Oulun ensikoti on kodinomainen lastensuojeluyksikkö, jossa on viisi perhepaikkaa. Ensikoti mahdollistaa tiiviin ympärivuorokautisen tuen vauvaperheille. Perheet voivat tarvita tukea esimerkiksi vauvan hoidossa ja toimivan vauva-arjen löytämisessä. Tuen tarvetta voivat aiheuttaa myös muun muassa vanhemman mielenterveysongelma, nuori ikä tai puutteet arjen taidoissa. Ensikotityön keskiössä on vauvan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen, vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen sekä turvallisen kiintymyssuhteen syntyminen vauvan ja vanhemman välille.  Ensikodilla eletään vauvojen tarpeista rakentuvaa arkea, johon henkilökunnalta saa tiiviin ohjauksen ja tuen.

Ensikodissa työskentelee koulutettu moniammatillinen työryhmä. Työskentely perustuu perhekohtaiseen suunnitelmaan, joka tehdään yhdessä perheen ja yhteistyöverkoston kanssa. Jokaiselle perheelle nimetään kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa käydään säännöllisiä yksilökeskusteluja. Lisäksi ensikotiarkea rytmittävät vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja vanhempana jaksamista tukevat ryhmät. Yksilö- ja ryhmämuotoisten toimintojen lisäksi menetelminä voidaan käyttää Mim-vuorovaikutushavainnointia, Lapset puheeksi-keskustelua ja traumatisoituneille vanhemmille kehitettyjä vakauttavia työmenetelmiä. Ensikotijaksoon sisältyy kirjallinen yhteenveto jakson sujumisesta sekä arvio perheen jatkotuentarpeista.

Hanna Tarkkinen
Sosiaalityöntekijä, ensikodin paikkatiedustelut
Kirsi Puttonen
Yksikön johtaja, Ensikoti ja Vauvatalo

Päiväensikotijakso on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista tukea. Päiväensikotijakso suunnitellaan vastaamaan jokaisen perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Perhe käy päiväensikodissa omasta kodista käsin yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

Päiväensikodissa perhe osallistuu ensikodin toimintaan yhdessä sovittujen aikataulujen puitteissa. Perheelle nimetään kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa käydään säännöllisiä yksilökeskusteluja. Päiväensikotijakson aikana tehdään arviota perheen tarvitsemista jatkotuentarpeista. Jaksoon sisältyy kirjallinen yhteenveto jakson sujumisesta.

Ensikodin vanhemmuuden arviointi -jaksolle tullaan tilanteessa, jossa lastensuojelussa on huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Vanhemmuuden arviointi -jakso kestää vähintään kuukauden. Ensikoti mahdollistaa arvioinnin tekemisen ympärivuorokautisesti. Arvioinnin lisäksi tavoitteena on vanhemman kuntoutuminen siten, että hän voi jatkossakin toimia lapsen pääasiallisena huoltajana.

Jakson aikana vanhemmuutta arvioidaan monipuolisesti muun muassa lapsen perushoidon, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen sekä perheen voimavarojen näkökulmasta. Arjessa tehtävän havainnoinnin lisäksi vanhempien kanssa käydään säännöllisiä omaohjaajakeskusteluja vanhemmuuteen liittyvistä teemoista. Vanhemmuuden arviointi -jaksoon kuuluvat ensikodissa toimivat ryhmät lapsen ikätaso huomioiden.

Vanhemmuuden arviointi -jakso sisältää kirjallisen arvion vanhemmuudesta sekä jatkotuentarpeista.

Ensikoti Orvokki on osa Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää. Orvokki on viisipaikkainen päihdeongelmiin erikoistunut ympärivuorokautinen kuntoutusyhteisö raskaana oleville tai jo synnyttäneille vauvaperheille. Tavoitteena on, että äiti tulee kuntoutukseen hyvissä ajoin ennen synnytystä. Näin voidaan ennaltaehkäistä sikiövaurioita ja luoda pohjaa hyvän varhaisen vuorovaikutuksen kehittymiselle. Mikäli perheessä on kaksi vanhempaa, pidetään tärkeänä molempien osallistumista kuntoutukseen. Tarvittaessa vanhemmat voivat käydä lääkkeellisessä korvaushoidossa kuntoutusjakson aikana Oulun kaupungin päihdepalveluissa. Tässä tapauksessa asiakas tarvitsee maksusitoumuksen kotikunnastaan.

Päihteitä käyttävän perheen ensikotihoidossa yhdistyvät lastensuojelutyö ja päihdekuntoutus. Vauvan hyvinvointi ja sitä tukeva varhainen vuorovaikutus ovat keskiössä työskentelyn kaikissa vaiheissa. Perheen kuntoutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Kuntoutus toteutuu sekä yhteisöhoidon periaatteella että yksilötyöskentelynä. Yhteisökuntoutus on päihteettömän arjen harjoittelemista kunnioittavassa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä, vertaistukea hyödyntäen. Asiakkaat kantavat vastuuta sekä päätöksenteosta että arjen toiminnoista yhdessä työntekijöiden kanssa. Yhteisön arkea rytmittävät myös erilaiset ryhmät.

