Har ditt barn blivit bortfört? Är du orolig för att ditt barn ska bli bortfört? Har du och ditt barn rest till Finland från utlandet utan den andra förälderns eller vårdnadshavarens vetskap?

Ring vår hjälptelefon: +358 45 8553055!

Måndag till fredag besvaras telefonen av våra anställda och under veckoslutet av föreningens frivilliga.

Hjälp kan också tas emot via chatt! Individuell hjälp tas emot via chatten på www.apuaeroon.fi eller via chattfunktionen på vår webbplats. Chatt på tisdag klockan 18-19.

Följande aspekter utgör ett internationellt bortförande av barn:

 • Ett barn förs till eller hålls kvar i ett främmande land utan samtycke från den person som har vårdnaden om barnet
 • Underlåtenhet att återlämna ett barn från utlandet vid utgången av en period då barnet har rätt till umgänge eller vid utgången av en annan tillfällig vistelse på ett annat territorium än det där vårdnaden utövas
 • Barnet har varit stadigvarande bosatt i Finland
 • Barnet är under 16 år

Försök att förhandla med bortföraren, om du inte lyckas vidta följande åtgärder.

 • Till vilket land har ditt barn förts bort? Mer än 90 länder har undertecknat Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, även kallad Haagkonventionen om bortförande av barn. Om ditt barn har förts bort till något av de länder som finns med på listan, kontakta justitieministeriet (växel 02951 6001). De kommer att hjälpa till med återlämningsförfarandet.
 • Har ditt barn förts bort till ett land som inte omfattas av Haagkonventionen? Kontakta i så fall utrikesministeriet (växel 02952 6001). Utrikesministeriet hjälper dig med att kontakta och förhandla med den som tagit ditt barn, att hitta en lokal advokat och ge relevant information om landets lagstiftning är också något som ministeriet hjälper dig med.
 • Ring eller gå till närmaste polisstation och gör en anmälan om försvunnen person om du inte vet var ditt barn är. Detta är något du kan göra oavsett vårdnadsarrangemanget. Att göra en anmälan om ett brott som bortföraren har begått är också ett alternativ.
 • Om ditt barn har förts till Finland utan ditt samtycke ska du kontakta de lokala myndigheterna.

Kaappausuhan tunnistaminen – på svenska

 

Behöver du hjälp med att bedöma hotet om bortförande av barn?

Du kan ringa följande nummer måndag till fredag: +358 45 8553055.

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till toimisto@kaapatutlapset.fi så hjälper vi dig att bedöma hotet om bortförande av barn.

Vi skulle vilja utveckla listan ytterligare, och dina synpunkter är mycket uppskattade. Alla åsikter kan skickas till toimisto@kaapatutlapset.fi.

Lagstiftningen innehåller olika försiktighetsåtgärder för att minimera hotet om bortförande av barn. Det krävs tillräckligt med bevis för att barnet är i fara eller att det finns ett hot om bortförande av barn om du beslutar att ansöka om rättsliga säkerhetsåtgärder.

 

De rättsliga försiktighetsåtgärderna omfattar bland annat följande:

 • Övervakade besök; barnets vårdnadshavare kan kräva att all kommunikation mellan barnet och barnets andra förälder övervakas.
 • Besöksförbud; du kan begära att ett besöksförbud utfärdas mot barnets andra förälder om du starkt tror att han eller hon skulle begå ett brott, vilket i sin tur skulle äventyra barnets hälsa, frihet och/eller status quo.
 • Nödplaceringar kan övervägas i oväntade situationer om det finns rimliga skäl att misstänka fara för barn eller bortförande av barn.

Tillfälliga men brådskande försiktighetsåtgärder är tillämpliga i akuta situationer!

Tillfälliga beslut om vårdnad, bosättning eller besök kan utfärdas om barnet hotas av en olaglig åtgärd eller om syftet är att barnet inte ska återlämnas till sin vårdnadshavare, t.ex. om barnet flyttas från det land där det är bosatt.

 

Andra åtgärder att tänka på när man skyddar ett barn.

 • Informera daghemmet, barnvårdaren eller skolan om att barnet inte får överlämnas till någon annan än dig eller någon som du har bemyndigat.
 • Att göra en polisanmälan och be om en anteckning i passregistret är något du kan göra om du misstänker ett hot om bortförande av barn.
 • Att kontakta gränsbevakningen eller flygplatspolisen är också ett alternativ.
 • Informera den närmaste finska ambassaden i destinationslandet om ett eventuellt bortförande av barn om du inte har gett ditt tillstånd i fråga om utfärdande av visum eller annan resehandling till landet i fråga.
 • Om du inte vet exakt var ditt barn befinner sig är ett alternativ du har att kontakta polisen och göra en anmälan om försvunnen person.

