Tästä osiossa löydät tarkempaa tietoa eri maiden käytännöistä lapsikaappaustilanteissa, kuten:

     • Lapsikaappauksesta Haagin sopimukseen kuuluvaan maahan
     • Lista Haagin sopimuksen allekirjoittaneista valtioista
     • Lapsikaappauksesta Haagin sopimuksen ulkopuoliseen maahan
     • Sekä tietoa siitä, jos olet itse tuonut lapsesi Suomeen ilman toisen vanhemman suostumusta

Jos lapsi on viety Haagin sopimukseen kuuluvaan valtioon eli valtioon, joka on hyväksynyt Kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehdyn yksityisoikeuden alaa koskevan yleissopimuksen, ota (itse tai lakimiehen välityksellä) yhteyttä tuolloin keskusviranomaisena toimivaan oikeusministeriöön. Oikeusministeriö antaa ohjeita lapsen palautusprosessin käynnistämiseksi.

Haagin sopimuksen määritelmä kansainvälisestä lapsikaappauksesta

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on Haagin lapsikaappaussopimuksen mukaan kysymys, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • lapsi on alle 16-vuotias
 • lapsella on välittömästi ennen kaappausta asuinpaikka Haagin sopimukseen sitoutuneessa valtiossa (esimerkiksi Suomessa)
 • lapsi on viety toiseen Haagin sopimukseen kuuluvaan valtioon
 • hakijalla on yksin tai yhdessä toisen kanssa oikeus määrätä lapsen asuinpaikasta (eli yleensä tarkoittaa sitä, että hakijalla on joko lapsen yksin- tai yhteishuoltajuus)
 • hakija on tosiasiallisesti käyttänyt huoltoon liittyviä oikeuksia (eli lapsi on asunut hänen kanssaan ja/tai hakija on tavannut lasta säännöllisesti)
 • hakija ei ole antanut suostumustaan poisviemiselle tai palauttamatta jättämiselle.

Mitä oikeusministeriön tehtäviin kuuluu?

Keskusviranomaisena toimivan oikeusministeriön tehtäviin kuuluu:

 • lapsen olinpaikan selvittäminen
 • sovinnollisen ratkaisun ja vapaaehtoisen palauttamisen edistäminen
 • neuvonta sopimuksen soveltamisessa ja palautushakemuksen tekemisessä
 • palautushakemuksen välittäminen toisen sopimusvaltion keskusviranomaiselle
 • tiedustelujen tekeminen vieraan valtion lainsäädännöstä ja käytännöstä.

Keskusviranomaisten palvelut ovat aina maksuttomia. Useat Haagin sopimusmaat ovat kuitenkin tehneet sopimuksen maksutonta oikeudenkäyntiä koskevaan pykälään varaumia, joten maksuttomuus on tarkistettava kunkin maan osalta erikseen.

Lue lisää muista Haagin lapsikaappaussopimuksen keskusviranomaisina toimivista tahoista HCCH:n sivuilta.

Palauttamisesta voidaan kieltäytyä

Joissakin tapauksissa valtio, jolta vaaditaan lapsen palauttamista, voi kieltäytyä siitä. Kieltäytymisperusteet voivat olla seuraavat:

 • hakemus palauttamisesta on tehty yli vuosi sen jälkeen, kun lapsi vietiin ja lapsi on sopeutunut uuteen ympäristöön tai
 • lapsi joutuisi palauttamisen seurauksena sietämättömiin olosuhteisiin tai alttiiksi ruumiilliselle tai henkisille vaurioille tai
 • riittävän kypsyyden saavuttanut lapsi vastustaa palauttamista.

Huomioi kuitenkin, että useimpia EU-valtioita sitovan Bryssel Iia –sopimuksen mukaan lapsi voidaan palauttaa, vaikka olisi väkivallan uhkaa, mikäli palauttamista vaativassa maassa on toimiva lastensuojelu.  

Palauttamispäätöksen jälkeen täytyy sopia lapsen huollosta

Haagin sopimuksen mukaan lapsen palauttamista koskeva päätös ei sisällä ratkaisua lapsen huollosta. Palautuspäätöksessä ei siis oteta kantaa siihen, kumpi vanhemmista on lapsen edun kannalta parempi huoltaja, vaan palautuskysymyksestä erillinen oikeudenkäynti tulee käydä lapsen asuinpaikkavaltiossa lapsen palauttamisen jälkeen. 

