Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry on v. 1945 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö. Yhdistys on yksi Ensi- ja turvakotien liiton 30:stä jäsenyhdistyksestä.

Kansalaisjärjestönä yhdistys on luotettava ja myönteinen kumppani, joka toimii ja vaikuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden sekä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttamiseksi. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on perhekeskeisin menetelmin turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Yhdistyksen perustehtävä on toimia perheiden edunvalvojana, puolestapuhujana ja tukijana muuttuvissa olosuhteissa. Yhdistys kehittää jatkuvasti kokemustietoon ja tutkimukselliseen tietoon perustuvia ammatillisia työmenetelmiä ja ratkaisuja haavoittuvissa olosuhteissa elävien auttamiseksi.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat turvakotipalvelut, väkivaltatyön avopalvelut, päiväryhmätoiminta sekä kevyesti tuettu asuminen.

Väkivallan vastustaminen

 • kaikenlaisen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja väkivallan aiheuttamien seurausten hoitaminen
 • nopean ja joustavan avun tarjoaminen väkivallan kaikille osapuolille

Yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen

 • asiakkaiden kunnioittava kohtaaminen sukupuoleen, kansallisuuteen, vakaumukseen yms. katsomatta

Yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

 • oman elämänhallinnan ja itsenäisen päätöksenteon hyväksyminen

Tasa-arvoisuus

 • tasapuolinen kohtaaminen ikään, sukupuoleen, asemaan yms. katsomatta

Perhekeskeisyys

 • koko perheen kohtaaminen ja tukiverkoston ylläpitäminen

Lapsilähtöisyys

 • lapsuuden suojelu ja lapsen näkyväksi tekeminen

Ammatillisuus

 • erityisosaava, moniammatillinen henkilökunta, valtakunnallisten laatukriteerien noudattaminen ja verkostoituminen

Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry ja kotipaikka Porin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on perhekeskeisin menetelmin turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä, edistää suvaitsevuutta, vastuuntuntoa ja perheiden tasa-arvoisuutta sekä ehkäistä kaikenlaista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • omistaa ja ylläpitää asuin- ja palvelutaloa, jossa tukitoimia tarvitsevat lapsiperheet ja aikuiset asuvat vuokrasuhteessa määräaikaisesti
 • tuottaa perhetyön, yhteisökuntoutuksen ja jälkihuollon avopalveluja lapsiperheille
 • tuottaa väkivaltatyön avopalveluja kaikille väkivallan osapuolille
 • harjoittaa alaa koskevaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä koulutustyötä
 • osallistuu alansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
 • on Ensi- ja turvakotien liitto ry:n jäsen

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja, hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yli 15-vuotias yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta.

Yhdistys pitää jäsenistä yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenten jäsenmaksun vahvistaa yhdistyksen syyskokous ja jäsenmaksu voi olla eri suuruinen yksityisille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille.

5 §

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tavoitteita. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua

6 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen  kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti.

7 §

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa johtokunnan kokouksen päätöksellä, ellei jäsen noudata yhdistyksen sääntöjä tai muulla tavalla toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

8 §

Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella, jossa kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous lokakuun aikana.

9 §

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa, kun kokous tai johtokunta niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelemiseksi kirjallisesti pyytää.

10 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle tai julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu on toimitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä niissä asioissa, joista ei säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, ja henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa tai hänen edustamansa yhteisön etu on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Yhdistyksen johtokunnan jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Yhdistyksen kokouksista laaditut pöytäkirjat tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Yhdistyksen kokouksessa tehtyjä päätöksiä koskeva kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä.

