Verkkosivumme www.ensijaturvakotienliitto.fi/vantaanturvakoti ovat Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivujen alaiset.

Verkkosivujemme käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sivujen käyttöä tilastoidaan Google Analyticsin avulla mm. sivupyyntöjen ja vierailijoiden määrä, keskimääräinen ladattujen sivujen määrä, keskimääräinen sivuillamme vietetty aika ja suosituimmat sivut. Käytössä on Facebook-pixeli, mikä kerää tietoa Facebookin mainoksista ja liikenteestä näiden väliltä. Tällä voimme tehostaa markkinointia oikealle kohderyhmälle.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojailmoitus

Turvakotipalvelua ohjaa Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (30.12.2014/1354). Turvakotipalvelu on sosiaalipalvelua, jota tuottavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valitsemat järjestö- ja kuntapohjaiset organisaatiot (myöhemmin Palveluntuottajat). Turvakotitoiminnan yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Turvakotitoiminnan ohjaus, arviointi, kehittäminen ja valtakunnallinen yhteensovittaminen kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Turvakotitoimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintovirastot toimialueellaan.

THL käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, kuinka henkilötietojasi käsitellään turvakotipalvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä.

1.    Rekisterin nimi

Turvakotipalveluiden asiakasrekisteri

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Turvakotipalvelua tuottavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valitsemat Palveluntuottajat. Palveluntuottaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee THL:n henkilötietoja THL:n puolesta ja lukuun. Palveluntuottajat vastaavat tietojen luovuttamisesta sekä virheellisesti kirjattujen tietojen korjaamisesta.

Tietosuojailmoitus on asiakkaiden nähtävillä turvakodeissa.

Palveluntuottajien yhteystiedot: https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/turvakotipalvelut/turvakodit/turvakotien-yhteystiedot

3.    Rekisterinpitäjä

THL toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Yhteystietomme ovat:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 020 610 6000

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:

Joonas Peltonen
Kehittämispäällikkö
S-posti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Puh: 029 524 7947
Osoite: PL 30, 00271 HKI

THL:n tietosuojavastaava on Jarkko Reittu. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja(a)thl.fi tai puhelimitse 029 524 7474.

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Laissa valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (30.12.2014/1354) tarkoitetun turvakotipalvelun tuottaminen. Käsiteltävät henkilötiedot ovat salassa pidettäviä sosiaalihuollon asiakastietoja.

Asiakastietoja käytetään asiakastyön suunnittelussa ja sen toteuttamisessa. Lisäksi asiakastietojärjestelmään tallennettavia tietoja hyödynnetään toiminnan tilastoinnissa, tutkimuksessa, arvioinnissa, valvonnassa, johtamisessa ja kehittämisessä sekä mahdollisiin lausuntopyyntöihin vastaamisessa.

5.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:

Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohta).

Perusteena henkilötietojen käsittelylle on turvakotipalvelun toteuttaminen ja asiakastyöskentelyyn liittyvä asiakassuhde sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö.

6.    Käsiteltävät henkilötiedot

Tiedot ja tietotyypit, jotka rekisteröidystä kerätään ja tallennetaan:

Asiakkaan perus- ja taustatiedot: nimi/nimimerkki, sukupuoli, henkilötunnus, syntymäaika, äidinkieli, kotikunta, koulutus, siviilisääty, edunvalvontatiedot, työvoimaan kuuluminen, yhteystiedot, yhteystietoja koskeva turvakielto, puhelinnumero, tiedot asiakkaan laillisesta edustajasta tai muusta yhteyshenkilöstä, perhesuhteet ja asumisjärjestelyt, turvakotiin ohjannut taho sekä aikaisemmat turvakotikäynnit.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot: asiointikieli, tulkin käyttö, asiakastyöhön liittyvät muistiinpanot ja neuvottelut, asiakkuuskontaktit, yhteistyötahot, terveyttä ja turvallisuutta koskevat lisätiedot, asiakkuuden kesto ja päättymisen peruste.

Palvelun toteuttamiseen liittyvät asiakastiedot: asiakkaan tilanne ja tuen tarpeet perusteluineen, väkivaltaan liittyvät tiedot, asiakkaan tilanteesta tehdyt viranomaisilmoitukset, palvelun tarve ja toteuttamissuunnitelma sekä sen seuranta ja arviointi, työskentelyn sisältö, kuvaus keinoista ja palveluista.

