Oulun ensikoti on kodinomainen lastensuojeluyksikkö, jossa on seitsemän perhepaikkaa. Ensikoti mahdollistaa tiiviin ympärivuorokautisen tuen vauvaperheille. Perheet voivat tarvita tukea esimerkiksi vauvan hoidossa ja toimivan vauva-arjen löytämisessä. Tuen tarvetta voivat aiheuttaa myös muun muassa vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelmat, nuori ikä tai puutteet arjen taidoissa. Ensikotityön keskiössä on vauvan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen, vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen sekä turvallisen kiintymyssuhteen syntyminen vauvan ja vanhemman välille.  Ensikodilla eletään vauvojen tarpeista rakentuvaa arkea, johon henkilökunnalta saa tiiviin ohjauksen ja tuen.

Ensikodissa työskentelee koulutettu moniammatillinen työryhmä. Työskentely perustuu perhekohtaiseen suunnitelmaan, joka tehdään yhdessä perheen ja yhteistyöverkoston kanssa. Jokaiselle perheelle nimetään kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa käydään säännöllisiä yksilökeskusteluja. Lisäksi ensikotiarkea rytmittävät vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja vanhempana jaksamista tukevat ryhmät. Yksilö- ja ryhmämuotoisten toimintojen lisäksi menetelminä voidaan käyttää Mim-vuorovaikutushavainnointia, Lapset puheeksi-keskustelua ja traumatisoituneille vanhemmille kehitettyjä vakauttavia työmenetelmiä. Ensikotijaksoon sisältyy kirjallinen yhteenveto jakson sujumisesta sekä arvio perheen jatkotuentarpeista.

Päiväensikotijakso on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista tukea. Päiväensikotijakso suunnitellaan vastaamaan jokaisen perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Perhe käy päiväensikodissa omasta kodista käsin yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

Päiväensikodissa perhe osallistuu ensikodin toimintaan yhdessä sovittujen aikataulujen puitteissa. Perheelle nimetään kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa käydään säännöllisiä yksilökeskusteluja. Päiväensikotijakson aikana tehdään arviota perheen tarvitsemista jatkotuentarpeista. Jaksoon sisältyy kirjallinen yhteenveto jakson sujumisesta.

Ensikodin vanhemmuuden arviointi-jaksolle tullaan tilanteessa, jossa lastensuojelussa on huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Vanhemmuuden arviointi-jakso kestää vähintään kuukauden. Ensikoti mahdollistaa arvioin tekemisen ympärivuorokautisesti. Arvioinnin lisäksi tavoitteena on vanhemman kuntoutuminen siten, että hän voi jatkossakin toimia lapsen pääasiallisena huoltajana.

Jakson aikana vanhemmuutta arvioidaan monipuolisesti muun muassa lapsen perushoidon, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen sekä perheen voimavarojen näkökulmasta. Arjessa tehtävän havainnoinnin lisäksi vanhempien kanssa käydään säännöllisiä omaohjaajakeskusteluja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista. Vanhemmuuden arviointi-jaksoon kuuluvat ensikodissa toimivat ryhmät lapsen ikätaso huomioiden.

Vanhemmuuden arviointi-jakso sisältää kirjallisen arvion vanhemmuudesta sekä jatkotuentarpeista.

Varpu – vauvaperhetyö on oululaisille perheille tarkoitettua pitkäaikaista, intensiivistä ja ammatillista perhetyötä. Varpu-vauvaperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on vauva-arkeen liittyviä haasteita ja lastensuojelullisia huolenaiheita. Työskentelyn keskiössä ovat vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen, vanhemman voimavarojen vahvistaminen, vauvan hyvinvoinnin varmistaminen sekä toimiva arki.

