JOHTOKUNTA v. 2024

Koskinen-Laine Ulla, puheenjohtaja
Heromaa-Karjalainen Siru, varapuheenjohtaja
Aaltonen Eveliina
Etola Sara
Harmaala Miina
Hildén Sirkku
Lampinen Minna


ARVOT

Rohkeus

Rohkeus tarkoittaa ennakkoluulottomuutta ja valmiutta nostaa yhteiskunnassa vaiettuja ja vaikeina pidettyjä asioita esille ja vaikuttaa niihin. Se on hyvää ennakointia, heikkojen signaalien tunnistamista ja edellä kävijyyttä. Se tarkoittaa asettumista haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden rinnalle ja toimimista yhdessä heidän kanssaan heidän asemansa parantamiseksi. Yhteistyössä yhdistysten kanssa ja työyhteisössä se tarkoittaa tilaa erilaisille näkemyksille sekä mahdollisten ristiriitojen ja jännitteiden kääntämistä kehittymisen voimaksi.

Osallisuus

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseä koskevaan päätöksentekoon, yhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja niiden, joilla on vähemmän resursseja, mahdollisuuteen osallistua. Palveluissa ja tuen piirissä olevat ihmiset otetaan aktiivisina toimijoina mukaan ja rakennetaan heille väyliä tulla aktiivisina kansalaisina ja kokemusasiantuntijoina mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Turvallisuus

Turvallisuus tarkoitaa toiminnassa luotettavuutta, osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Tukea ja palveluja tarjoavat tilat ovat fyysisesti turvallisia ja yhteisöllisiä. Lasten turvallisuudesta huolehditaan erityisesti. Turvallisuus tarkoittaa myös luottamuksellista ilmapiiriä ja keskinäisen luottamuksen sekä yhteisöllisyyden rakentamista.

Oikeudenmukaisuus

Kaikkia toiminnassa mukana olevia kohdellaan oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja jokaisen erilaisuutta kunnioittaen. Se tarkoittaa mahdollisimman yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamista. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös se, että erityistä tukea tarvitsevien tilanne otetaan erityisesti huomioon ja tarjotaan riittävän tiiviit ja pitkäkestoiset kuntoutumisajat voimaantumisen mahdollistamiseksi.

Inhimillisyys

Uskomme ihmiseen ja muutoksen mahdollisuuteen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasolla. Tunnistamme keskeneräisyyden sekä jatkuvan oppimmisen ja kehittymisen mahdollisuuden. Erilaisuus ja kulttuurien moninaisuus on rikkaus arkisessa työssämme. Kunnioitamme toisiamme ja toistemme ihmisarvoa, vaikka emme hyväksyisikään toisen tekoja. Asetamme tavoitteemme suhteessa voimavaroihin. Toimimme yhdessä toisiamme tukien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkkolaskuosoite: 003701496511
Operaattorin tunnus: BAWCFI22
Operaattori: Basware

Paperilaskut:
Lahden ensi- ja turvakoti ry
Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti

tai sähköpostitse: toimisto@letk.fi

Yhdistyksemme on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö (v. 1946). Kansalais- ja lastensuojelujärjestönä toimimme ja vaikutamme erilaisen tuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden tukemiseksi.

Olemme valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys sekä valtakunnallinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista käytännössä valtaosa suuntautuu Lahteen ja muuhun Päijät-Hämeeseen. Näemme seutuyhteistyön lisäämisen palvelujen tuottamisessa tärkeänä tulevaisuudessakin.

Toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lapsuuden suojelutyötä ja laaja-alaista turvallisuustyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, kriisityö, väkivallan ehkäisytyö sekä eroauttaminen. Työmuodot ovat laajentuneet erityisesti avopalvelujen suuntaan.

Ensi- ja turvakotitoiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä että katkaista perhe- ja lähisuhdeväkivaltakierrettä.