Jokainen vauva syntyy osaksi perhettä. Yli kolmannes perheistä on tavalla tai toisella monimuotoisia. On yhden vanhemman perheitä, monikkoperheitä, maahanmuuttajataustaisia perheitä, uusperheitä, kahden kulttuurin perheitä, adoptioperheitä, sateenkaariperheitä, sijaisperheitä, tukiperheitä ja apilaperheitä. Vauvoja syntyy perheisiin, jotka asuvat yhteisössä, vankilan perheosastolla, ensikodissa. Jokainen perhe on arvokas ja juuri oikeanlainen. Ja jokainen vauva ja vanhempi ansaitsee myös tulla kohdatuksi niin.

Mikään perhemuoto ei ole riskitekijä jäsentensä hyvinvoinnille. Kysymys on perheen toimivuudesta ja ennen kaikkea sen aikuisten hyvinvoinnista ja kyvykkyydestä sekä perheen tunneilmapiiristä. Vaikka perheet ovat erilaisia, vauvaperheiden tarpeet ovat usein samankaltaisia. Perheet tarvitsevat apua vauvan uneen ja itkuisuuteen, omaan jaksamiseen, vanhemmuuteen kasvamiseen ja vauvan hoitoon.

Vauvalle rakastava ja sensitiivinen vanhempi on hyvä vanhempi.  Vauvat tarvitsevat rakkautta, kosketusta, vuorovaikutusta, päivittäistä hoivaa ja huolenpitoa sekä apua tunteidensa säätelyssä.

Ammattilaisten tehtävä on vahvistaa perheen voimavaroja silloin, kun omat voimat eivät riitä. Mitä enemmän voimavaroja on, sitä paremmin voi kestää myös eteen tulevia kuormittavia tekijöitä. Ammattilaisten tulee olla perheiden puolella, voimavarojen lisääjiä, ei kyseenalaistajia. Arvottomuuden kokemus syntyy ohittamisesta, luulemisesta ja tökeröistä kommenteista. Ammattilaiselle kannattaa kertoa, jos hän on toiminut tahdittomasti.

Sateenkaariperhe on perhe, jonka vanhemmista yksi tai useampi kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön. Sateenkaariperheitä voi olla yhtä monenlaisia kuin muitakin perheitä: yhden vanhemman perhe, adoptioperhe, sijaisperhe, monikkoperhe, ydinperhe, kumppanuusvanhemmuusperhe, ydinperhe, polyperhe. Sateenkaariperheissä elellään samanlaista vauvaelämää kuin muissakin vauvaperheissä – siihen kuuluvat niin nukutukset, pyykit ja syötöt kuin itkut, leikit ja ensihymytkin.

Sateenkaariperheyteen voi liittyä vauva-aikana myös joitain erityspiirteitä perhemuodosta ja elämäntilanteesta riippuen. Tällaisia erityispiirteitä voivat olla esimerkiksi huoltajuuteen ja juridiseen vanhemmuuteen liittyvän byrokratian hoitaminen, vauvan hoitaminen kahdessa eri kodissa asuvien kumppanuusvanhempien kesken, sosiaalisen vanhemman imetyksen käynnistäminen tai oman vanhemmuusidentiteetin löytäminen yhteiskunnan sukupuolitettujen ja biologiaan perustuvien vanhemmuuden roolien joukossa. Voi myös olla, että sateenkaareva vauvaperhe ei saa läheisiltään, kuten vauvan isovanhemmilta, yhtä paljon tukea kuin perheet yleensä. Sateenkaariperheyden erityiskysymyksiin liittyen löytyy valtavasti tietoa ja tukea Sateenkaariperheet ry:n verkkosivuilta.

Joskus sateenkaariperheen vanhempia pohdituttaa ja huolestuttaakin, vaikuttaako lapsen kasvuun ja hyvinvointiin se, että hän elää sateenkaariperheessä. Tutkimusten mukaan sateenkaariperheiden lapset voivat yhtä hyvin kuin muidenkin perheiden lapset. Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat samat tekijät kuin muissakin perheissä kuten perheen ja perhesuhteiden toimivuus ja perheen aikuisten hyvinvointi. Tärkeintä on perheen aikuisten läsnäolo, turva ja hoiva.

