Toimintamme auttaa ja tukee kansainvälisen lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Yhdistys pyrkii toiminnassaan ottamaan yhdenvertaisesti huomioon sekä isän että äidin intressit, mutta keskeisimmillä sijalla on lapsen etu ja oikeus olla joutumatta kansainvälisen lapsikaappauksen tai vaikean ja repivän huoltoriidan kohteeksi ja uhriksi.

Yhdistyksen ylläpitämä tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo tiedottaa, neuvoo vanhempia, koordinoi vertaistukea ja järjestää voimaannuttavaa ja virkistävää toimintaa koko perheelle.

Kaapatut Lapset ry on perustettu vuonna 1997. Se on Ensi- ja Turvakotien Liitto ry:n , Yhden Vanhemman Perheiden Liiton ja Kansalaisareenan jäsenjärjestö. Teemme yhteistyötä Oikeusministeriön, Ulkoasiainministeriön, järjestöjen ja viranomaisten kesken.

Teemme kansainvälistä yhteistyötä Missing Children Europe -järjestön kanssa.

Kaapatut Lapset ry:n hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa.

 

Yhdistyksen arvot

2019

Puheenjohtaja:
Minna Husu

Varsinaiset jäsenet: 
Varapuheenjohtaja: Virpi Järvenpää
Sihteeri: Layla Ahonen
Marjo Norisalo
Lisäksi kolme jäsentä, joiden nimeä ei julkaista internetsivuillamme.

Varajäsenet:
Roni Mänttäri

1. Yhdistyksen nimi ja kotikunta

Yhdistyksen nimi on Kaapatut Lapset ry, ruotsiksi Bortförda barn rf ja sen kotikunta on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea toiminnallisesti perheitä, joista on kaapattu lapsi(a), jotka elävät kaappausuhan alla tai keskellä kansainvälistä huoltokiistaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* hankkii ja jakaa tietoa kansainvälisestä lapsikaappausongelmasta ja vaikeista huoltokiistoista
* ohjaa ja neuvoo perheitä kaapattujen lasten pikaiseksi palauttamiseksi, kansainvälisten    lapsikaappausten ehkäisemiseksi ja huoltokiistojen ratkaisemiseksi
* harjoittaa vertaisryhmätoimintaa ja tukihenkilötoimintaa
* tiedottaa, valistaa ja kouluttaa yhteydenottajia ja viranomaisia
* järjestää tapaamisia ja virkistystoimintaa, kuten iltamia, juhlia, voimaannuttavia viikonlopputapaamisia ja tuettuja lomia sekä retkiä yms.
* vaikuttaa ja tekee aloitteita poliitikoille ja viranomaisille
* jakaa avustuksia kaapattujen lasten palauttamiseksi tukirahaston kautta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa. Yhdistys voi toimintaansa varten ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi hakea avustuksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy kohdassa kaksi esitetyn yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistys voi hyväksyä myös kannatus- ja yhteisöjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yksityinen henkilö ja yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta jäsenet ja päättää keitä kutsutaan kunniajäseniksi. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen, joka on kahtena peräkkäisenä vuonna jättänyt jäsenmaksun maksamatta muistutuksesta huolimatta katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Jäsenellä on oikeus saattaa päätös kahden kuukauden kuluessa siitä tiedon saatuaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 4-6 muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö korkeintaan neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus valitsee myös toiminnanjohtajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä sekä palkkaa työsuhteiset työntekijät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Läsnä voi olla myös Skypen, puhelimen tai muun vastaavan järjestöemän kautta.

Hallitus voi pitää kokouksia myös sähköpostitse (, mikäli kaikki hallituksen jäsenet suostuvat asian käsittelyyn sähköpostin välityksellä.) Kokouksen kutsuu koolle joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Sähköpostikokouksen julistaa avatuksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja lähettämällä esityslistan kaikille hallituksen jäsenille. Vastausaikaa on vähintään yksi (1) vuorokausi. Sähköpostikokouksen pöytäkirja vahvistetaan seuraavassa hallituksen läsnäolokokouksessa.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksissa pidetyt pöytäkirjat tarkastaa seuraava hallituksen kokous.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai taloudenhoitajan tai hallituksen sihteerin kanssa.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kirjeitse tai sähköpostitse vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana huhti-toukokuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja yhteisöjäsenen edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se kanta, jota äänestyksessä on kannattanut ehdoton enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

9. Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
 7. Päätetään hallituksen jäsenten määrä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavalle vuodelle
 8. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on rekisteröity 27.9.2013


STRATEGIA

Kaapatut Lapset ry:n toiminnalle on luotu strategia, joka koskettaa vuosia 2015-2019.