Ensikoti Orvokissa työskentelee koulutettu moniammatillinen työryhmä. Henkilökunnallamme on monipuolista menetelmäosaamista, jota hyödynnämme asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista arvioimme säännöllisesti järjestettävissä yhteisökokouksissa sekä palavereissa lastensuojelun ja muun verkoston kanssa. Kuntoutuksen etenemisestä raportoimme myös kirjallisesti kuukausittain. Kuntoutuksen päättyessä perheiden kanssa laaditaan suunnitelma jatkotuen toteutumisesta sekä kirjallinen yhteenveto kuntoutusjaksosta.

Ensi- ja turvakotien liitto koordinoi toimintaa ja sillä on tiivis yhteys alan tutkijoihin. Toimintaa ohjaavat Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän laatukriteerit ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden Pidä kiinni® –ensikotien kanssa.

Yhteydenotot:

Ulla Hietala
Sosiaalityöntekijä, Orvokin paikkatiedustelut
Maarit Ratamäki
Yksikön johtaja Sosiaalityöntekijä

Vauvatalon vauvaperheohjaus

Vauvaperheohjauksen tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja stressitöntä, toimivaa arkea. Tavoitteena on myös ilon löytyminen vauvasta, ongelmien syvenemisen ennaltaehkäisy ja omien voimavarojen löytyminen.

Vauvatalon vauvaperheohjaus voi auttaa äitejä ja isiä, joilla on:

 • vauva, joka valvottaa
 • tarve tuelle rytmikkään, toimivan arjen löytymiseen
 • yksinäisyyttä, masennusta ja/tai uupumusta, tai muuta stressiä ja pieni vauva
 • tarve raskauden aikaiselle tuelle

Vauvaperheohjaus on

 • puhelinneuvontaa (vauvojen uniasiat ja unirytmiohjaus ajanvarauksella)
 • lyhytkestoista (1-5 kertaa) matalan kynnyksen tukea  / keskustelu- ja kotikäynnit (stressaava vauvaperheen arki, vauvan itkuisuus ja unihäiriöt)
 • ryhmämuotoista tukea
 • vierailuja erilaisissa vanhempi-lapsi verkostoissa vauvaperheen arkeen liittyvin teemoin
 • verkostoyhteistyö vauvatoimijoiden kanssa
 • vauvaperhepalvelujen kehittäminen
 • koulutus

Vauvatalon yhteystiedot

Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä)

 p. 040 7444300 (ma klo 9-10 tai ke klo 13-14) / vauvatalo@oetk.fi 

Vauvatalon vapaaehtoisdoula-toiminta

Vauvan odotusaika ja syntymä ovat elämän suurimpia kohokohtia. Kun vauvaa odottava äiti voi hyvin, myös kohtuvauva voi hyvin. Jos jokin asia raskausaikana kuormittaa äidin mieltä, vapaaehtoisdoula- synnytystukihenkilö voi tulla tueksi, rinnallakulkijaksi ja myös tarvittaessa mukaan synnytykseen. Vapaaehtoisen doulan voivat saada erityistä tukea tarvitsevat perheet. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä tai sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen.

Vapaaehtoisdoulan voi saada esimerkiksi silloin, kun perheessä on vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18-vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen tuen tarve vauvan tai synnyttäjän näkökulmasta katsottuna.

Vapaaehtoisdoula on tehtäväänsä koulutettu vauvaa odottavan äidin / perheen tukihenkilö, joka haluaa antaa läsnäoloaan ja aikaansa tässä perheen elämän kohokohdassa. Synnytyksessä doula voi tukea isää kannattelemaan äitiä.

Vapaaehtoisdoula tapaa synnyttäjää jo raskausaikana, jolloin hänen kanssaan voi keskustella raskaudesta, syntyvästä vauvasta sekä tulevaan synnytykseen liittyvistä asioista, peloista ja huolista. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä, kuunnella ja rohkaista. Synnyttäjän toivomuksesta doula voi osallistua myös neuvolakäynteihin ja doulan voi saada myös keskustelutueksi ilman synnytykseen mukaantuloa.

Doula varautuu olemaan mukana synnytyksessä, jossa hän tukee ja rohkaisee synnyttävää äitiä hänen toiveittensa mukaisesti, yhteistyössä synnytystä hoitavan kätilön kanssa. Doula kannustaa ja elää vauvan syntymän perheelle tuomien suurten tunteiden mukana. Doula tapaa perhettä syntymän jälkeen vielä kerran tai kahdesti.

Vapaaehtoisdoulan voi saada erityistä tukea tarvitseva oululainen tai harkiten myös lähikunnissa asuva synnyttäjä. Toiminta on perheelle maksutonta.

Doulan läsnäololla synnytyksessä on tutkimusten mukaan useita myönteisiä vaikutuksia.

 • Synnyttäjän turvallisuudentunne lisääntyy.
 • Synnytyksen kesto voi lyhentyä.
 • Epiduraalipuudutuksen tarve vähenee.
 • Synnytystä jouduttavan oksitosiinin käyttö on vähäisempää.
 • Kivunlievityksen tarve on vähäisempää.

