Den riksomfattande barnskyddsorganisationen Förbundet för mödra- och skyddshem hjälper barn och familjer som lever under svåra och otrygga omständigheter samt förebygger familjevåld. Förbundet fungerar som en centralorganisation för 31 medlemsföreningar.

Medlemsföreningarna runt om i Finland driver 10 mödrahem, 7 mödrahem som är specialiserade på behandling av missbruksproblem, samt 19 skyddshem. En del av föreningarna koncentrerar sig på öppenvårdstjänster. Medlemsföreningarnas tjänster används årligen av cirka 25 000 personer av vilka nästan 7 000 är barn.

Vi hjälper i chatten också på svenska

  • Har du upplevt eller blivit hotad med våld inom familjen eller parförhållandet?
  • Är du oroad över ditt eget beteende?
  • Är du frånskild eller ska skilja dig?
  • Är du fundersam över hur du ska överleva skilsmässa eller över föräldraskap efter skilsmässa?

I chatten kan du diskutera med en handledare anonymt, konfidentiellt och utan betalning.

Chatten är öppen ons 10.5 och må 15.5 kl. 12-16.

Klicka in dig i konversationen i det nedre, högra hörnet.

Förbundet för mödra- och skyddshem är en icke vinstdrivande medborgarorganisation. Barnets välmående är både verksamhetens utgångspunkt och dess mål.

Vi bedriver ett mångsidigt opinionsbildningsarbete för att barnfamiljernas röst blir hörd och deras nöd sedd i samhällsdebatten.

Vi utvecklar nya arbetsmetoder för att hjälpa familjerna som tampas med alltmer invecklade problem. Arbetet som gjorts i mödrahemmen sedan 1940-talet syns i dag exempelvis av det nya mammabarn-arbetet i fängelser och flyktingförläggningar.

I ett samhälle där barn lever i växande fattigdom och där det råder brist på vård och omsorg arbetar Förbundet för mödra- och skyddshem för barnens bästa. Vårt mål är att utslagningsspiralen inte hindrar ett enda barn att växa upp till ett gott liv på dess egna villkor.

Vi har insyn i barnfamiljernas vardag och i de förändringar som sker i den. Vår expertis bygger på ett intensivt samarbete med våra medlemsföreningar som hjälper familjerna. Vi samlar in och publicerar information om de utsatta familjernas villkor och påverkar statsförvaltningen och kommunerna så att de tänker på familjerna i sina beslut.

Våra 31 medlemsföreningar på olika håll i Finland erbjuder professionell hjälp och frivilligt stöd som familjer behöver. Föreningarna ger möjligheter till upplevelser av delaktighet och jämlikhet som ger krafter.

Föreningarnas tjänster utarbetas så att de tillgodoser verkliga behov hos människor. Även om klienter kommer till oss på grund av ett bestämt problem – när det förekommer berusningsmedel eller våld i familjen eller när familjens vardag inte fungerar – är vårt arbete ett fönster med utsikt över babyns, barnets, den ungas, mammans, pappans och hela nätverkets livssituation.

Med vårt arbete förstärker vi barnfamiljens kontroll över sin vardag och stöder växelverkan mellan föräldern och barnet. Vi hjälper mamman och pappan att hitta sina starka sidor bland de svårigheter som drabbat familjen.

Vårt helhetsmässiga tillvägagångssätt skapar en känsla av trygghet och erbjuder skydd. I våra tjänster ges rehabiliteringen tid, och målen definieras tillsammans med klienten. Föreningarna litar på människornas egna resurser och förstärker dem. Det helhetsmässiga greppet innebär också att andra tjänster respekteras på ett jämlikt sätt. Vi hjälper klienterna att hitta de övriga tjänster som de behöver från servicesystemet.

Våra medlemsföreningar arbetar enligt överenskomna kvalitetskriterier. Deras genomförande bedöms av personalen, de som får hjälp och samarbetspartner tillsammans.

Stödet och omsorgen av de frivilliga I medlemsorganisationerna i Förbundet för mödra- och skyddshem kompletterar servicen som ges av yrkesutbildade personer.

Hjälparbetet får sin styrka genom samarbetet mellan yrkesutbildade personer och frivilliga. För frivilliga erbjuder verksamheten ett meningsfullt sätt att hjälpa barn och familjer i deras vardag.