Strategian vuosittaiset pääteemat:

2015 Vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvana pitäminen ja kehittäminen.

2016 Kokijasta toimijaksi

2017 Verkostoitumalla vaikuttaminen

2018 Lapset ja nuoret

2019 Jäsenkysely strategian vaikuttavuudesta

Olemme tehneet toimintalinjan, jonka mukaisesti kohtaamme yhteydenottajiamme.

Toimintalinja yhteydenottajien kohtaamiseen

Yhdistyksen koko toiminnan tavoitteena on, että (a) kaapatut lapset saadaan mahdollisimman pian palautettua vakinaiseen asuinmaahansa, (b) mahdollisimman moni lapsikaappausuhka saadaan pois-tettua ja lapsikaappaus estettyä, (c) kansainvälisissä huoltokiistoissa vanhemmat löytävät ratkaisun ilman lapsikaappausta tai sen uhkaa tai toisen vanhemman vieraannuttamista sekä (D) kyseisissä tilanteissa elävät perheet saavat tukea ja neuvoja.

Kaapatun lapsen palattua vakinaiseen asuinmaahansa, pahimman lapsikaappausuhan tultua torjutuksi ja mahdollisen vieraannuttamistilanteen korjaamisen jälkeen tavoitteena on auttaa vanhempaa löytämään ja hyväksymään se yhteistyövanhemmuuden muoto, joka kyseisessä perheessä on mah-dollinen samalla turvaten lapsi. Yhteydenottajia tuetaan kuulemaan ja näkemään lapsen tarpeet ja näin tuetaan vanhemmuutta ja erottamaan oma erotuska vanhemmuudesta.

Lopullinen tavoite on, että yhteydenottaja ja kriisiperhe voimaantuvat ja joko tulevat mukaan yhdis-tyksen toimintaan ensin tuen saajana, myöhemmin vertaistukijana tai muuna vapaaehtoisena tai voivat todeta avun ja tuen saamisen tarpeen poistuneen ja jatkavat elämäänsä ilman kriisiä.

Vaikka käytännön neuvonta ja tuki kohdistuu yleensä ensisijaisesti vanhempaan tai muuhun aikuiseen yhteydenottajaan, on kaiken toiminnan taustalla aina lapsi, jonka tarpeista ja edusta yhteydenottajaa muistutetaan ja johon keskustelut pyritään ohjaamaan.

Olemme luoneet ennaltaehkäisevien toimintatapojen ohjeistuksen vapaaehtoisille ja palkatuille lastenhoitajillemme. Ohjeistuksen tarkoituksena on ehkäistä mahdollisia ongelmatilanteita lasten parissa. Toivon Talon henkilökunta opastaa lastenhoitajia lasten toiminnassa ja kertoo heille ohjeistuksesta.

Lasten turvallisuutta lisäävät ennalta estävät toimintatavat

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kaapatut Lapset ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 15.5.2019.

 1. Rekisterinpitäjä

Kaapatut Lapset ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
puh. 050 3392 421
s-posti: toimisto(at)kaapatutlapset.fi

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sonja Saikkonen
s-posti: toimisto(at)kaapatutlapset.fi
puh. 050 3392 421

 1. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri (jäsenrekisteri, jäsentiedoterekisteri ja jäsenmaksulista)

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus
– yhdistyslaki 503/1989 (3. Luku, 11 §) ja muut soveltuvat lait
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäsenasioiden hoitamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää jäsentietoja yhdistyksen toimintaa varten: mm. jäsenmaksujen laskutus, jäsenelle sähköpostitse lähetettävät tapahtumatiedotteet ja kuukausittaiset jäsentiedotteet esim. yhdistyksen kokouksista ja muista ajankohtaisista asioista sekä jäsenlehtien postitus.