Haagin lapsikaappaussopimus on ollut voimassa Suomessa vuodesta 1994 alkaen.
Yleissopimukseen kuuluvat seuraavat valtiot:

Alankomaat, Albania, Andorra, Argentiina, Armenia, Australia
Bahama, Belgia, Belize, Bolivia, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Bulgaria, Burkina Faso
Chile, Costa Rica
Dominikaaninen Tasavalta
Ecuador, El Salvador, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea
Fidzhi, Filippiinit
Gabon, Georgia, Guatemala, Guinea, Guyana
Honduras, Hongkong
Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta
Jamaika, Japani
Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kolumbia, Kreikka, Kroatia, Kuuba, Kypros
Latvia, Lesotho, Liettua, Luxemburg
Macao, Makedonia, Malta, Marokko, Mauritius, Meksiko, Moldova, Monaco, Montenegro
Nicaragua, Norja
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Portugali, Puola
Ranska, Romania, Ruotsi
Saint Kitts ja Nevis, Saksa, San Marino, Serbia, Seychellit, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka, Sveitsi
Tanska, Thaimaa, Trinidad ja Tobago, Tshekki, Tunisia, Turkki, Turkmenistan
Ukraina, Unkari, Uruguay, Uusi-Seelanti, Uzbekistan
Valko-Venäjä, Venezuela, Venäjä, Viro
Yhdysvallat
Zimbabwe

(Päivitetty 09.08.2023)

Ajantasaisen listan ja lisätietoja voit tarkistaa Finlexin sivuilta.

Jos lapsi on viety Haagin sopimuksen ulkopuoliseen maahan, ota yhteyttä Ulkoministeriöön itse tai lakimiehen välityksellä. Ulkoministeriö auttaa kaappauksen selvittämisessä, mikäli lapsen poisviemistä tai palauttamatta jättämistä pidetään luvattomana lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (190/2019) nojalla eikä asian hoito kuulu toisen viranomaisen toimivaltaan. Tutustu yksityiskohtaisemmin ulkoministeriön ja Suomen ulkomaanedustustojen edellytyksiin auttaa lapsikaappausasioissa konsulipalvelulain (498/1999) pykälissä 31 ja 32.

Ulkoministeriö voi auttaa lapsikaappaustilanteissa

 • ottamalla ja pitämällä yhteyttä lapsen kaapanneeseen vanhempaan ja lapseen
 • selvittämällä lapsen olinpaikan ja olosuhteet
 • avustamalla paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavustajan ja oikeusavun saamisessa (mm. antamalla listan paikallisista asianajajista)
 • välittämällä asiassa tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja asiaa hoitaville oikeusavustajille
 • auttamalla yleisluonteisten tietojen hankkimisessa esimerkiksi kyseisen valtion lainsäädäntöön liittyen
 • avustamalla lapsen kotiuttamiseen liittyvissä käytännön järjestelyissä

Ulkoministeriö ja edustustot pyrkivät aina saamaan asiassa kaiken mahdollisen virka-avun, mutta kyseisen maan oikeusjärjestelmän vaatimaa prosessia lapsen palauttamiseksi ulkoministeriön tai edustuston toimenpiteet eivät voi korvata. On myös huomioitava, että kohdemaan viranomaiset eivät aina ole halukkaita puuttumaan lapsikaappauksiin. Tämä voi johtua esimerkiksi erilaisista perhe-, kulttuuri- ja uskonnollisista käsityksistä.

Jos lapsi on myös tai ainoastaan sen valtion kansalainen, johon hänet on kaapattu, voivat mahdollisuudet virka-avun saamiseen lapsen palauttamiseksi olla huomattavan rajoitetut. Näin saattaa olla myös, kun jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat kyseisen valtion kansalaisia.

Oikeusprosessin käynnistäminen

Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon asiassa, tai jos kohdemaa ei tunnusta tai pane täytäntöön esimerkiksi suomalaisen tuomioistuimen tekemää lapsen huoltoa koskevaa päätöstä, saattaa ainoaksi keinoksi lapsen palauttamiseksi jäädä oikeudenkäynnin aloittaminen maassa, johon lapsi on kaapattu. On hyvä tietää, että tuomioistuin vieraassa valtiossa käsittelee tapaukset oman lainsäädäntönsä ja määräystensä mukaisesti. Joissakin maissa lait perustuvat suoraan uskonnollisiin sääntöihin.

Oikeusprosessien kohdalla on hyvä myös varautua siihen, että ne saattavat olla aikaa vieviä, kalliita ja vaativat kärsivällisyyttä. Prosessiin liittyy myös kunkin maan vaatima menettely, jonka nojalla kyseisessä maassa vahvistettu suomalainen päätös tai lapsen huollosta annettu päätös saadaan pantua täytäntöön. Täytäntöönpanosta saattaa päättää muu viranomainen kuin tuomioistuin. Oikeusprosessia varten on tarpeen palkata paikallinen asianajaja. Oikeudenkäynnistä aiheutuviin kustannuksiin voi saada apua kyseisestä valtiosta tai Suomesta yleisestä oikeusavusta annetun lain (358/1998) säännösten nojalla. Suomessa oikeusapua haetaan ja sen myöntää laissa säädetyin edellytyksin oikeusministeriö.