Varpu-vauvaperhetyötä tehdään lastensuojelun maksusitoumuksella. Asiakasperheet ohjautuvat työskentelyn piiriin usein ensi- ja turvakodin laitos- tai avopalveluasiakkuuden jälkeen/aikana, mutta myös suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjaamina. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Perhetyön toimisto sijaitsee Oulun ensi- ja turvakodin avopalvelukeskuksessa, Vauvatalossa, Intiö. (Viestikatu 10 c 52-53 90130 Oulu)

 

Yhteystiedot:

Teija Hyväri, sosionomi AMK, p. 040-5501885

sähköposti: teija.hyvari@oetk.fi

Helianna Huttu, sosionomi AMK, p. 040-5131120

Vauvatalon Seraffiina-päiväryhmä

Päiväryhmä tarjoaa tukea vanhemman ja vauvan väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Keskeistä on vakaan ja toimivan arjen tukeminen sekä yhteisen ilon löytäminen vauvan ja vanhemman välisessä suhteessa. Ryhmän tavoitteena on tukea perhettä kannustavaan vanhemmuuteen sekä vahvistaa myönteisiä voimavaroja kasvattajana. Vauvan uteliaisuutta ja kehitystä tuetaan sekä sylin ja kosketuksen merkitystä painotetaan. Perheet saavat ryhmässä vertaistukea ja vauvat vauvaystäviä.

Toiminta on perheille maksutonta. Toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Ryhmä kokoontuu  tiistaina ja keskiviikkona klo 10-14. Ryhmäkaudet alkavat elo-syyskuussa ja tammi-helmikuussa.

Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi, kuten MIM-videointi, ICDP ja tiedon lisääminen vanhemman varhaisen trauman vaikutuksista vanhemmuuteen.

Ryhmään haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa olemalla yhteydessä ryhmänohjaajiin. Ryhmään voi hakea äiti tai isä alle 2 v lapsen kanssa tai vauvaa odottava vanhempi. Sen jälkeen sovitaan haastatteluaika perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ryhmätilaan tai perheen kotiin.

Ryhmään pääsemisen kriteerit:

 • Alle 2- vuotias lapsi perheessä
 • Varhaisen tuen tarve
 • Sitoutuminen ryhmään

Syksyn 2019 ryhmään on haku alkanut. Syksyn ryhmä alkaa elo-syyskuussa.

Katso lisää: https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/apua/raskaus-synnytys-vauva-arki/vertaistukea-vauvaperheille/

Seraffiinaryhmän lisäksi perheille on mahdollista tarjota kotiin tehtävää työtä. Kotiin tehtävä työ on tavoitteellista ja se tukee ryhmässä tehtävää työskentelyä tuttujen ohjaajien kanssa. Kotiin tehtävästä työstä sovitaan erikseen kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Olethan yhteydessä puhelimitse/sähköpostilla, mikäli sinulla on kysyttävää.

Yhteystiedot:
Lea Abazi, vauvatyön asiantuntija, toimintaterapeutti AMK, p. 040 5670581

Irja Tarkiainen, vauvatyön asiantuntija, terveydenhoitaja AMK, p. 040 5670523

sähköpostit: etunimi.sukunimi@oetk.fi

VAUVATALON BABY BLUES – VAUVAPERHETYÖ

Baby blues -vauvaperhetyön tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja stressitöntä, toimivaa arkea. Tavoitteena on myös ilon löytyminen vauvasta, ongelmien syvenemisen ennaltaehkäisy ja omien voimavarojen löytyminen.

