Kuten eri medioistakin on saatu seurata, monen nuoren elämä on mullistunut koronaviruksen myötä, kun kouluissa ja harrastuksissa jouduttiin ottamaan käyttöön rajoitustoimenpiteitä. Eri tahojen teettämien kyselyiden mukaan koronarajoituksilla on nuorten mielestä ollut negatiivinen vaikutus hyvinvointiin. Monet nuorille merkitykselliset elämänvaiheet tai palvelut ovat muuttuneet vuoden aikana huomattavasti. Lisäksi nuorten eriarvoistuminen on huolestuttavaa. Pahoinvointi kasautuu tietylle osalle nuorista ja se näyttää myös periytyvän. Nuorten työllisyyskehitys on heikentynyt, sijoittuminen jatko-opintoihin vaikeutunut ja heidän käyttämiä mielenterveyspalveluja on siirretty etäyhteyksiin. Tämä kaikki näkyy siinä, miten suomalaiset nuoret voivat.

Nuorisotyöntekijöille tehdyssä kyselyssä lähes kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että korona on lisännyt nuorten kokemaa yksinäisyyttä jonkin verran tai erittäin paljon. Heidän näkemyksensä mukaan korona on lisännyt myös nuorten syrjäytymisriskiä oleellisesti. Harrastuksilla ja sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys lasten ja nuorten identiteetille, ja yhteenkuuluvaisuuden tunne on ihmiselle keskeinen psykologinen tarve. Jos se jää toteutumatta, voi hinta olla kova. Etäopetuksessa olevien toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa uupuneiden määrä on moninkertaistunut ja innostus laskenut. Lisäksi nuorten kokema yksinäisyys lisääntyi viime vuonna ja etenkin toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa; heistä yksinäisyyttä oli kokenut koronaepidemian aikana yli 20 prosenttia, mikä on kaksinkertainen osuus aiempien vuosien kouluterveyskyselyiden lukuihin verrattuna.

Asiantuntijat ovatkin syystä huolissaan, onko Suomeen syntymässä korona-ajan sukupolvi. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen on myös pohtinut asiaa. Hän kertoo, että osalla 90-luvun laman nuorista vaikutukset näkyvät yhä pitkäaikaistyöttömyytenä ja mielenterveysongelmina. Nyt korona-ajan kyselyissä on tullut esiin, että erityisesti heikommin toimeentulevien kotitalouksien nuoret näkivät selkeästi useammin koronan aiheuttavan pitkäaikaisia seurauksia omalle elämälle.

Yhteiskunnan ja nuorten kanssa töitä tekevien tuleekin valmistautua siihen, että korona-ajan nuorten hyvinvointia on tuettava vielä pitkään, ehkä vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö kunnissa, kouluissa ja harrastuksissa sekä muut tarjolla olevat tukimuodot järjestöissä ja terveydenhuollossa ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta syrjäytyneisyyttä voidaan estää nyt ja tulevaisuudessa.

Jos koet itse tai huomaat tutun nuoresi tarvitsevan tukea ja keskusteluapua, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi anonyymisti Ensi- ja turvakotien liiton Lasten ja nuorten chattiin, joka on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Chat on auki arkipäivisin klo 15–18 ja vastaamassa ovat Ensi- ja turvakotien liiton koulutetut työntekijät. Henkilökohtaisen keskusteluajan voit varata myös Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelusta, joka tarjoaa keskusteluapua ja tukea niin aikuisille, nuorille kuin perheillekin. Avopalvelun ohjaajat auttavat yli 13-vuotiaita nuoria mm. kodin ja kaverisuhteiden asioissa, kiusaamistilanteissa sekä yksinäisyyden kokemuksissa. Yhteyttä voi ottaa myös, jos koet väkivaltaa tai sen uhkaa perhe- ja lähisuhteissa tai jos on huolta omasta toiminnasta. Avopalvelussa voit asioida luottamuksellisesti, maksuttomasti ja nimettömästi sekä myös etäyhteydellä.

Lisäksi Lapin ensi- ja turvakodilla toimii Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana Minä, tunteet ja taidot -hanke, joka tarjoaa yli 16-vuotiaille lappilaisille yksilöohjausta ja vertaisryhmätoimintaa. Hanketyöntekijät tarjoavat matalalla kynnyksellä tukea erilaisiin haastaviin elämäntilanteisiin esimerkiksi mielen hyvinvointiin, päihteisiin tai tunteiden hallintaan liittyen. Asuitpa missä päin Lappia vain, tukea on tarjolla myös etäyhteydellä.

Onneksi kesää kohti mennään ja rajoituksia on jo purettu. Ensi keväänä toivottavasti kaikki saamme juhlia vapautuneemmin ja toistemme seurasta nauttien! Hauskaa vappua!

Tessa Jussila, Minä, tunteet ja taidot -hanke (ESR)

(Lähteet: MTV Uutisten ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssin verkkokysely 2021. Nuorisotutkimusseuran kysely 2021.)