Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- ja lähisuhteissa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat välitöntä turvapaikkaa väkivallasta selviytymiseen.  Turvakodissa tarjotaan välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Turvakotiin voi hakeutua yksin tai lasten kanssa. Lemmikkejä Oulun turvakodille ei voi tuoda, mutta lemmikeille on mahdollista saada turvallinen paikka jakson ajaksi yhteistyötahojemme kautta. Oulun turvakodilla on myös esteettömiä huoneita. Turvakotiin voi tulla suoraan tai soittamalla etukäteen ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaat ja yhteistyötahot voivat myös soittamalla saada turvakodista keskusteluapua ja neuvontaa lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Turvakodissa ollaan akuutin kriisitilanteen ajan. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy. Suunnitelmallisen työskentelyn varmistamiseksi turvakotijaksojen tulisi olla kestoltaan vähintään yhden viikon mittaisia. Turvakodilla on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja väkivaltatyöhön erikoistuneen henkilökunnan kanssa. Myös lapsille järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Väkivallan tekijän on mahdollista saada keskusteluapua lähisuhdeväkivaltatyön yksikön Jussityöstä.

Psykososiaalisen tuen lisäksi turvakodissa saat apua käytännön asioiden, kuten asunnon tai lähestymiskiellon hakemiseen. Vertaistukiryhmä mahdollistaa tuen saamisen samassa tilanteesta olevilta henkilöiltä. Turvakotijaksolla kartoitetaan asiakkaan tuen ja avun tarvetta asiakaslähtöisesti. Arvioimme tarvittavia tukitoimia jakson päättymisen jälkeen yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa.

 

Väkivaltaa on:

 • Henkinen väkivalta, kuten pelottelu, uhkailu, alistaminen, eristäminen, kontrollointi, nimittely ja vähättely
 • Fyysinen väkivalta kuten lyöminen, kuristaminen, hiuksista repiminen ja kiinni pitäminen
 • Seksuaalinen väkivalta kuten seksiin painostaminen ja raiskaus
 • Taloudellinen väkivalta kuten taloudellinen kontrollointi, taloudellinen epätasa-arvo
 • Kulttuurinen ja uskonnollinen väkivalta, kuten henkilön kulttuuriin, vakaumukseen tai uskonnon harjoittamiseen liittyvän itsemääräämisen tahallinen loukkaaminen tai rajoittaminen
 • Vainoaminen, kuten henkilössä pelkoa tai ahdistusta aiheuttava toistuva ja tahallinen uhkailu, seuraaminen, tarkkailu tai muu näihin rinnastettava toiminta
 • Väkivallalla uhkaaminen
 • Väkivallalle altistuminen, kuten väkivallan näkeminen tai kuuleminen, väkivallan pelossa eläminen tai väkivallan seurauksien kokeminen
 • Laiminlyönti, kuten henkilön jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on niistä riippuvainen
 • Kunniaväkivalta, jossa henkilöön kohdistetaan väkivaltaa tilanteessa, jossa häntä epäillään yhteisöllisten
  siveysperiaatteiden loukkaamisesta

Autamme kaikenikäisiä kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kohdanneita ihmisiä. Meillä tarjotaan apua sekä väkivallan kokijalle että tekijälle. 

Työmuotojamme ovat:

 • Yksilökäynnit
 • Paritapaamiset
 • Perhetapaamiset
 • Läheisinfot
 • Vertaistukiryhmät
 • Verkostoyhteistyö
 • Alvari perhetyö

Matalan kynnyksen käynnit

Palvelu on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille sekä aikuisille että lapsille. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivallasta selviytyminen. Käynnit ovat maksuttomia.

Terapeuttinen työskentely maksusitoumuksella.