Viranomaisten pyytämät asiakirjat: lausunnot ja yhteenvedot sekä niihin liittyvät pyynnöt.

Rekisterin tarkastuspyynnöt.

Rekisterin tietoja ylläpidetään sähköisessä asiakastietojärjestelmässä. Rekisterin sähköiseen tietojärjestelmään tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee käsittelemään vain siihen oikeutettu työntekijä. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmän käytöstä tallentuu lokitiedot. Tietoturvallisuudesta on sovittu THL:n ja Palveluntuottajan välisellä sopimuksella henkilötietojen käsittelystä.

7.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot kertyvät palveluntuottajan päivittäisessä asiakastyössä. Henkilötiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan täydentää muilta tahoilta saaduilla tiedoilla asiakkaan suostumuksesta. Lapsiasiakkaan osalta tietoja saadaan lapsen itsensä lisäksi hänen huoltajaltaan tai vanhemmaltaan.

8.    Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

THL:n ja Palveluntuottajien välillä on solmittu Henkilötietojen käsittelyä koskeva erillinen sopimus. Sopimuksessa on sovittu noudatettavista turvallisuusjärjestelyistä ja henkilötietoja koskevasta käsittelystä THL:n ja Palveluntuottajan välillä.

Asiakasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Palveluun liittyviä salassa pidettäviä tietoja saa käsitellä vain turvakotipalvelun tuottamiseen liittyvissä työtehtävissä ja vain lain edellyttämässä laajuudessa. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa myös asiakkaan suostumuksella.

Palveluntuottaja luovuttaa THL:lle tietoa valtakunnallista tilastointia varten numeerisessa muodossa ilman henkilötietoja.

9.    Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10.  Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

11.  Henkilötietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään palveluntuottajan asiakastietojärjestelmässä siihen saakka kunnes turvakodit siirtyvät vaiheittain vuoteen 2023 mennessä tallentamaan ja säilyttämään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (Kanta-arkisto) tai kunnes sopimus palveluntuottamisesta THL:n kanssa on päättynyt. Turvakotipalveluntuottaja toimittaa sosiaalihuollon asiakastiedot THL:lle tai THL:n valitsemalle uudelle Palveluntuottajalle viimeistään sopimuksen päättymisen yhteydessä niiltä osin, kun sosiaalihuollon asiakastietoja ei ole saatu siirrettyä Kanta-arkistoon.

12.  Tietojen tarkastusoikeus

Asiakkaalla ja asiakkaaksi merkityn lapsen huoltajalla on oikeus saada tietää, mitä häntä tai hänen lasta koskevia tietoja on tallennettu Turvakotipalveluiden asiakasrekisteriin. Henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

Tietojen tarkastuspyyntö toimitetaan Palveluntuottajalle. Pyydetyt tiedot annetaan ilman aiheetonta viivytystä ja pyydettäessä kirjallisina. Henkilöllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos Palveluntuottajalla ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee syyt tarkastusoikeuden epäämiseen sekä valitusoikeus. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

13.  Oikeus tietojen oikaisuun tai poistamiseen

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto, oikaisee Palveluntuottaja sen ilman aiheetonta viivytystä ja omasta aloitteestaan tai asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Muutokset tehdään lähtökohtaisesti siten, että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on jälkikäteen mahdollista tarvittaessa nähdä.

Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen todistus, josta ilmenee syyt tarkastusoikeuden epäämiseen sekä valitusoikeus. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

14.  Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Tietyissä laissa säädetyissä tapauksissa asiakkaalla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos henkilötietojen ilmoitetaan olevan virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai asiakas on vastustanut tietojen käsittelyä (niissä tapauksissa, joissa tietojen käsittely perustuu suostumukseen). Tässä tapauksessa henkilötietoja voi käsitellä vain asiakkaan suostumuksella, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

15.  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti aina lainsäädäntöön, jolloin asiakkaalla ei yleensä ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Vastustamisoikeus voi tulla lainsäädännön perusteella kyseeseen esimerkiksi jos tietoja käytettäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. THL ja Palveluntuottajat eivät käytä tietoja tällaisiin tarkoituksiin.

16.  Rekisteröidyn informointi ja yhteydenotot

Palveluntuottajat vastaavat asiakkaidensa tietojen käsittelystä, tietojen oikeellisuudesta ja asiakkaan informoinnista. Tietosuojailmoitus on asiakkaille nähtävillä työyksikön tiloissa sekä internetissä.

Tietosuojailmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti nimetyille yhteyshenkilöille. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

17.  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

18.  Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojailmoitusta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Päivitetty:  23.6.2020

TIETOSUOJASELOSTE ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENREKISTERI 18.2.2019

Päivitetty 4.3.2024

1. Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä

Rekisterin nimi on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenrekisteri.
Jäsenrekisteri on yhteisrekisteri, jossa käsitellään Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ja Ensi- ja turvakotien liiton rekisteritietoja.
Ensi- ja turvakotien liiton osoite: Asemamiehenkatu 4 A, 00520 Helsinki
Vantaan turvakoti ry:n osoite: Koivukylän puistotie 27, 01360, Vantaa

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Ensi- ja turvakotien liitto: Essi Lehtinen, viestinnän asiantuntija, essi.lehtinen@etkl.fi, puh. 040 546 7747
Vantaan turvakoti ry: Sonja Saikkonen, toimistosihteeri, sonja.saikkonen@vantaanturvakoti.fi,
puh. 050 314 6347

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
– Jäsenpalvelut
– Jäsenviestintä
– Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
– Jäsenlehden postitus

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
– rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymäaika
– rekisteröidyn yhteystiedot: osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
– jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto, jäseneksi liittymispäivä)
– luottamustoimet järjestössä

Lisäksi käsitellään rekisteriin tallennettujen keskusjärjestön tai jäsenyhdistyksen sellaisten yhteistyötahojen (yksityishenkilö tai yhteisö) henkilötietoja, joille postitetaan jäsenlehti.

5. Tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
– rekisteröidyltä itseltään
– väestörekisteristä (henkilötietojen automaattinen päivitys, jos rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa)
– jäsenyhdistykseltä (yhteistyötahot, joille toimitetaan jäsenlehti)
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.
Kyseessä on Ensi- ja turvakotien liiton liittoyhteisön keskitetty jäsenrekisteri.

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Jäsentiedot tallennetaan Ensi- ja turvakotien liitto ry:n keskistettyyn jäsenrekisteriin. Tietoja käytetään sekä keskusjärjestön että jäsenyhdistyksen toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita:
– Tietoja käsitellään jäsenrekisteriohjelmassa (nimeltään Sense), jonka hankimme Avoine Oy:lta, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

7. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

9. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle Vantaan turvakoti ry:n yhteyshenkilölle.

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että rekisteröidyt käyvät säännöllisesti sivuillamme ja huomioivat mahdolliset muutokset selosteessa.

TIETOSUOJASELOSTE VANTAAN TURVAKOTI RY:N UUTISKIRJE 29.2.2024

Päivitetty 7.3.2024

1. Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä

Rekisterin nimi on Vantaan turvakoti ry:n uutiskirjeen vastaanottajat.

Vantaan turvakoti ry
Koivukylän puistotie 27
01360 Vantaa

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Sonja Saikkonen, toimistosihteeri
S-posti: sonja.saikkonen(at)vantaanturvakoti.fi
puh. 050 314 6347

Postiosoite:
Vantaan turvakoti ry
Sonja Saikkonen
Koivukylän puistotie 27
01360 Vantaa

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeen lähettäminen: yhdistyksen ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterin tietosisältö: nimi ja sähköpostiosoite

5. Tietolähteet

Saamme rekisteriin tallennettavat tiedot seuraavista lähteistä:
-verkkosivujen kautta lähetettävällä lomakkeella
– muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietoja

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Käytämme uutiskirjeviestinnässämme Yhdysvaltalaista Mailchimp-sähköpostipalvelua, jolloin henkilötiedot (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyvät EU:n alueen ulkopuolelle. Mailchimp on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusten (GDPR) säädöksiä: ks. https://www.intuit.com/privacy/statement/.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käsittelemme rekisteriämme salasanoin, asianmukaisin tietoturvaohjelmin ja palomuurein suojatuissa tietokoneissa. Lue myös Mailchimpin tietoturvasta: https://mailchimp.com/about/security/.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö haluaa vastaanottaa yhdistykseltä uutiskirjeitä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää kirjallisesti postitse tai sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan ja/tai oikaisemaan virheelliset tiedot viivytyksettä tai vähintään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Vaihtoehtoisesti tilauksen voi peruuttaa esittämällä siitä pyynnön kirjallisesti postitse tai sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan viivytyksettä tai vähintään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että rekisteröidyt käyvät säännöllisesti sivuillamme ja huomioivat mahdolliset muutokset selosteessa.