RageStop – turvallisuus ja tunteet oppimisen perustana on Oulun ammattikorkeakoulun, Koulutuskuntayhtymä OSAO:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n yhteistyöhanke. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hankkeen tavoitteena on kehittää valmennusmalli nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen sekä heidän hyvinvointinsa ja opiskelun tueksi. Kehitettävä malli perustuu Oulun ensi- ja turvakodin RageStop-työpajamalliin, mitä on kokeiltu peruskouluissa sekä tunne- ja itsesäätelytaitojen tukena perheiden kanssa työskentelyssä Väkivalta- ja Ero lapsiperheessä työn yksiköissä. Hankkeessa pilotoidaan ja edelleen kehitetään olemassa olevaa mallia yhdessä 10-luokan ja Valma-opiskelijoiden kanssa. Tarkoituksena on kehittää työkalu, jota voidaan käyttää ryhmäytymisessä ja turvallisen oppimisympäristön ylläpitämisessä. Tavoitteena on lisätä ammattiopiston opettajien ja oppilashuollon henkilöstön tietoisuutta tunnesäätelypulmien kohtaamiseen ja sitä kautta ymmärtävään kohtaamiseen. Hankkeen pilottiluokkien oppilaat toimivat kehittäjinä nuorina kokemusasiantuntijoina. Samalla nuorten tietoisuus omista tunnesäätelytaidoista kasvaa, mikä näin ollen ennaltaehkäisee väkivaltaa ja vuorovaikutuspulmia. Itsesäätelytaitoja vahvistamalla parannetaan nuorten vuorovaikutusta, ihmissuhteita ja itsetuntoa.

Olemme päässeet kosketuksiin lasten ja nuorten kanssa hankkeissa, ryhmissä, yksittäisissä tapahtumisissa sekä yksilöllisessä terapeuttisessa työskentelyssä. Aiemmissa, jo toteutuneissa RageStop-työpajoissa olemme tuoneet tietoa turvallisuuden syntymisen biologisesta perustasta, siitä mitä meissä kaikissa tapahtuu, kun koetaan turvallisuutta tai turvattomuutta. Nuoret ovat tuoneet työpajaan keinoja tunnesäätelyn ja turvallisuuden kokemisen lisäämiseen ja näin samalla jakaneet niitä toisilleen. Olemme havainneet, että pienissäkin kohtaamisissa nuoret ovat valmiita keskustelemaan tunteistaan ja omista kokemuksistaan avoimemmin kuin edellinen sukupolvi.

Opettajilta ja oppilailta saadun palautteen perusteella työskentely on koettu tärkeäksi. Se on tuonut oivalluksia ja konkreettisia keinoja huomioida turvallisen opiskelun ilmapiirin. Yhdessä koulun aikuisten kanssa työpajojen annista on muodostunut toimivia pieniä tukirakenteita koulutyöskentelyn tueksi.

Kehittämistyön ensimmäinen vaihe toteutuu Pohjankartanon koulun 10- luokan Minun projektini oppitunneilla syyslukukaudella 2020. Tunneilla yhdistetään teoria- ja kokemustietoa toiminnallisin menetelmin. Työskentelyssä nousseet ideat ohjaavat työpajan jatkojalostusta.

Oamk.fi: RageStop turvallisuus ja tunteet oppimisen perustana

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Harriet Tervonen
harriet.tervonen@oamk.fi
040-194 5102