”Mikä ihmeen Alvari”, kysyi lapsi toiselta lapselta. ”Eikö sulla ole Alvaria? Jokaisella lapsella pitäisi olla oma Alvari”, vastasi toinen. Suurin piirtein tällainen keskustelu käytiin vuosia sitten kahden lapsen välillä, joista toisen perheessä työskentelivät yhdistyksemme Alvari-perhetyöntekijät. Alvari-perhetyö® toimii edelleen vahvasti yhdistyksessä auttaen vuosittain reilua 60 lasta ja vanhempaa. Tänä vuonna Alvari-perhetyöllä® on juhlavuosi työmuodon saavutettua maaliskuussa 30 vuoden iän.

Alvari-perhetyön® juuret ovat Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten yhteisessä Alvari-kotipalveluprojektissa.  Projektissa kehitettiin perheiden tueksi, usein laitosjakson jatkoksi, kotiin vietävä palvelu.  Rahoituksesta noin puolet tuli Raha-automaattiyhdistykseltä ja noin puolet kunnilta.  Alvari-projekti päättyi v. 1994, mutta Alvari-mallin kehittäminen ja arviointi jatkuivat. Työlle määriteltiin laatukriteerit ja toiminta kehittyi erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeet huomioivaksi erityistason Alvari-perhetyöksi®.

RAY:n avustus päättyi vuoden 2010 lopussa. Tällöin Kotkan kaupunki päätti jatkaa Alvari-perhetyön® ostamista yhdistykseltä ja otti rahoituksen kokonaan vastuulleen. Tänä keväänä Alvari-perhetyö® on jälleen uuden edessä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kilpailuttaessa perhetyön palvelut. Rahoituksen epävarmuus on tuttua järjestötyöntekijöille, mutta kilpailutus luo uudenlaisen huolen. Miten pitkään kehitetylle työmuodolle käy ja säilyykö Alvari-perhetyössä se, mikä Alvarissa tekee Alvarin?

Vuosien varrella Alvari-perhetyötä® on tutkittu ja pyritty löytämään vastauksia, mikä Alvarissa auttaa. Ensi- ja turvakotien liiton raporteissa Alvari-perhetyöstä® esille on tullut, että Alvari-perhetyön® avulla on onnistuttu tavoittamaan hyvin haavoittuvissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä. Ongelmien ratkaisun avaimena on nähty luottamuksellisen suhteen syntymisen perheen ja työntekijän välille. Kontaktin ja luottamuksellisen suhteen luomisessa Alvari-perhetyössä® on onnistuttu hyvin. Tämä on näkynyt asiakaspalautteissa tulleina kiitoksina työntekijöille.

Luottamuksellisen, kannattelevan suhteen merkitys tulee tänäkin päivänä esille asiakaspalautteissa, joissa annetaan paljon kiitosta Alvari-perhetyöntekijöille. Vanhemmat kiittävät hyvästä yhteistyöstä ja avusta, jota ovat saaneet. Lasten mielestä työntekijät ovat mukavia, heille voi puhua asioista ja tekeminen tapaamisissa on kivaa. Palautteissa tulee esille, että perheiden arki on kuormittavaa ja luottamus omiin voimavaroihin on vähissä. Vanhemmat kokevat hyötyneensä Alvari-perhetyöstä®, jossa helpotetaan arkea konkreettisella auttamisella unohtamatta muutokseen tähtäävää työskentelyä. Vanhempien palautteiden mukaan myönteisiä muutoksia on tapahtunut mm. heidän ajattelussaan, keskustelutaidoissa sekä itsehillinnässä. Lasten palautteissa tulee esille, että kotona on tapahtunut muutoksia ja elämästä on tullut kivempaa. Myös Ensi- ja turvakotien liiton raportissa Lapset alkoivat nauraa vuodelta 2008 todetaan, että eniten muutoksia tapahtui lasten elämässä. Päivään tuli järjestystä, ilo palasi lasten elämään ja äitien väsymys hellitti. Raportin mukaan perheet kokivat Alvarin auttaneen eniten arjessa jaksamisessa, elämänilon saamisessa, lasten päivärytmin selkiytymisessä ja luottamuksessa omiin voimavaroihin. Samoja asioita, jotka tänäkin päivänä nousevat tärkeimpinä esille asiakkailta keräämissämme palautteissa.

Kolmessakymmenessä vuodessa maailma on muuttunut paljon. Muun muassa digitalisaatio on tullut vahvasti ihmisten arkeen. Muutoksista huolimatta haasteellisessa tilanteessa elävät lapsiperheet tarvitsevat edelleen perheiden kotiin tuotua riittävän pitkäkestoista ja perheen tilanteeseen syventyvää apua. Ja lapset sitä omaa Alvaria, luotettavaa ja turvallista aikuista.

Hanna Kivilahti

Palveluesimies

Kirjoittaja: Laura Kouri

Laura Kouri työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa viestinnän asiantuntijana.