Justitieministeriet har sammanställt ett informationspaket om internationella bortföranden av barn som ett första steg för föräldrar och som en vägledning för myndigheterna. Informationspaketet om bortföranden av barn kan läsas på webbplatsen oikeus.fi.

Organisationen Kaapatut Lapset ry hjälper och stöder i svåra situationer!

Kaapatut Lapset ry hjälper och stöder föräldrar och barn som befinner sig i eller som befunnit sig i olika internationella situationer som exempelvis bortförande av barn, hotats av bortförande och som befunnit sig i eller befinner sig i en svår internationell vårdnadstvist. Att försvara barns grundläggande mänskliga rättigheter är viktigt för oss!

Den icke-statliga organisationens informationscentrum heter Toivon Talo. Vi informerar, ger råd till föräldrar, ordnar stärkande och uppfriskande aktiviteter för hela familjen och samordnar olika kamratstödsgrupper.

Följande nummer kan nås måndag till fredag: 044 2626 662; du kan också skicka ett e-postmeddelande till toimisto@kaapatutlapset.fi så hjälper vi till att bedöma det hot om bortförande av barn du står inför!

Kontaktuppgifter:

Kaapatut Lapset ry / Toivon Talo 
Malms handelsväg 26, 4. våningen.
00700 Helsingfors  
toimisto@kaapatutlapset.fi
+358 45 8553055

Bli inte ensam med dina bekymmer! Vi hjälper dig!  

Länkar och kontakter:

Här finns kontaktuppgifter till finska myndigheter och olika utländska organisationer, vars huvudsyfte är att hjälpa barn. Om du till exempel behöver hjälp med att kontakta en advokat i Finland, kan du ta kontakt med en rättshjälpsbyrå, Finlands advokatsamfund eller Kaapatut Lapset för att komma ett steg längre.

Justitieministeriet:
Enheten för internationell rättslig hjälp  
PB: 25 00023 Valtioneuvosto  
Tfn: (02) 951 6001  
Fax: (09) 1606 7524  
E-post: oikeusministerio@om.fi 

Utrikesdepartementet:
Rättstjänsten, enheten för konsulärt bistånd  
PB 415, 00023 Valtioneuvosto  
Tfn: (09) 160 05  
Fax: (09) 1605 5755  
E-post: kirjaamo.um@formin.fi  

Centralkriminalpolisen
Enheten för kriminalunderrättelseverksamhet 
PB 285, 01301 Vanda  
Tfn: 071 878 0141  
Fax: 071 878 6536  
E-post: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi 

Du kan lämna in en brottsanmälan som inte kräver omedelbara åtgärder från polisen, t.ex. småbrott, via nätet.

Lagen om besöksförbud är till för att förebygga brott och för att göra det lättare att ingripa vid trakasserier. Ett besöksförbud hjälper till med att skydda din frihet, sinnesfrid, hälsa och liv från en person eller från personer som vill göra dig illa. Det är också möjligt att utfärda besöksförbud på någon som bor på samma adress som du.

Du kan hitta en advokat via Finlands Advokatförbunds sökmotor. Du kan begränsa sökningen till ett specialområde genom att välja ”Familjerätt, internationell”.

Rättshjälp kan erhållas per telefon: 0100 86200.

Här hittar du: advokater inom hela EU, advokater för bortförande av barn i Europa, gränsöverskridande familjemedlare, den europeiska e-juridikportal och Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter.

Lastensuojelu.info

Lastensuojelu erbjuder grundläggande information om tjänster för barnfamiljer i Finland; informationen finns tillgänglig på flera olika språk:

Syftet med barnskyddshandboken är att hjälpa yrkesverksamma inom barnskyddet att utveckla sin kompetens och utveckla sina klienttjänster.

Krisrådgivning; bortförande av barn eller hot om bortförande av barn är alltid mentalt utmanande. Det är viktigt att komma ihåg att ta hand om sitt psykiska välbefinnande och sin familjs olika behov.