Sateenkaariperheissä on kuitenkin myös yhtä paljon huolia, ristiriitoja ja ongelmia kuin muissakin perheissä. Joskus sateenkaariperheiden vanhemmat kärsivät vähemmistöstressistä, joka aiheuttaa mm. tunnetta, että ”meillä ei saisi olla ongelmia tai ainakaan emme saa näyttää niitä kenellekään, ettei kukaan pääse sanomaan sen johtuvan sateenkaariperheydestä”. Kaikissa ja kaikenlaisissa perheissä on joskus haasteita, ja kaikki perheet saavat niihin apua erilaisista perheille suunnatuista palveluista. Palveluissa kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi huolet heti, kun niitä ilmenee, jotta ammattilainen voi tulla rinnalle auttamaan jo pienilläkin keinoilla. Myöskään isompien ongelmien puheeksi ottamista ei kannata pelätä. Ammattilaisen tehtävä on auttaa.

Joskus sateenkaari-ihminen kokee turvallisimmaksi hakea tilanteeseen tukea sateenkaarierityisistä palveluista. Erilaisiin perhetilanteisiin niitä tarjoavat Sateenkaariperheet ry ja sateenkaarijärjestöjen Perhesuhdekeskus. Sateenkaariperheet ry:stä saa neuvontaa käytännön asioihin ja byrokratiaan. Perhesuhdekeskus tukee esimerkiksi vanhemmuuden jakamisen ongelmissa, pari- ja monisuhteen haasteissa ja erotilanteissa.

Kumppanuusvanhemmuusperhe voi olla esimerkiksi kahden vanhemman perhe, jossa vanhempien välillä ei ole alun alkaenkaan ollut romanttista rakkaussuhdetta. Vanhemmuutta jaetaan yhdessä, ja usein lapsella on alusta asti myös kaksi kotia. Kumppanuusvanhemmuusperheessä voi olla myös useampia vanhempia, esimerkiksi miespari ja naispari, jakamassa vanhemmuutta yhdessä. Kumppanuusvanhemmuusperheitä kutsutaan joskus myös apilaperheiksi. Osa kumppanuusvanhemmuusperheistä on sateenkaariperheitä.

Vauvaelämä kumppanuusvanhemmuusperheissä pitää sisällään aivan samat elementit kuin muissakin perheissä: itkut, pyykit, syötöt, rytmin hakemisen, itkut, hymyt ja leikit. Erityispiirteenä saattaa olla se, että vanhemmat asuvat eri kodeissa. Vanhemmilta vaaditaan joustavuutta, jotta kaikki vanhemmat pääsevät nauttimaan vauvan tuoksusta, osallistumaan vauvan hoitoon ja luomaan omaa suhdettaan vauvaan.

Erityisen tärkeää kumppanuusvanhemmuusperheissä onkin sopia jo lapsiperheellistymisen  suunnitteluvaiheessa monista lapseen ja hänen huoltoonsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista. Sellaisia ovat vanhempien huoltajuus, juridinen vanhemmuus, lapsen asuinpaikka ja elatus sekä käytännön asiat jokapäiväisessä arjessa ja periaatteet kasvatuksessa. Jos sopimus on jäänyt tekemättä ennen lapsen syntymää, se kannattaa tehdä vauvan synnyttyä. Kumppanuusvanhemmuudesta sekä yhteisesti pohdittavista ja sovittavista asioista löytyy paljon tietoa Sateenkaariperheet ry:n verkkosivuilla. Neuvontapalvelusta saa asiantuntijalta apua käytännön kysymyksiin ja tietoa lapsen asioista sopimisesta.

Kaikissa ja kaikenlaisissa perheissä on joskus ristiriitoja ja haasteita, ja kaikki perheet saavat niihin apua erilaisista perheille suunnatuista palveluista. Palveluissa kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi huolet heti, kun niitä ilmenee, jotta ammattilainen voi auttaa jo pienilläkin keinoilla varhaisessa vaiheessa. Myöskään isompien ongelmien puheeksi ottamista ei kannata pelätä.  Vaikka kumppanuusvanhemmuusperhe poikkeaa perinteisestä ydinperheestä, on kumppanuusvanhemmuusperheilläkin oikeus tulla kohdatuksi palveluissa ammatillisesti ja yhdenvertaisesti. Myös tilanteissa, joissa perheeseen kuuluu kolme tai neljä vanhempaa.

Katso tarinat erilaisista perheistä