11 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen toimihenkilöt
 • käsitellään edellisen toimintavuoden vuosikertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan tilintarkastajan lausunto
 • päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen toimihenkilöt
 • käsitellään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
 • päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksuista
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

12 §

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittuna puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina vähintään 6 ja enintään 10

täysi-ikäistä jäsentä.  Näistä eroaa vuosittain puheenjohtaja ja puolet jäsenistä. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Johtokunnan jäsenten   erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä. Konkurssissa oleva ei voi olla johtokunnan jäsenenä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi johtokunta valitsee yhdistykselle muut toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut ja vaaleissa ratkaisee arpa.

Johtokunnan kokouksissa pidetyt pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

13 §

Johtokunnan tehtävänä on:

 • toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 • suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja päättää heidän työsuhde-eduistaan ja palkkauksestaan, jollei se johtosäännöllä delegoi tehtävää määräämällään tavalla
 • asettaa tarvittaessa alaisuudessaan toimivia toimikuntia
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhdistyksen kannalta tärkeissä asioissa

14 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilintarkastuksesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään. Tilintarkastajan tulee suorittaa tilien tarkastus ja antaa niistä kirjallinen lausunto.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan tehtävään määräämät  yhdistyksen toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

16 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouksessa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa sääntömuutosesitystä.

17 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat Ensi- ja turvakotien liitto ry:n haltuun käytettäväksi lapsiperheiden hyvinvointia edistäviin tarkoituksiin Porin talousalueella.

18 §

Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

Yhdistyksen Y-tunnus 0137316-7

 

 

 

 

 

 

 

 

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n eettiset säännöt

Vuonna 1945 perustetulla yhdistyksellä on vahva arvopohja. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 • väkivallan vastustaminen
 • yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • lapsilähtöisyys, perhekeskeisyys, tasa-arvoisuus
 • ammatillisuus

Yhdistys on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksenä sitoutunut liiton strategiaan 2024–2027. Sen arvot ovat rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillisyys ja tavoitteena on rohkeasti edistää haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksia ja yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Visio on ”Jokainen on turvassa”.

Kunnioitamme ja edistämme toiminnassamme YK:n yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, ettemme loukkaa niitä.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Käyttäydymme oikeudenmukaisella ja arvostavalla tavalla niin, että jokainen voi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti osallistua toimintaan.

Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella on velvollisuus puuttua asiaan tätä havaitessaan.

Jokaisella ihonväriin, kieleen, kansalaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, vammaisuuteen, terveydentilaan, ikään, uskontoon, sosioekonomiseen asemaan tai muuhun henkilökohtaiseen tekijään katsomatta oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, puhua ja toimia ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta.

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, käytämme luonnonvaroja vastuullisesti ja parannamme jatkuvasti ympäristötehokkuutta.

 • -Huolehdi osaltasi, että keskustelussa kaikki saavat mahdollisuuden puhua ja tulla kuulluksi.
 • -Yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille osallistujille.
 • -Kunnioita toisen kokemusta ja itsemäärittelyä. Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi tai tee oletuksia toisen kokemuksista, elämäntilanteesta tai identiteetistä.
 • -Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla.
 • -Älä puhu hyökkäävästi tai käytä henkilöön käyviä puheenvuoroja paikalla olevia tai tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.
 • -Muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.

Velvoite edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kytkeytyy lainsäädännön ohella yhteiskunnalliseen vastuun ja oikeudenmukaisuuden vaateeseen. Asiakirjan ja sen linjausten myötä on tarkoitus edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

 1. Yhdistyksen toimitilat, seminaarit ja muut tilaisuudet sekä verkkosisällöt ovat mahdollisimman monien saavutettavissa
 2. Asemasta tai taustoista riippumatta kaikkien työntekijöiden on hyvä ja turvallista työskennellä yhdistyksessä. Työntekijän sukupuoli, ikä tai muu tekijä ei vaikuta työskentelymahdollisuuksiin, palkkaustasoon tai muihin työsuhde-etuuksiin
 3. Havaittuun tai koettuun syrjintään tai muuhun epäkohtaan puututaan viiveettä

Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että työntekijät ovat tietoisia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevista linjauksista ja seuraa linjausten toteutumista.