Förutom från Kaapatut Lapset ry ges hjälp och stöd även från följande organisationer:

SOS Kriscentret  
(09) 4135 0510  
sos-keskus@mieli.fi  
Maistraatinportti 4 A, 4:e våningen, 00240 Helsingfors 

Mieli Mental Health Finland

RIKU – Brottsofferjouren i Finland 

 • Syftet med Brottsofferjouren är att förbättra brottsoffrens, deras anhörigas och nyckelvittnens ställning i brottsärenden bl.a. genom att producera stöd- och vägledningstjänster med låg tröskel.

Krisjourens telefonnummer (finska): 09 2525 0113

Krisjourens telefonnummer (svenska): 09 2525 0112

 • Måndag, onsdag:  kl. 16.00 – 20.00  
 • Tisdag, torsdag och fredag:  kl. 9 och 13.   

Krisjourens telefonnummer (arabiska): 09 2525 0113

 • Måndag, tisdag:  kl. 11-15   
 • Onsdag:  kl. 13 – 16, 17 – 21  
 • Torsdag:  kl. 10 – 15   

Både den svenskspråkiga och arabiska krisjouren erbjuder tjänster på engelska.   

Här finns mera information gällande krisjourerna inom Mieli 125.

Mannerheims barnskyddsförbund (MLL) 

Telefonrådgivning för barn och ungdomar: 116 111  

 • Måndag – fredag kl. 14 – 20   
 • Lördag – söndag kl. 17 – 20   

Ensi- ja turvakotien liitto 
Asemamiehenkatu 4 A, 7. våningen 
00520 Helsingfors  
Tel. (09) 4542 440  
Fax (09) 4542 4430  
toimisto@ensijaturvakotienliitto.fi 

Missing Children Europe MiKK https://www.mikk-ev.de/

Belgien: Child Focus; www.childfocus.de, info@childficus.de

Bulgarien; Centre Nadja, www.centrenadja.com, centrenadja@adv.bg

Cypern: Consortium: SPAVO and Hope for Children; www.domviolence.org.cy, info@domviolence.org.cy, www.uncrcpc.org, info@uncrcpc.org

Frankrike: Enfants Disparus Droit d’Enfance, APEV, La Mouette; www.droitdenfance.org, www.apev.org, contact@apev.org, www.la-mouette.fr, la.mouette@orange.fr

Förenta staterna: The Committee for Missing Children, Inc and the Polly Klaas Foundation; https://findthekids.org, https://www.pollyklaas.org

Grekland: The Smile of the Child; www.hamogelo.gr, info@hamogelo.gr

Irland: Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children; www.ispcc.ie, info@ispcc.ie

Italien: SOS Il Telefono Azzurro; www.azzurro.it

Japan: Japan Children’s Rights Network; http://crnjapan.net

Kanada: Missing Children Society of Canada and Missing Children’s Network; https://mcsc.ca, www.missingchildrensnetwork.ngo

Kroatien: CNZD; www.cnzd.org, info@cnzd.org

Lettland: Bezvests; www.bezvests.lv, info@bezvests.lv

Litauen: Missing Persons’ Families Support Centre; www.missing.lt, centras@missing.lt

Nederländerna: Centrum Internationale Kinderontvoering; www.kinderontvoering.org, info@kinderontvoering.org

Polen: ITAKA; www.itaka.org

Portugal: Instituto de Apoio à Criança (IAC) and Associação Portuguesa e Crianças Desaparecidas (APCD); www.iacrianca.pt, iac-seda@iacrianca.pt, https://apcd.pt/web/, apsicologico@ap-cd.pt

Rumänien: Salvati Copiii; www.salvaticopiii.ro, secretariat@salvaticopiii.ro

Schweiz: Service Social International (Suisse) and Missing Children Switzerland; www.ssiss.ch, www.missingchildren.ch, contact@missingchildren.ch

Serbien: Astra; www.astra.rs, sos@astra.rs

Slovakien: Linka detskej istoty, n. o.; www.ldi.sk, info@ldi.sk

Spanien: Fundación ANAR, www.anar.org

Storbritannien: Missing People; www.missingpeople.org.uk

Tjeckien: Cesta z krize, z. ú; www.cestazkrize.net

Tyskland: Weisser Ring and Initiative Vermisste Kinder; www.weisser-ring.de, info@weisser-ring.de,www.vermisste-kinder.de, info@vermisste-kinder.de

Tyskland och Frankrike: Missing Children; www.kinder-nach-hause.de

Ukraina: NGO Magnolia; www.magnolia.org.ua, tsr@magnolia-tv.com

Ungern: Kék Vonal; www.kek-vonal.hu, info@kek-vonal.hu

Österriket: Rat auf Draht; www.rataufdraht.at, 147@rataufdrach.at