Työskentely on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille. Työskentelyn tavoitteet ovat yksilöllisiä ja ne sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Yksikkömme yhteystiedot 

Alvari-perhetyö on oululaisille perheille suunnattua Ensi- ja turvakotien liiton kehittämää intensiivistä ja ammatillista perhetyötä. Alvari-perhetyö on tarkoitettu tueksi etenkin perheille, joissa on ollut perheväkivaltaa. Perheiden arjessa voi olla myös muita haasteita kuten päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia tai muuten arki tuntuu ylivoimaiselle. Perhetyötä tehdään perheiden kotona ja se perustuu perheiden omaan motivaatioon ja sitoutumiseen. Terapeuttinen auttaminen tapahtuu perheenjäsenten kanssa yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen ja sen verkostojen kanssa. Perhetyön tavoitteena on aina perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Perhetyön sisältö suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Työskentely on tarkoitettu kaikille väkivallan osapuolille, kaikkia perheen jäseniä kuullaan yksilöllisesti.  Työ sisältää esimerkiksi väkivallan riskien arviointia, turvallisuudentunteen vahvistamista mm. kehollisilla menetelmillä, taloudellisen tilanteen kartoittamisen ja tukimuotojen selvittelyn, läheisverkostojen kartoittamisen, psykoedukaation väkivallasta ja sen seurauksista sekä vanhemmuustyöskentelyä.

Alvari-perhetyötä tehdään lastensuojelun maksusitoumuksella. Työmuoto on kehitetty erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin. Asiakasperheet ohjautuvat työskentelyn piiriin usein ensi- ja turvakodin laitos- tai avopalveluasiakkuuden jälkeen/aikana, mutta myös suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjaamina. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perhetyön toimisto sijaitsee Oulun ensi- ja turvakodin avopalvelukeskuksessa, Vauvatalossa, Intiössä. (Viestikatu 10 c 52-53 90130 Oulu)

perhetyöntekijät:

Teija Hyväri, sosionomi AMK, p. 040-5501885

Helianna Huttu, sosionomi AMK, 040-4838334

Kristiina Lehtimäki, sairaanhoitaja AMK, p. 040-5131120

Susanna Sippala, sosionomi AMK, p. 040-5029300

Eron jälkeisen väkivallan ja vainon tukikeskus

Tukikeskuksen tavoitteena on eron jälkeisen vainon ja väkivallan kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen ja vainon ennaltaehkäisy. Toiminta on sekä paikallista että valtakunnallista. Tukikeskusta ylläpitää Oulun ensi- ja turvakoti ry sekä Viola – väkivallasta vapaaksi ry.

Asiakkaille

 • Ohjausta ja neuvontaa
 • Yksilötyöskentelyä Mikkelissä ja Oulussa sekä verkossa vainon eri osapuolille
 • Vertaisohjausta verkossa
 • Ryhmät Mikkelissä, Oulussa sekä verkossa. Kysy lisää työntekijöiltä!

Ammattilaisille 

 • Asiakastyön tuki ja konsultaatiopalvelut
 • Koulutus- ja kehittämistyö
 • Tutkimusyhteistyö

Eveliina Nilosaari p. 040-1350200, eveliina.nilosaari@oetk.fi

https://varjosta.fi/

SERITA-hanke 2017-2019 – Seksuaalisten rajojen asettamisessa ja tukemisessa

SERITA-hanke on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n toteuttama hanke, jota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella ja tavoittaa 50-60 asiakasta hankkeen aikana. Tarkoituksena on vähentää seksuaalirikoksia vaikuttamalla rikoksentekijöiden toimintaan.

Hankkeen asiakaskohderyhmää ovat seksuaalirikostaustaiset tai potentiaaliset rikoksentekijät 15-vuotiaista alkaen. Asiakkaat voivat olla vankilassa, koevapaudessa, yhdyskuntapalvelussa tai siviilissä eläviä nuoria, miehiä tai naisia, jotka ovat tehneet seksuaalirikoksen lähi- tai perhesuhteessa tai sen ulkopuolella. Lisäksi SERITA-hankkeen piiriin kuuluvat ilman rikostaustaa olevat asiakkaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään.

SERITA–hankkeen tavoitteina on

 • ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella
 • tavoittaa 50-60 asiakasta hankkeen aikana
 • luoda asiakastyön menetelmiä, joilla elämän muutos mahdollistuu
 • kehittää yhdessä verkostojen kanssa seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä keräämällä tietoa ja jakamalla sitä verkostoissa
 • valmistaa koulutuspaketteja verkostoille ja ammattilaisille
 • tuottaa tutkimusmateriaalia ja tehdä tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa.

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Matalan kynnyksen palvelupuhelin asiakkaille:
040 5177 100.
Palvelunumeroon voi soittaa nimettömänä tiistaista torstaihin klo 13–15.

info@seritahanke.fi

http://www.seritahanke.fi/