Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan elämään (YK: lapsen oikeuksien sopimus). Merkittävä määrä lapsia ja nuoria altistuu väkivallalle arkiympäristöissään – kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan suomalaisista 4.-5-luokan oppilaista noin 8% kertoo olevansa koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Samassa ikäryhmässä 15% kertoo kokeneensa fyysistä väkivaltaa ja n.25% henkistä väkivaltaa vanhempiensa tai muiden huoltapitävien aikuisten taholta edellisen vuoden aikana. Vaikeassa perhetilanteessa elävät nuoret eivät koe saavansa apua, vaikka kertovat väkivallan kokemuksistaan. Osa lapsista ja nuorista salaa väkivallankokemuksensa, jolloin avun tarve ei tule edes esille.

Hankkeen tavoitteena on

  • lasten ja nuorten väkivallaton käytös: väkivallattoman toimintakulttuurin luominen ja vahvistaminen niissä yhteisöissä, joissa lapset ja nuoret toimivat
  • lisätä tietoisuutta väkivallan kokemisen ja käyttämisen vaikutuksista eri osapuoliin
  • vahvistaa lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta arjessa ja heidän kasvuympäristössään
  • lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisy
  • väkivallan osapuolille aiheutuvien haittojen lieventäminen.

Hankkeessa pilotoidaan väkivallattomuuteen tähtääviä sekä ehkäiseviä että korjaavia menetelmiä. Hankkeen avulla lisätään tietoa, ymmärrystä ja osaamista lapsia ja nuoria koskettaviin eri väkivallan muotoihin liittyen.

Hankkeessa työskennellään väkivaltaa kokeneiden, sille altistuneiden ja sitä käyttäneiden lasten ja nuorten, heidän läheistensä sekä heidän kanssaan toimivien ammattilaisten kanssa. Hanketyöskentelyä toteutetaan pilottikouluissa sekä Violassa perheiden kanssa työskentelyissä. Perhetyöskentelyssä käytetään mm. lasten kaltoinkohtelun katkaisemisen menetelmää (LKK), joka on strukturoitu kognitiivis-behavioraalinen koko perheen kanssa tehtävä työskentely.

 

Hanketyöntekijät:

Heli Isotalus
heli.isotalus@violary.fi
050 365 9056

Heli Nylén
heli.nylen@violary.fi
050 472 3594