Toimintamme auttaa ja tukee kansainvälisen lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Yhdistys pyrkii toiminnassaan ottamaan yhdenvertaisesti huomioon sekä isän että äidin intressit, mutta keskeisimmillä sijalla on lapsen etu ja oikeus olla joutumatta kansainvälisen lapsikaappauksen tai vaikean ja repivän huoltoriidan kohteeksi ja uhriksi.

Yhdistyksen ylläpitämä  Toivon Talo tiedottaa, koordinoi vertaistukea ja järjestää voimaannuttavaa ja virkistävää toimintaa koko perheelle.

Kaapatut Lapset ry on perustettu vuonna 1997. Se on Ensi- ja Turvakotien Liitto ry:n, SOSTE:n, MiKK:n ja Kansalaisareenan jäsenjärjestö. Teemme yhteistyötä Oikeusministeriön, Ulkoasiainministeriön, järjestöjen ja viranomaisten kesken.

Teemme kansainvälistä yhteistyötä Missing Children Europe -järjestön kanssa.

Kaapatut Lapset ry:n hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa.

Lue vuoden 2024  Toimintasuunnitelmamme.

Yhdistyksen arvot: luottamuksellisuus, turvallisuus, lapsen ääni, myötätuntoinen kohtaaminen ja toivo.
Kaapatut Lapset ry:n arvot: luottamuksellisuus, turvallisuus, lapsen ääni, myötätuntoinen kohtaaminen sekä toivo. Lisätietoa arvojen toteutumisesta löydät strategiasta 2020-2024.

Puheenjohtaja: Yanika Wilen
Varsinaisia jäseniä: Minna Husu, Virpi Järvenpää, Nita Karlsson ja Dalia Mohamed, Jonna Vanhatalo & yksi muu.

Varajäseniä ovat: Amna al-Rahal ja Nora Dadi

Varapuheenjohtaja on Minna Husu, taloudenhoitaja on Nita Karlsson.

  1. Yhdistyksen nimi ja kotikunta

Yhdistyksen nimi on Kaapatut Lapset ry, ja sen kotikunta on Helsinki.

  1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja ohjata perheitä, joista on kaapattu lapsi(a), jotka elävät kaappausuhan alla tai keskellä vaikeaa kansainvälistä huolto- tai tapaamiskiistaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
* ohjaa perheitä kaapattujen lasten pikaiseksi palauttamiseksi ja lapsikaappausten ehkäisemiseksi sekä vaikeiden kansainvälisten huolto- ja tapaamiskiistojen ratkaisemiseksi
* järjestää tukea näille perheille
* tarjoaa vapaaehtoistyötä
* tiedottaa, valistaa ja kouluttaa yhteydenottajia, viranomaisia ja muita kohdeperheiden kanssa työskenteleviä tahoja
* järjestää tapaamisia ja virkistystä
* vaikuttaa ja tekee aloitteita poliitikoille ja viranomaisille

Yhdistys voi toimintaansa varten ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi hakea avustuksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

  1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy kohdassa kaksi esitetyn yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistys voi hyväksyä myös kannatus- ja yhteisöjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yksityinen henkilö ja yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja hyväksyy hakemuksesta jäsenet. Hallitus saa kokouksissaan tiedoksi uudet jäsenet ja päättää keitä kutsutaan kunniajäseniksi. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

  1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimistolle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eronneet jäsenet tuodaan tiedoksi hallituksen kokouksissa. Jäsen, joka on kahtena peräkkäisenä vuonna jättänyt jäsenmaksun maksamatta muistutuksesta huolimatta, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Jäsenellä on oikeus saattaa päätös kahden kuukauden kuluessa siitä tiedon saatuaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

  1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 4-6 muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan. Hallitus valitsee myös toiminnanjohtajan. Hallitus päättää muun henkilöstön rekrytoinnista.

Toiminnanjohtaja kutsuu hallituksen kokoon puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan valtuuttamana tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja osallistuu joko läsnä ollen tai tietoliikenneyhteyden kautta. Hallitus voi pitää kokouksia myös sähköpostitse. Kokouksen kutsuu koolle toiminnanjohtaja jokopuheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valtuuttamana vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Sähköpostikokouksen julistaa avatuksi toiminnanjohtaja, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja lähettämällä esityslistan kaikille hallituksen jäsenille. Vastausaikaa on vähintään yksi (1) vuorokausi. Sähköpostikokouksen pöytäkirja vahvistetaan seuraavassa hallituksen varsinaisessa kokouksessa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa pidetyt pöytäkirjat tarkastaa seuraava hallituksen varsinainen kokous.

  1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Nimenkirjoittajia on oltava kaksi.

  1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

  1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kirjeitse tai sähköpostitse vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana huhti-toukokuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja yhteisöjäsenen edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen jäsen tai kunniajäsen voi äänestää myös valtakirjalla, jonka on luovuttanut yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen. Yhdellä osallistujalla voi olla korkeintaan viisi (5) ääntä eli neljä valtakirjaa. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös etänä, teamsin tms. välityksellä. Linkki kokoukseen osallistumiseen lähetetään jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se kanta, jota äänestyksessä on kannattanut ehdoton enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

  1. Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen esityslista.
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen esityslista.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.
Päätetään hallituksen jäsenten määrä, valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.
Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastajaseuraavalle vuodelle.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Palautetta asiakkailtamme

”Yhdistyksen vankka osaaminen on heti kaappausasian hoitoprosessin alusta lähtien ollut sellainen asia, johon on voinut turvautua, kun on tarvinnut vastauksia. Vastaukset ja ohjeet ovat tuoneet varmuutta, joka taas on tuonut uskoa ja auttanut jaksamaan.”

”Kiitos paljon yhdistykselle, tuotte paljon iloa perheellemme muun tukiverkon ja suvun puuttuessa.”

”Sain yhdistykseltä akuuttiin tilanteeseen hyvää palvelua ja paljon tietoa verkkosivuilta.”

”Kyllä lapsi lopulta tuli kotiin, kiitos teille suurimmaksi osaksi.”

”Kiitos sinulle siitä korvaamattomasta tuesta, jonka sain.”

”Keskustelu asiantuntijan kanssa selvensi omaa mielikuvaa monimutkaisesta tilanteesta.”

”Ilman teitä en olisi tiennyt mitä tehdä. Oloni on nyt turvallisempi.”