Hankkeiden avulla kehitämme työtä ja löydämme uusia auttamisen tapoja sekä kehitämme toimintaamme.

Hanke alkaa keväällä 2022

Rakkautta ja tekoja – vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille – projekti 2021–2023(2024)

Luonnon sekä eläinten läsnäolon vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on laajalti tutkimustietoa. Luonto ympäristönä rauhoittaa, laskee stressitasoa ja vaikuttaa mielenlaatuun.  Eläinten läsnäolon on tutkittu vaikuttavan rauhoittavasti, antavan lohtua ja tukea haastaviin tilanteisiin.  Luonto- ja eläinavusteinen toiminta tarjoaa myös monia mahdollisuuksia perheiden välisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.  Hankkeemme tavoitteena on luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä hyödyntäen  parantaa lapsiperheiden sekä aikuisten toimintakykyä, vuorovaikutustaitoja sekä  voimavarojen vahvistumista.  Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa ja tukea vanhemman mentalisaatiokykyä sekä lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteen syventymistä.

Kohderyhmään kuuluvat erityisen tuen tarpeessa olevat perheet ja aikuiset. Toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Hanke tarjoaa myös luonto- ja eläinavusteisia koulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä lisää tietoutta Green Care- menetelmien hyödyntämisestä asiakastyössä.  Hanke on rahoitettu STEA-avustuksella.

Projektipäällikkö Silja Karhumaa, 044 746 6039 silja.karhumaa@kokkolanensijaturvakoti.fi

Vanhemman hyvinvointi raskaus- ja pikkuvauva vaiheessa suojaa vauvan terveyttä ja kehitystä

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana toteuttamassa kolmevuotista (2020-2022) hanketta yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, Kuopion Ensikotiyhdistyksen ja Lapin Ensi- ja turvakodin, seitsemän jäsenyhdistyksen sekä Marttaliiton, Takuusäätiön, Imetyksen tuki ry:n, Folkhälsns Förbund ja Finnbrain tutkimusryhmän kanssa. Hanke on STEA:n rahoittama

Stressistä säätelyyn – hankkeen tavoitteena on kaventaa eriarvoisuutta vähentämällä vanhempien kokemaa stressiä ja sen vaikutuksia vauvan kehitykseen ja terveyteen.
Raskausaikaan liittyy monenlaisia tunteita ja kokemuksia ja suurin osa näistä tunteista on ohimeneviä ja meneillään olevaan muutokseen liittyviä. Pitkittynyttä tai voimakasta stressiä, masennusta tai ahdistusta kokevat vanhemmat tarvitsevat tukea jo raskausaikana. Vanhemman oireilla on todettu yhteyttä lapsen terveyteen, reaktiivisuuteen sekä oppimis- ja säätelytaitoihin. Vauvaikäisenä koettu köyhyys on yksi kehityksellisistä riskitekijöistä.

Hankkeen tiimoilta Kokkolassa tullaan järjestämään alueellista koulutusta aiheesta sekä ryhmämuotoista toimintaa raskaana oleville.

Satu Vesisenaho, projektityöntekijä satu.vesisenaho@kokkolanensijaturvakoti.fi
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Jonna Lehikoinen, projektipäällikkö 045 -78736903 jonna.lehikoinen@etkl.fi Ensi- ja turvakotien liitto

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa Vaikuttavuus esiin -hankkeessa. Vaikuttavuuden arvioinnin välineitä kehittämällä ja hyödyntämällä kehitetään toimintaa vastaamaan apua hakevan tarpeisiin. Erityisen tärkeää järjestöjen toiminnan merkityksen ja vaikuttavuuden osoittaminen on juuri nyt, käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen aikana.

Vaikuttavuus esiin -hankkeen tavoitteena on kehittää välineet avun piiriin tulevien tilanteessa, toimintakyvyssä ja koetussa hyvinvoinnissa tapahtuvien muutosten arviointiin. Lisäksi luodaan digitaalinen väline tiedon keruuseen asiakkuuden jälkeisestä vaikuttavuudesta, kehitetään arjen toimintaan kytkeytyvä, vaikuttavuustietoa tuottava työtapa, sekä osoitetaan toiminnan vaikuttavuus lasten ja aikuisten sekä yhteiskunnan kannalta.