Baby blues -vauvaperhetyö voi auttaa äitejä ja isiä, jos sinulla:

 • Vauva, joka valvottaa
 • Tarvitset tukea rytmikkään, toimivan arjen löytymiseen
 • Sinulla on yksinäisyyttä, masennusta ja/tai uupumusta, tai muuta stressiä ja pieni vauva
 • Olet raskaana ja tarvitset raskauden aikaista tukea

Baby blues -vauvaperhetyö on

 • Puhelinneuvontaa (vauvojen uniasiat ja unirytmiohjaus ajanvarauksella)
 • Lyhytkestoista (1-5 x) matalan kynnyksen tukea  / keskustelu- ja kotikäynnit (stressaava vauvaperheen arki, vauvan itkuisuus ja unenhäiriöt)
 • Ryhmämuotoista tukea; Hellän kosketuksen  voima-ryhmät (syksyllä 2018 käynnistyvistä ryhmistä lisätietoa 08/18)
 • Vierailuja erilaisissa vanhempi-lapsi verkostoissa vauvaperheen arkeen liittyvin teemoin

YHTEYSTIEDOT

Tarja Kuivala p. 040-35 47 757 (virka-aika)
Vauvatyön asiantuntija, terveydenhoitaja yamk, msh
tarja.kuivala@oetk.fi

Vauvatalon vapaaehtoisdoula-toiminta

Vauvan odotusaika ja syntymä ovat elämän suurimpia kohokohtia. Kun vauvaa odottava äiti voi hyvin, myös kohtuvauva voi hyvin. Jos jokin asia raskausaikana kuormittaa äidin mieltä, vapaaehtoisdoula- synnytystukihenkilö voi tulla tueksi, rinnallakulkijaksi ja myös tarvittaessa mukaan synnytykseen. Vapaaehtoisen doulan voivat saada erityistä tukea tarvitsevat perheet. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen.

Vapaaehtoisdoula on tehtäväänsä koulutettu vauvaa odottavan äidin / perheen tukihenkilö, joka haluaa antaa läsnäoloaan ja aikaansa tässä perheen elämän kohokohdassa. Synnytyksessä doula voi tukea isää kannattelemaan äitiä.

Vapaaehtoisdoula tapaa synnyttäjää jo raskausaikana, jolloin hänen kanssaan voi keskustella raskaudesta, syntyvästä vauvasta sekä tulevaan synnytykseen liittyvistä asioista, peloista ja huolista. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä, kuunnella ja rohkaista. Synnyttäjän toivomuksesta doula voi osallistua myös neuvolakäynteihin ja doulan voi saada myös keskustelutueksi ilman synnytykseen mukaantuloa.

Doula varautuu olemaan mukana synnytyksessä, jossa hän tukee ja rohkaisee synnyttävää äitiä hänen toiveittensa mukaisesti, yhteistyössä synnytystä hoitavan kätilön kanssa. Doula kannustaa ja elää vauvan syntymän perheelle tuomien suurten tunteiden mukana. Doula tapaa perhettä syntymän jälkeen vielä kerran tai kahdesti.

Vapaaehtoisdoulan voi saada erityistä tukea tarvitseva oululainen tai harkiten myös lähikunnissa asuva synnyttäjä. Toiminta on perheelle maksutonta.

Doulan läsnäololla synnytyksessä on tutkimusten mukaan useita myönteisiä vaikutuksia.

 • Synnyttäjän turvallisuudentunne lisääntyy.
 • Synnytyksen kesto voi lyhentyä.
 • Epiduraalipuudutuksen tarve vähenee.
 • Synnytystä jouduttavan oksitosiinin käyttö on vähäisempää.
 • Kivunlievityksen tarve on vähäisempää.

Yhteydenotot:
p. 040 7444300 (ma-to klo 14-16)
tai doula@oetk.fi

 

Vauvatalon Isältä isälle- tukihenkilötoiminta

Isyys herättää monenlaisia tunteita!

Isältä isälle- toiminta on valmistautumista isäksi tuloon jo aiemmin isäksi tulleen vapaaehtoisen kanssa. Jos olet jo isä, mutta lapsesi on alle 2-vuotta, vapaaehtoisen kanssa voit treenata vauvanhoitoa, ulkoilla vauvan ja vapaaehtoisen kanssa tai vaan jutella vauva-arkeen ja isyyteen liittyvistä asioista.

