokriisityöntekijä

Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat apua ja tukea tilanteesta selviämiseen. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Turvakotiin voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Turvakoti on asiakkaille maksuton.

 

Nina Suojanen
Vastaava sosiaalityöntekijä
Turvakoti
os. Tiilimäentie 2 28500 Pori

nettiturvakoti_logo