Maanantaina 10. lokakuuta alkoi kansainvälinen sovitteluviikko, jonka tavoitteena on edistää perheasioiden sovittelun merkitystä vanhempien kaappaustapauksissa. Vaikka sovittelu on menestyksekäs, sitä käytetään Euroopassa edelleen liian vähän. Tällä viikolla Missing Children Europe ja me sen jäsenet pyrkivät yhdessä lisäämään tietoisuutta välineistä ja resursseista, jotka ovat käytettävissä lapsen edun varmistamiseksi kansainvälisissä lapsikaappaus tapauksissa, ja keskustelemaan sovittelu toimistojen roolista Twitter Space -palvelun kautta.

Euroopassa, joka on maanosa ilman sisäisiä rajoja ja jota leimaavat merkittävät muuttovirrat, kansainväliset avioliitot ovat yhä yleisempiä. Vuonna 2020 EU:ssa solmittiin 1,4 miljoonaa avioliittoa, joista joka 12. oli kaksikulttuurinenavioliitto. Näistä 0,8 miljoonaa paria hakee vuosittain avioeroa.
Suomessa vuonna 2020 solmittiin 2800 sellaista avioliittoa, jossa toinen osapuoli oli suomalainen, toinen muualta . Samankaltaisia avioeroja oli  lähes 1700.  

Kansainvälisiä lapsikaappauksia tapahtuu EU:ssa usein. Pelkästään viime vuonna eurooppalaisiin 116000 vihjelinjoihin ilmoitettiin yli 1100 vanhempien tekemää lapsikaappausta, ja niiden osuus kaikista vihjelinjojen käsittelemistä kadonneisiin lapsiin liittyvistä tapauksista on 26 prosenttia. Lapsikaappauksilla on valtava psykologinen ja emotionaalinen vaikutus kaikkiin asianosaisiin lapsiin, ja sitä voi vielä pahentaa hidas ja monimutkainen oikeusprosessi, joka johtuu keskusviranomaisten, oikeusalan ammattilaisten ja perheasioiden sovittelijoiden puutteellisesta yhteistyöstä.

Kansainvälinen perheasioiden sovittelu on osoittautunut tehokkaammaksi ja vähemmän konflikteja aiheuttavaksi vaihtoehdoksi oikeudelliselle avioeromenettelylle, ja sillä voidaan siten ehkäistä vanhemman tekemiä lapsikaappauksia. Sovittelussa koulutetut ammattilaiset työskentelevät suoraan vanhempien kanssa löytääkseen ratkaisun, joka heijastaa perheen erityistilannetta, on molempien osapuolten hyväksyttävissä ja jossa lapsen tarpeet ja hyvinvointi ovat prosessin keskiössä.

”Käyttämällä perheasioiden sovittelua kaikki osapuolet voivat työskennellä yhdessä lapsen edun huomioon ottamiseksi ja luoda uuden polun tulevaisuutta varten, jossa aiempi suhde on päättynyt mutta uusi, tehokkaampi suhde voi jatkua.” – Aagje Ieven, Missing Children Europe -järjestön pääsihteeri ja rajat ylittävän perhesovittelijoiden verkoston koordinaattori.

___

Mediation promotes the best interests of the child

Monday the 10th of October marked the beginning of the International Mediation Week which aims to promote the importance of family mediation in parental abduction cases. Despite its success rate, mediation remains a solution that is not sufficiently used in Europe. This week, Missing Children Europe and its members join efforts to raise awareness of the tools and resources available to ensure the best interest of the child in International Child Abduction (ICA) cases and discuss the role of the pre-mediation bureaus via Twitter Space.  

In Europe, a continent without borders marked by significant migration flows, international marriages are increasingly commonplace. In 2020 there were 1,4 million marriages in the EU, of which 1 in 12 were mixed marriages. Of these, 0.8 million couples file for divorce annually.  

International Child Abductions occur frequently in the EU. With over 1100 parental abduction cases reported to the European 116000 hotlines only last year, they make up 26% of all missing children cases dealt with by the hotlines. Abduction has an immense psychological and emotional impact on all children involved, which can be further exacerbated by a slow and complicated judicial process due to a lack of adequate cooperation among Central Authorities, legal practitioners and family mediators.  

International family mediation has proven to be an alternative to legal divorce proceedings that is more efficient and less conflictual, and that can thus prevent child abduction by a parent. In mediation, trained professionals engage directly with the parents to find a solution that reflects the specific family situation, is acceptable for both parties and places the needs and wellbeing of the child at the centre of the process.  

“By using family mediation, all parties can work together to address the best interests of the child and establish a new path for the future where the previous relationship has ended but a new, more effective one can continue.” – Aagje Ieven, Secretary General of Missing Children Europe and coordinator of the Cross Border Family Mediators Network 

Kirjailija/Author: Aagje Ieven

Kääntäja/Translator: Ida Berghäll