 1. Rekisterin tietosisältö

Kun henkilö liittyy Kaapatut Lapset ry:n jäseneksi, hänestä tallennetaan seuraavat tiedot:

 1. Kattojärjestömme Ensi- ja turvakotien liiton (Etkl) keskitetty jäsenrekisteri (Avoine Oy:n hallinnoima Sense-jäsenrekisteriohjelma): Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymispäivä, jäsenyyden tyyppi ja luottamustoimet yhdistyksessä. Alle 18-vuotiaista jäsenistä tallennamme nimen, paikkakunnan ja syntymävuoden jäsenen vanhemman tietojen yhteyteen.
 2. Jäsenmaksulista: Nimi, liittymisvuosi ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.
 3. Jäsentiedoterekisteri (MailChimp-sähköpostipalvelun kautta lähetettävät kuukausi- ja tapahtumatiedotteet): Sähköpostiosoite ja nimi.

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai soveltuvan lain velvoittaman ajan.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saamme jäsenen omalla ilmoituksella mm. www-lomakkeilla lähetetyistä jäseneksi liittymislomakkeista, viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Osoitetiedot päivittyvät Sense-jäsenrekisteriin automaattisesti väestötietojärjestelmästä, ellei jäsen ole asettanut kyseisessä järjestelmässä tietojenluovutuskieltoa. Lisäksi voimme saada osoitepäivityksiä kattojärjestöltämme Yhden Vanhemman Perheiden liitolta (YVPL).

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Etkl saa jäsenlehtensä (Enska) postitusta varten jäsenen osoitetiedot suoraan keskitetystä Sense-jäsenrekisteriohjelmasta (ks. ohjelman tietosuojaseloste). Ilmoitamme jäsenen nimen ja yhteystiedot YVPL:lle heidän jäsenlehtensä (Muuttuva Perhe) postitusta varten, mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksensa jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Sähköpostitse lähetettävät tiedotteet lähetetään MailChimp-palvelun kautta, joten yhteystiedot (sähköpostiosoite ja nimi) siirtyvät EU:n ulkopuolelle. Palvelu noudattaa USA:n ja EU:n välistä yksityisyydensuojan sertifikaattia. Ks. lisää MailChimpin tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta.

Digitaalisessa muodossa oleva jäsenmaksulistamme sijaitsee OneDrive-pilvipalvelussa, joten tiedot voivat siirtyä EU:n ulkopuolelle. Ks. Microsoftin tietosuojalauseke: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement.

Voimme luovuttaa jäsenen nimen ja paikkakunnan niitä pyytäville toisille jäsenille. Nämä tiedot on tultava katsomaan toimistollemme.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsen- ja jäsenmaksutietorekisteriämme ei säilytetä manuaalisesti. Käsittelemme digitaalisessa muodossa olevaa rekisterejämme salasanoin, asianmukaisin tietoturvaohjelmin ja palomuurein suojatuissa tietokoneissa. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Ks. myös Sense-jäsenrekisteriohjelman suojauksen periaatteet tarkemmin ohjelman tietosuojaselosteesta.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti postitse tai sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Postiosoite:
Kaapatut Lapset ry, jäsenrekisteriasiat
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

S-posti: toimisto@kaapatutlapset.fi, viestiaiheeksi ”Jäsenrekisteriasiat”

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan asiakkaalle ja/tai oikaisemaan virheelliset tiedot viivytyksettä tai vähintään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjällä on yllä mainittuun lakiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun viitaten sekä velvollisuus säilyttää rekisterissä olevan henkilön yhteystiedot, että oikeus rajoittaa jäsenen oikeutta pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Rekisteröidyillä on kuitenkin oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa:
– jäsen voi pyytää milloin tahansa yhteystietojensa poistamisen yhdistyksen sähköpostilistoilta (jäsen- ja tapahtumatiedotteet) tai kieltää paperisten tiedotteiden ja/tai yhdistyksen Toivo-jäsenlehden jakelun
– jäsen voi kieltää osoitetietojensa välittämisen Yvpl:lle jäsenlehden postitusta varten sekä kieltää Etkl:n jäsenlehden postituksen ja/tai milloin tahansa peruuttaa aiemmin antamansa luvan.

Pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti postitse tai sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Postiosoite:
Kaapatut Lapset ry, jäsenrekisteriasiat
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

S-posti: toimisto@kaapatutlapset.fi, viestiaiheeksi ”Jäsenrekisteriasiat”

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan asiakkaalle viivytyksettä tai vähintään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Lämmin kiitos toimintamme tukemisesta:

 

 

sivislogo

Helsingin kaupunki
Vantaan kaupunki
Espoon kaupunki
Tampereen kaupunki
Vappu Jakobsonin rahasto
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö / Osuuskunta Tradeka
Lasten päivän säätiö
Mahis / Nuorten Akatemia
Asianajotoimisto Krogerus Oy