Taloudellinen väkivalta on vaiettu ongelma ja tuntemattomampi kuin muut väkivallan muodot. Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti. Tyypillisesti taloudellinen väkivalta on parisuhteessa ilmenevä väkivallan muoto, mutta sitä voi esiintyä myös muissa lähisuhteissa kohdistuen esimerkiksi lapseen, vanhempaan tai isovanhempaan.

Taloudellinen väkivalta voi sisältää erilaisia vahingoittamisen tapoja. Se ilmenee esimerkiksi:

  • rahaan liittyvänä kontrollointina
  • eron jälkisenä taloudellisena väkivaltana
  • työssäkäynnin rajoittamisena ja häirintänä
  • taloudellisena hyväksikäyttönä

Hankkeen taustaa

Taloudellisesta väkivallasta ilmiönä ja sen uhrien auttamisesta ei ole systemaattista ja laaja-alaista tietoa. Hanketta suunnitellessa nousi esiin, että käytännön väkivaltatyössä avun tarvitsijoita tunnistetaan, mutta auttamisen keinot ovat rajallisia ja auttamisessa on rakenteellisia esteitä.

Valtakunnallisen hankkeen tarkoituksena on

  • tehdä tunnetuksi taloudellisen väkivallan ilmiötä ja sen seurauksia: ilmiö tunnistetaan ja sen kohteena olevat ymmärtävät olevansa taloudellisen väkivallan uhreja
  • lisätä ja kehittää ammattilaisten osaamista ja uhrien auttamismahdollisuuksia: ammattilaisten ja vapaaehtoisten taidot auttaa kasvavat ja heidän keskinäinen verkostoituminen lisääntyy
  • helpottaa uhrien kokonaistilannetta ja pääsyä neuvonnan, ohjaamisen ja palveluiden piiriin
  • lisätä tietoisuutta, ymmärrystä ja osaamista taloudellisen väkivallan kysymyksissä sekä nostaa esiin muutostarpeita auttamisrakenteissa ja –käytänteissä

Viola – väkivallasta vapaaksi ry ja Vaasan ensi- ja turvakoti ry toteuttavat hankkeen yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätietoa
Hanna Nylén
Hankesuunnittelija
Viola – väkivallasta vapaaksi ry, Mikkeli
050 5838 321
hanna.nylen@violary.fi