Muita keinoja lapsen palauttamiseksi

Mikäli lapsi on kaapattu valtioon, joka ei ole liittynyt Haagin lapsikaappaussopimukseen tai Euroopan neuvoston ns. Luxemburgin sopimukseen eivät sopimuksissa määrätyt menettelytavat lapsen palauttamiseksi ole käytettävissä. On kuitenkin mahdollista, että lapsi on viety valtioon, joka on osapuolena muussa kansainvälisessä sopimuksessa, johon tapauksessasi voit mahdollisesti vedota. Sopimukseen vetoaminen ei kuitenkaan normaalisti yksinään riitä, vaan tarvittava maan oikeusjärjestelmän mukainen menettely lapsen palauttamiseksi joudutaan aloittamaan.

Tarkista Finlexin sivuilta, mitkä kansainväliset sopimukset ovat voimassa maissa, joiden välillä lapsikaappaus on tapahtunut.
Lisätietoa Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista löydät mm. Lainsäädäntö-osiosta.

Lapsikaappaustilanteissa voidaan myös ryhtyä lastensuojelullisiin toimenpiteisiin, mikäli on esimerkiksi perusteltua uskoa, että lapsen olosuhteet vaarantavat vakavasti hänen terveyttään tai kehitystään. Tällaisessa tilanteessa voivat lapsen viimeisimmän suomalaisen kotikunnan sosiaaliviranomaiset ryhtyä toimiin lapsen kiireelliseksi sijoittamiseksi. Sosiaaliviranomaisilla on lapsen olosuhteita ulkomailla selvittäessä oikeus saada virka-apua ulkoministeriöltä. Kotimaassa puolestaan sosiaaliviranomaisilla on huostaanottopäätöksen perusteella oikeus saada virka-apua muun muassa poliisilta tai rajavalvonnasta vastaavilta viranomaisilta.

Lue lisää kiireellisestä sijoituksesta Turvaamistoimet-osiosta.
Lue lisää lastensuojelusta lastensuojelu.infon sivuilta.

Aina itse vanhempikaan ei tiedä syyllistyneensä lapsikaappaukseen tai esimerkiksi lapsen omavaltaiseen huostaanottoon. Mikäli olet tuonut lapsen Suomeen ulkomailta ilman toisen vanhemman selkeää suostumusta, on tärkeää, että tiedät seuraavan:

Mikäli vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia, ei toisella vanhemmalla ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta, vaikka lapsi asuisi hänet poisvieneen vanhemman luona.

Jos lapsen vanhempi on yksinhuoltaja hän päättää yksin lapsen henkilökohtaisista asioista eikä toisen huoltajan suostumusta asioiden ratkaisuun tarvita. Tällaisissa tilanteissa sillä vanhemmista, joka ei ole lapsen huoltaja ei ole siis oikeutta tehdä ratkaisuja ilman yksinhuoltajan suostumusta muun muassa siitä, missä lapsi elää ja asuu. Jos lapsi on toisen vanhemman yksinhuollossa, ei toisella vanhemmalla ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman lapsen huoltajan suostumusta.

Haagin lapsikaappaussopimus luokittelee lapsikaappaukseksi luvattoman poisviemisen tai luvattoman lapsen palauttamatta jättämisen esimerkiksi tapaamisoikeuden jälkeen. Jos lapsi on tuotu Suomeen toisesta Haagin sopimusvaltiosta, on jälkeen jääneellä vanhemmalla oikeus käynnistää oikeudellinen prosessi lapsen palauttamiseksi asuinpaikkavaltioonsa.

Kiista lapsen huollosta käydään aina lapsen asuinpaikkavaltiossa eli maassa, jossa hänen katsotaan pysyvästi asuvan.

Mikäli epäilet syyllistyneesi lapsikaappaukseen, kysy neuvoa mahdollisista ratkaisuista ja toimenpiteistä Kaapatut Lapset ry:stä tai asuinpaikkakuntasi poliisilta.


Tutustu Haagin lapsikaappaussopimukseen (57/1994).
Lue, mitä Suomen rikoslaki (luku 25 pykälät 5 ja 5 a) säätää lapsen omavaltaisesta huostaanotosta tai lapsikaappauksesta.

Löydät maakohtaista tietoa lapsikaappauksesta ja eri maiden perheoikeudellisista linjoista Thomson Reutersin sivuilta. Sivuilla on juristien kokoamia kattavia tietopaketteja usean eri maan tilanteesta.

Lue lisää maakohtaisesta perheoikeudesta vuodelta 2019.
Tutustu maakohtaisiin lapsikaappauskäytäntöihin vuodelta 2018.