Förbundet och dess medlemsföreningar ger de frivilliga inskolning och stöd i deras uppgifter. Personer som själv upplevt och klarat sig genom svåra livsskeden har mycket att ge till dem som kämpar med svårigheter just nu. De som fått kunskaper genom personliga erfarenheter har en viktig uppgift också när Förbundet för mödra- och skyddshem arbetar för att påverka beslutsfattarna för att värna familjer som hamnat i svårigheter och säkerställa att de får hjälp.

Formerna för deltagande i föreningarnas verksamhet varierar från ort till ort. En frivillig kan vara exempelvis en stödperson, renoveringshjälp, handledare i en fritids- eller kamratgrupp eller ansvarsperson för loppmarknaden. Det viktigaste är viljan att hjälpa och förmågan att möta den andra människan med en godkännande attityd.

Mödrahemmen är avsedda för småbarnsfamiljer som behöver individuellt och starkt stöd och som har brister i kontrollen över sin vardag, interaktionen mellan babyn och föräldern och i barnskötseln. Det kan förekomma till exempel psykiska problem eller missbruk i familjen. Föräldrarna kan vara mycket unga eller leva i en kultur som är ny för dem.

Mödrahemmet förstärker förhållandet mellan babyn och föräldrarna samt stödjer modern och fadern att bättre växa in i rollen som förälder. Varje år börjar drygt 200 familjer sitt familjeliv i mödrahemmen. Stödet fortsätter med öppenvårdstjänsterna som byggts kring mödrahemmen

Mödrahem som är specialiserade på vård av gravida kvinnor och på behandling av missbruksproblem i småbarnsfamiljer kombinerar barnskydd med missbrukarrehabilitering.

Dessa mödrahem och öppenvårdsenheterna i anslutning till dem hjälper varje år 250 familjer som väntar eller har fått barn.

Skyddshemmet ger råd och hjälp till offer för familjevåld dygnet runt. Skyddshemmen är avsedda som kortvariga fristäder när det är omöjligt eller direct farligt att stanna hemma på grund av våld, hot eller rädsla. Skyddshemmen hjälper årligen över 1 000 familjer, och öppenvårdstjänsterna inom det våldsförebyggande arbetet nästan 300 barn och över 1 500 vuxna. Det viktigaste i arbetet för att minska familjevåldet är att sköta om att de som utsatts för våld och barnen i familjen är trygga. Även de som betett sig våldsamt får hjälp.

Andra professionella öppenvårdstjänster är bland annat Baby blues- och daggruppsverksamheten för småbarnsfamiljer och Alvari-familjearbetet som hjälper utbrända familjer att få sin vardag under kontroll. I arbetet som vi gör med föräldrar som håller på att skiljas betonar vi att  föräldraskapet också fortsätter efter skilsmässan.

Hjälp på webben (på Finska och Engelska): www.turvakoti.net

Förbundet för mödra- och  skyddshem rf
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsingfors
Tfn (09) 454 2440
Fax (09) 4542 4430
toimisto@etkl.fi

Utbildnings- och familjerehabiliteringscentrum Sopukka
Nya Borgåvägen 482 01100 Östersundom
Tfn (09) 877 9580
fax (09) 877 9273
info@sopukka.fi

Nordiska Kvinnor Mot Våld är ett feministiskt nätverk som består av nordiska NGOs som arbetar för att bekämpa våld mot kvinnor och upprätthålla skyddshem/kvinnojourer. Nätverket grundades i februari 1994 och fungerar som samarbetsforum, inte som en formell organisation. Varje år organiseras en NKMV konferens. Årets konferens är på Färöarna 20.-22.5.2022. Programmet och registrering till NKMV22: http://www.nkmv2022.fo/

liitonesite_sv

Förbundet för mödra- och skyddshem

Förbundet för mödra- och skyddshem

Är du orolig över hur ditt beteende påverkar dina barn?

jussityo_sv
Jussi-arbetet hjälper


Turva10. Diskutera trygghet med barn och ungdomar


paihteetlapsensilmin_sv
Rusmedel ur barnets synvinkel

vanhemmanopas_sv
Föräldraguide – Information och stöd för barnfamiljer i skilsmässa

Imetys ilman stressiä. Amning utan stress.

storst_i_varlden

Välkommen bland papporna

pappa_mar_bra

Pappa mår bra

beratta_och_lyssna

Berätta och lyssna

tryggnetsfaktorn

Trygghetsfaktorn