Yhteydenotot:
doula@oetk.fi / p. 040 7444 300.

Vauvatalon äitikaveritukihenkilötoiminta on vapaaehtoista, yksilöllistä vertaistukea alle 2-vuotiaan lapsen äidille. Toiminnan tavoitteena on tukea äidin hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden kokemusta ja sitä kautta vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin sitä edistävästi. Tukisuhteessa tuettavan äidin toiveet ovat keskiössä. Vapaaehtoinen äitikaveri kuuntelee, kulkee rinnalla ja on vertaisena/tukena toiselle äidille. Tukisuhteen aikana yhteisiä tapaamisia on 1-7 kertaa. Tapaamisia voi jatkaa molempien yhteisestä toiveesta lapsen 2-vuoden ikään saakka.

Äitikaveri-tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja äitikaveri perehdytetään tehtäväänsä.

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi.

Yhteydenotot äitikaveritoimintaan:

P. 040 7444 300 / vauvatalo@oetk.fi

Hellän kosketuksen voima – ryhmät

Hellä ja kannustava kosketus tukee vauvan kehitystä ja uni-valverytmiä. Ryhmässä opetetaan vauvaa rauhoittava ja kehitystä tukeva vauvahieronta sekä tarjotaan vanhemmille konkreettisia vinkkejä vauvan rauhoitteluun. Ryhmät on tarkoitettu 0-6 kk ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen.

Hellän kosketuksen voima – ryhmät ovat maksuttomia. Ryhmään on ennakkoilmoittautuminen.

Katso lisätietoa Apua sinulle -osiosta.

Ilmoittautuminen ryhmiin: vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444300

Vauvatalolla (Viestikatu 10 C 52, 90130 Oulu) kokoontuu avoimia kahviloita, jotka tarjoavat tukea vanhemmuuteen ja odotusaikaan. Ohjaajina toimivat vauvatalon asiantuntijat sekä vapaaehtoiset/kokemusasiantuntijat.

Vanhempien voimakahvila

Vanhemmuus on iloinen asia, mutta välillä stressi kuormittaa ja voimat ovat vähissä. Vauvatalon ammattilaisten ohjaama vanhempien voimakahvila on tarkoitettu odottaville sekä vauvojen / alle 2-vuotiaiden lasten vanhemmille. Kahvilassa tarjotaan kahvi- tai teekupposen äärellä vertaistukea ja vinkkejä vauvapikkulapsiperheen arjesta selviytymiseen ja voimavarojen löytämiseen.

Katso lisätietoa Apua sinulle -osiosta.

Vanhemmuuteen siirtyminen on monelle vanhemmalle paitsi odotettu myös usein stressaava elämäntilanne. Hyvän vanhemmuuden kokemusta ja kyvykkyyttä voidaan tukea sekä vahvistaa eri keinoin.

Hoivaa ja Leiki-ryhmät tukevat vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä tarjoavat vanhemmalle mahdollisuuden pohtia omaa vanhemmuuttaan. Vanhemman kyky suuntautua tunnetasolla lapseen vahvistuu. Tapaamisten aikana keskustellaan, leikitään ja tehdään  erilaisia harjoituksia yhdessä vauvojen ja vanhempien kanssa. Ryhmän tarkoituksena on lisätä vanhemman mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa.

Vauvatalolla on mahdollisuus myös yksilölliseen Hoivaa ja Leiki – interventioon perheen kanssa, jos ryhmätoiminta ei tunnu omalta. Työskentelyä voidaan tehdä kaikille alle 2-vuotiaiden lasten perheille ja jo vauvan odotusaikana.  Kysy rohkeasti lisää!

Jos kaipaat lisätietoja, niin otathan rohkeasti yhteyttä vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444300.

Vauvapysäkki-ryhmät ovat suunnattu vauvaa odottaville äideille.

Vauvapysäkki ryhmä on:
-Suljettu ja maksuton ryhmä, johon voi tulla mukaan matalalla kynnyksellä.
-Ryhmässä saa tietoa stressistä ja sen säätelystä.
-Opitaan tapoja tunnistamaan stressireaktioita.
-Löydetään yhdessä keinoja toimia kuormittavissa tilanteissa, ja vahvistetaan tietoisuustaitoja.
-Vertaistuen kokemus ja myös taloudenhallintaan liittyvät asiat ovat osa ryhmän sisältöä.

Lisätietoja
Vauvatalo, puh. 040 7444300 (ma klo 9-10 ja ke klo 13-14)
vauvatalo@oetk.fi

Tarjoamme koulutusta ammattilaisille vaativaan vauvaperhetyöhön. Voit tilata vauvatalolta maksullista
koulutusta mm. seuraaviin aihealueisiin liittyen:

 • Kannustava kasvatus
 • Vauvojen uniasiat
 • Stressi odotusaikana/vauva-arjessa
 • Varhainen vuorovaikutus

Lisätietoja:
vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444 300