’ Turvallinen lapsuus periytyy ’

Kaltoinkohtelun ja kaiken tyyppisen väkivallan on todettu lukuisissa tutkimuksissa periytyvän sukupolvittain. Tutkimusten perusteella tiedetään, että lapsena koetulla kaltoinkohtelulla on pitkät aikuisiälle ulottuvat vaikutukset työllistymisee, taloudelliseen asemaan ja terveydeen. Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen- hanke pureutuu ilmiöön kolmella eri tasolla.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry on mukana hankkeen ensimmäisessä osatavoitteessa, jossa turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksiottoon kehitetään Turva10 -väline. Turva10 on tarkoitettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Turva10- perehdytys löytyy nyt verkosta ja on osallistujalle ilmainen. Perehdytyksen käytyäsi saat käyttöösi Turva10 -välineet ja voit käyttää niitä työssäsi perheiden kanssa.

 

Turva10 -perehdytys

Kolmivuotinen (2017-2020) hanke toteutetaan yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, kahdeksan jäsenyhdistyksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa. Hanke on osa STEAn rahoittamaa ohjelmaa Kaikille eväät elämään.

Hankkeessa vahvistetaan nuorten tietoutta turvallisista ihmissuhteista, lähisuhdeväkivallasta, sukupuoliroolien liittymisestä ilmiöön sekä avun saannin mahdollisuuksista. Hankkeessa nuoret, nuorten ajatukset ja kokemukset ovat keskiössä. Hanketta kehitetään yhdessä alueellisten nuorten kehittäjäryhmien ja seitsemän pilottiyhdistyksen kanssa.

Yhdessä pilotoimme uusia tapoja ehkäisevään väkivaltatyöhön niin somessa kuin tapahtumissa. Kutsumme nuoret mukaan vaikuttamaan ja välittämään tietoa turvallisista ihmissuhteista ja yhteiskunnasta.

Tavoitteet:

Nuorten tietous lähisuhdeväkivallasta ja avun saamisesta vahvistuu pilottipaikkakunnilla
Nuoret välittävät tietoa vertaisilleen turvallisista ihmissuhteista ja lähisuhdeväkivallasta

Ensimmäiset nuorten kehittäjäryhmät käynnistyvät loppukesästä 2022. Kehittäjäryhmiin etsitään 16-29 -vuotiaita nuoria. Kaikenlaisten nuorten ajatukset ja näkemyksen ovat arvokkaita, eikä omaa väkivallan kokemusta edellytetä.

Yhteiskehittämisen pohjalta hankkeessa tullaan lisäämään nuorten tietoa hyvistä ihmissuhteista, lähisuhdeväkivallasta ja palveluista. Tätä työtä tehdään yhdessä nuorten kanssa sosiaalisen median lisäksi kouluissa, alueellisissa tapahtumissa ja nuorten vapaa-ajan ympäristöissä.

Hanke starttaa Ihana seurustelu -kampanjalla kesäkuussa 2022. TikTok-kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten keskustelussa ihanista, hyvinvoivista ja turvallisista seurustelusuhteista. Kampanjan ohessa kutsumme nuoret mukaan kehittämään toimintaa ja tulevia kampanjoita.

Lue lisää kehittäjäryhmistä: Nuori, tule mukaan vaikuttamaan! – Nettiturvakoti

Monet nuoret kannattavat väkivallatonta yhteiskuntaa, mutta vaikuttamisen ja osallistumisen paikkoja ennaltaehkäisevässä väkivaltatyössä on ollut toistaiseksi vähän. Haluamme rohkaista ja tukea heitä toimimaan asian puolesta vaikuttajina ja vapaaehtoisina.

Seuraa meitä TikTokissa: @vakivallaton

Yhteys:

Ohjaaja: Suvi Mannermaa suvi.mannermaa@kokkolanensijaturvakoti.fi p. 0440197354

Projektipäällikkö: Ilona Mäki ilona.maki@etkl.fi p. 0505564866