tapaamispaikkaLapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tapaamispaikkatoiminta mahdollistaa lapsen ja hänen muualla asuvan vanhempansa tapaamisen turvallisessa ja tuetussa ympäristössä silloin, kun se ei ole mahdollista hänestä erossa asuvan vanhemman omassa kodissa. Tapaamispaikkatoiminta tukee lapsen ja vanhemman suhteen rakentumista ja syventymistä. Tapaamisten pääosassa ovat lapsen ja vanhemman yhteinen aika ja tekeminen.  Työntekijä on lapsen edusta huolehtiva, turvallinen aikuinen. Tapaamiset järjestetään yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa sopien, huomioiden erityisesti lapsen näkökulma. Syitä tapaamispaikan käyttämiseen ovat esimerkiksi vanhempien riitaisat välit ja luottamuspula, päihde- ja mielenterveysongelmat, tapaamis- ja huoltoriidat, koettu väkivalta tai väkivallan uhka tai kaappausuhka. Tapaamispaikassa järjestetään niin biologisen vanhemman kanssa asuvien kuin myös sijoitettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa tapaamisia. Tapaamispaikka toimii myös puolueettomana ja turvallisena vaihto- ja kohtaamispaikkana lapsen siirtyessä vanhemmalta toiselle. Tapaamispaikkatoiminta on valtakunnallista toimintaa. Ensi- ja turvakotienliiton jäsenyhdistysten tapaamispaikoissa tapaa vanhempiaan tai muita sukulaisiaan vuosittain yli 1000 lasta.

TAPAAMISPAIKKATOIMINNAN PALVELUT

Tapaamiset toteutetaan tapaamisista tai valvotusta vaihdosta tehdyn päätöksen tai sopimuksen määrittelemin ehdoin ja tapaamisten toteuttamisen edellytyksenä on, että kaikki osapuolet hyväksyvät tapaamispaikan säännöt ja toimintaperiaatteet. Uusien tapaamisten aloittaminen onnistuu noin 2-4 viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, riippuen tapaamispaikan varaustilanteesta.

Valvotussa tapaamisessa työntekijä on läsnä koko ajan, näkee ja kuulee kaiken. Valvotun tapaamisen avulla ehkäistään niitä uhkia, joiden vuoksi tapaaminen on määrätty valvotuksi. Valvonnan tarve on aina viranomaisen määrittelemä. Valvottu tapaaminen voi kestää 1-3 tuntia. Työntekijä voi keskeyttää tapaamisen lapsen edun niin vaatiessa.

Valvottuja tapaamisia järjestetään arkipäivisin.

Tuetussa tapaamisessa työntekijä huolehtii tapaamisen aloituksesta ja lopetuksesta sekä on tarvittaessa saatavilla koko tapaamisen ajan. Tuen tarve perustuu viranomaisen määrittelyyn ja sen avulla varmistetaan tapaamisen sujuminen lapsen edun ja sopimuksen mukaan. Tuetun tapaamisen pituus voi olla tunnista yli vuorokauden mittaiseen tapaamiseen.

Valvotun vaihdon tavoite on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siirtyä toisen vanhemman luokse. Vaihto toteutetaan tapaamissopimuksen mukaisesti. Työntekijä rauhoittaa vaihtotilanteen niin, ettei lapsi joudu vanhempien risiriitojen keskelle. Vaihto voidaan toteuttaa myös niin, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan vaihtotilanteessa.

Lapin ensi- ja turvakodin tapaamispaikka noudattaa toiminnassaan ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksen yhteiseen kehittämistyöhön perustuvia seuraavia valtakunnallisia laatukriteereitä:

  • Lapsen oikeus pitää yllä suhdetta kumpaankin vanhempaansa toteutuu turvallisesti.
  • Lapsi suojataan tapaamisen aikana vanhempiensa välisiltä ristiriidoilta.
  • Vanhemmat saavat tukea yhteistyövanhemmuuden toteuttamiseen
  • Tapaamiset perustuvat viranomaisten tekemiin päätöksiin ja vahvistamiin sopimuksiin.
  • Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja aikuisten turvallisuuteen.
  • Lapsi, tapaajan ja lähivanhempi huomioidaan tapaamisissa
  • Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja sitä arvioidaan ja dokumentoidaan.
  • Tapaamispaikan työntekijöillä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen koulutus.

Katariina Silvennoinen
Tiimivastaava
p. 040 775 3539
katariina.silvennoinen(at)lapinentu.fi

tapaamispaikka-esite
Tapaamispaikka-esite sähköisenä