Tarkastelen yhdistyksemme toimintavuotta 2023 toiminnanjohtajan näkövinkkelistä. Missä onnistuimme? Mikä meitä haastoi? Mitä teimme ja saimme aikaiseksi? 

Kokonaisuutena viime vuoden suuri saavutus on yhdistyksemme kyky tarjota monipuolista ja asiakaslähtöistä tukea erilaisiin elämäntilanteisiin.  

Koronavuodet ovat jättäneet jälkensä ja lisänneet perheiden avuntarvetta. Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen ja siihen liittyvä palveluverkoston uudelleen järjestäytyminen lisäsi osaltaan ihmisten huolta avun saamisesta. Asiakasrajapinnassa yhteistyötä eri ammattilaisten ja palvelujen välillä tehtiin muutoksista huolimatta. Alati uutisoitu valtion talouden kiristyminen toi myös tummia pilviä järjestötoimijoiden taivaalle. 

 

 

Vauvatyön palveluissa yli 2000 kohtaamista 

Vauvaperheiden vanhemmat hakeutuivat edellisvuotta aktiivisemmin avoimeen kohtaamispaikkaan ja vauvaperhekahvilassa kävijöiden määrä nelinkertaistui.  

Vauvaa odottaville perheille tarjottiin avoin kohtaamispaikka Pullat uunissa- kahvila yhteistyössä Kuopion ja Siilinjärven perheentalojen kanssa. Lisäksi jalkautumalla hyvinvointialueen muillekin perheentaloille kohdattiin paljon perheitä. 

Vauvapysäkki -ryhmiin osallistuneista moni koki yksinäisyyden tunteen poistuneen ja ryhmän olleen turvallinen paikka jakaa ilot ja surut.  

Suurin osa uni- ja baby blues- työskentelyyn osallistuneista koki suoriutuvansa entistä paremmin päivittäisistä toiminnoista. Saadun palautteen mukaan valtaosa unipulmista korjaantui, vanhempien ymmärrys lapsen unesta kasvoi ja vanhemmat saivat vahvistusta omalle toimintatavalleen.  

Vuoden 2023 alusta alkaen vauvaperheryhmä muutettiin suljetuksi täydentyväksi ryhmäksi. Muutoksen myötä perheiden oikea-aikainen tuki mahdollistui entistä paremmin. Perheet arvioivat saaneensa tärkeää vertaistukea, arjen sujuvuutensa parantuneen ja hyvinvoinnin lisääntyneen. 

 

 

Ammattilaiset ja vapaaehtoiset toimivat työpareina avoimilla kohtaamispaikoilla ja tilaisuuksissa sekä vertaisryhmissä yli 60 kertaa  

Yhdistyksen ammattilaisten rinnalla toimi vuoden aikana useita kymmeniä vapaaehtoisia, jotka toivat tärkeän panoksensa yhdistyksen toimintaan. Vapaaehtoisemme toimivat kokemus- ja vertaistoimijoina, lastenhoitajina sekä vapaaehtoisdoulina. 

Vapaaehtoisemme kertovat toiminnan olevan heistä merkityksellistä. Se tuo elämään sisältöä, auttamisen iloa, uusia kokemuksia ja sosiaalisia kontakteja. 

 

 

Ero- ja väkivaltatyössä tiivistettiin keskinäistä yhteistyötä  

Ero lapsiperheessä työ ja Pelotta lähisuhdeväkivaltatyö yhdistyivät vuoden 2023 alusta Ero- ja väkivaltatyön avopalveluksi. Vuoden aikana asiakkuudessa oli 345 henkilöä. Asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta. 

Asiakastyö mahdollistui joustavasti ja kaikkia asiakkaita pystyttiin palvelemaan ilman jonoja. Ensikontakti pystyttiin järjestämään nopeasti. Etäyhteyksien käyttö oli monipuolista ja asiakaslähtöisesti myös jalkauduttiin eri puolille Pohjois-Savoa.  

Turvallisuutta vahvistavaa ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevää työtä tehtiin myös kohtaamalla alueen asukkaita erilaisissa tapahtumissa, ryhmissä ja kohtaamispaikoissa. 

Kaikki asiakkaat kokivat tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi. Asiakaspalautteista käy ilmi myös asiakkaiden kokema kiitollisuus ymmärretyksi tulemisesta, rinnalla kulkemisesta sekä ajatuksia selkeyttävästä ja toivoa antavasta ammatillisesta tuesta. Niissä perheissä, jossa oli lapsia, koettiin lapsen näkökulman tulleen paremmin esiin työskentelyn myötä.

 

 Pidä kiinni® työn sisällä ennaltaehkäisevää työtä kehitettiin 

Valtakunnallisen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa.  

Asiakkaita ohjautui ympärivuorokautisesti toimivaan ensikoti Pihlaan hyvin. Kuntoutukseen ohjautumisessa näkyi selkeästi, että koko perhe halutaan kuntouttaa yhtä aikaa, mikä on erityisen tärkeää lapsen näkökulmasta. Pääosin kuntoutuksessa olikin mukana kahden vanhemman perheitä.  

Avopalvelu Amaliassa ammatillista apua ja vertaistukea järjestettiin läpi vuoden kolmena päivänä viikossa. Vertaisryhmässä oli useita pitkiä kuntoutuksia. Työtä painotettiin erityisesti kuntoutuksen aloitusvaiheeseen, motivointityöhön. Yhteisökuntoutuksen päätyttyä tehtiin suunnitelmallista ja tavoitteellista kotikäyntityöskentelyä. 

Etsivää ja matalan kynnyksen työtä kehitettiin ja laajennettiin vuoden 2023 aikana. Uutena toimintana aloitettiin perheiden avoin kohtaamispaikka, taaperokahvila. Toiminnan tunnettavuuden lisäämiseksi työskenneltiin verkostoissa, jalkautuen tapahtumiin, pitämällä asiantuntijapuheenvuoroja ja tietoiskuja opiskelijoille. 

Asiakkaat kokivat tulleensa kohdatuiksi, saivat tietoa päihteidenkäytön vaikutuksista sekä tukea tilanteeseensa. Asiakkuuden aikana vanhemmuus vahvistui, omien tunteiden säätelykyky parani, arki sujuvoitui sekä turvallinen vanhempien ja vauvan välinen kiintymyssuhde parani. 

 

Yhdistyksen arvoihin sitoutunut ja erittäin ammattitaitoinen henkilöstö 

Saamamme palautteen perusteella voin todeta, että olemme toteuttaneet perustehtäväämme kiitettävästi.  

Lisäksi vuoden mittaan opiskeluharjoitteluita meillä suoritti 5 opiskelijaa. Osaltamme tarjoamme tulevaisuuden ammattilaisille työelämälähtöisiä oppimismahdollisuuksia. 

Ylpeänä työntekijöistä voin todeta, että meillä on vahvasti yhdistyksen arvoihin sitoutunut ja erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Työskentelemme yhdessä paremman huomisen puolesta.

 

 

Tytti Lintunen