Vapaaehtoisen kanssa sovitaan aluksi 1-2 tapaamista, joissa voitte tutustua ja miettiä
haluatteko jatkaa eteenpäin. Jos sovitte jatkosta, niin vapaaehtoinen sitoutuu 5 tapaamiseen sinun tai sinun ja vauvasi/lapsesi kanssa. Isätukihenkilön tuki on perheille maksutonta.

Etsimme myös uusia isätukihenkilöitä toimintaamme. Jos sinua kiinnostaa ryhtyä tukihenkilöksi, ota yhteyttä! Koulutamme tukihenkilöt tehtäväänsä.

”Kuka sanoi, että isäksi synnytään, isäksi kasvetaan!”

Yhteydenotot:
p. 040 7444300 (ma-to klo 14-16)
tai doula@oetk.fi

 

Hellän kosketuksen voima – ryhmät

Hellä ja kannustava kosketus tukee vauvan kehitystä ja uni-valverytmiä. Ryhmät toteutuvat yksittäisinä ryhmäiltoina kaksi kertaa lukukaudessa. Ryhmät on tarkoitettu alle 5 kk vauvoille ja heidän vanhemmilleen ja kokoontuvat Vauvatalon vauvamyönteisissä tiloissa, vauvojen ehdoilla. Kestoltaan ryhmät ovat kaksi tuntia. Ryhmässä opetetaan vauvaa rauhoittava ja kehitystä tukeva Ruth Ricen vauvahieronta.

Hellän kosketuksen voima – ryhmät ovat maksuttomia. Ilmoittautumiskäytäntö. Ryhmiin voivat osallistua myös Oulun lähikuntien vauvaperheet.

Hellän kosketuksen voima – ryhmät ovat maksuttomia.
Ilmoittautumiskäytäntö. Ryhmiin voivat osallistua myös Oulun lähikuntien vauvaperheet.

Syksyn ryhmät:
15.8. klo 9-10.30
12.9. klo 9-10.30
3.10. klo 9-10.30
14.11. klo 9-10.30

Ilmoittautuminen ryhmiin:

Tarja Kuivala, p. 040-3547757   tarja.kuivala@oetk.fi

Vauvatalolla (Viestikatu 10 C 52, 90130 Oulu) kokoontuu avoimia kahviloita, jotka tarjoavat tukea vanhemmuuteen ja odotusaikaan. Ohjaajina toimivat vauvatalon asiantuntijat sekä vapaaehtoiset/kokemusasiantuntijat.

Vanhempien voimakahvila 15.8. alkaen to klo 12-14

Vanhemmuus on iloinen asia, mutta välillä stressi kuormittaa ja voimat ovat vähissä.
Jos Sinulla on vauva ja / tai alle 2v lapsi, tule mukaan avoimeen Vanhempien voimakahvilaan. Voit osallistua kerran tai oman tarpeesi mukaan vaikka jokaiseen kahvilaan. Kahvilassa saat kahvi- / teekupposen äärellä vertaistukea ja vinkkejä vauvapikkulapsiperheen arjesta selviytymiseen ja voimavarojen löytämiseen. Ei ilmoittautumista.

Odotusten olohuone kerran kuukaudessa

Vauvaa odottavan äidin hyvinvointi tukee myös kohtuvauvan hyvinvointia. Hyvinvointia
tukevat mm. keskustelut vertaisten kanssa. Odotusten olohuone on vauvaa odottavien
kohtaamispaikka, jossa voit kahvikupin äärellä jakaa vauvan odotukseen liittyviä ajatuksia,
tunteita sekä saada tietoa päivän teemaan liittyen.

Syksyn teemat:

22.8. klo 17-19 Odottajan hyvinvointi
5.9. klo 17-19 Isän odotus
10.10. klo 17-19 Synnytys
21.11. klo 17-19 Vauva-arki

Ei ilmoittautumista.

Lämpimästi tervetuloa!