Lähteentien ensikodin toiminta on ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelullista työtä, jonka tavoitteena on luoda varhain hyvä pohja vanhempien ja lasten yhteiselle elämälle.

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, tukea äitejä ja isiä kasvussa vanhemmuuteen ja hyvään vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Lisäksi tarjotaan ammatillista apua aikuisille ja lapsille, jotka tarvitsevat psykososiaalista tukea. 

Lähteentien ensikodin palveluihin tarvitaan aina maksusitoumus omalta hyvinvointialueelta tai muulta lähettävältä taholta. Olethan yhteydessä omaan sosiaali- tai terveydenhuollon viranomaiseen.

 

Tarjoamme seuraavia palveluja (tarkempi kuvaus alasivuilla): 

 • Ammatillista tukea ja apua ympärivuorokautisesti lasta odottaville vanhemmille ja lapsiperheille eli vaativan vauvatyön ensikotitoimintaa.  
 • Päihdeongelmaisten raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutusta ensikotitoimintana eli Pidä kiinni® – hoitomallin ensikotityö  
 • Tapaamispaikkatoiminta eli tuettu tapaaminen, valvottu tapaaminen ja valvottu vaihto: tapaaminen tuettuna tai valvottuna mahdollistaa lapsen ja tapaajavanhemman yhteydenpidon silloin, kun se ei turvallisuussyistä muuten ole mahdollista.  
 • Tehostettu perhetyö: lapsiperheiden kotona tehtävää ammatillista, pitkäkestoista ja tiivistä apua, tukea, ohjausta sekä neuvontaa.
 • Ammatillisesti tuettua perhekuntoutusta asiakkaan kotona
 • Ammatillisesti tuettua perhekuntoutusta ensikodin tiloissa

Palveluiden kuvaus

Palvelun tarkoitus

Lähteentien ensikodissa tarjotaan ammatillista tukea ja apua ympärivuorokautisesti lasta odottaville vanhemmille ja lapsiperheille.

 

Kohderyhmä

Ensikotikuntoutus on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tiivistä ympärivuorokautista tukea vanhemmuuteen. Perheissä on esimerkiksi mielenterveysongelmia, päihde ja/tai väkivaltakokemuksia, sosiaalisen verkoston puutetta, elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä, uupumusta tai vaikeuksia ymmärtää tai oppia.

 

Palveluun tulon kriteerit

 • Asiakkuuteen tulo edellyttää maksusitoumusta
 • Asiakkaan tulosta laitosjaksolle sovitaan lähettävän tahon kanssa.
 • Asiakas kykenee huolehtimaan mahdollisesta omasta lääkehoidostaan
 • Asiakas kykenee käyttäytymään asianmukaisesti tiloissa, joissa on lapsiperheitä

 

Sisältö

Ensikotityössä turvataan lapsen varhainen kasvu ja kehitys. Työskentelyssä vahvistetaan vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta alkaen odotusajasta ja jatkuen vauvavaiheessa. Odotusajan työskentely auttaa ensikotiin tulevia vanhempia luomaan myönteisen suhteen syntyvään vauvaan ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Vanhempia tuetaan valmistautuessa vanhemmuuteen kasvussa ja arjen hallintaan.

 

Vauvan synnyttyä työn ydin on vauvan hyvinvoinnin, vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen, vanhemmuuden ja vauvaperheen arjen tukemisessa. Työskentelyn tavoitteena on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, kiintymyssuhteen vahvistaminen, vauvan perushoidon opettelu ja vanhempien voimaantuminen. Jakson pituus riippuu perheen tilanteesta. Ensikodin työskentely on perhettä vakauttavaa ja se suunnitellaan yhdessä perheen, lähettävän tahon ja ensikodin kanssa perheen tarpeet huomioiden. Työskentelyyn sisältyy perhe- ja yksilökohtaista omaohjaaja työskentelyä, vertaisryhmätoimintaa ja verkostokokouksia. Perhekohtaista työtä arvioidaan säännöllisesti perheen ja lähettävän tahon kanssa. Jakson lopussa asiakkaan, hänen verkostonsa ja lähettävän tahon kanssa luodaan yhdessä jatkosuunnitelma sekä kartoitetaan hänelle sopivat palvelut ja muut auttavat tahot.

 

Asiakkaalle nimetään jakson ajalle omatyöntekijä. Mikäli asiakas tarvitsee erityisen paljon tukea (esim. lapselle oma työntekijä), sovitaan henkilöstöresurssien lisäyksestä palvelun ostajan kanssa erikseen.

 

Rakenteet

Tarjottavaa kokonaispalvelua toteuttaa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähteentien ensikoti. Työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK tutkinto tai vastaava opistotasoinen koulutus sekä tehtävän edellyttämä työkokemus. Työntekijät täydentävät omaa osaamistaan aktiivisesti ja säännöllisesti työnantajan tukemana. Työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus.

 

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia. Toimintaa linjaavat valtakunnalliset vaativan vauvatyön laatukriteerit, joiden toteutumista seurataan ja auditoidaan.

 

Dokumentointi, seuranta ja arviointi

Dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius. Työskentelystä laaditaan sovitusti raportteja tilaajan ja asiakkaan tarpeen mukaisesti. Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta kerätään säännöllistä palautetietoa, jonka avulla palvelun laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

 

Asiakkuuden päättyessä asiakkaasta tehdyt dokumentoinnit ja jakson työskentely tiivistetään yhteenvedoksi. Dokumentit toimitetaan asiakkaan kotikuntaan, joka toimii rekisterinpitäjänä.

 

Työssä noudatetaan Lapin ensi- ja turvakoti ry:n toimintakäytäntöjä. Työskentelyssä korostuu lapsen etu ja työtä ohjaavat arvot ovat rohkeus, turvallisuus, osallisuus, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava  puh 040 775 3539

Sosiaalityöntekijä puh 040 7309260

Yhteisöohjaaja Outi Niskala puh 040 837 2572

Ohjaajat, puh 040 529 8260

Palvelun tarkoitus

Päihdekuntoutuksen ja vanhemmuuden tuen yhdistävä ensikotityö on vaativan erityistason sosiaalipalvelua päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Toiminnassa yhdistetään päihdeongelmien hoito sekä varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tuki. Toiminta on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää.

 

Kohderyhmä

Palvelu on tarkoitettu päihdeongelmaisille odottaville äideille puolisoineen ja vauvaperheille. Kuntoutuksessa voi olla äiti, isä tai molemmat vanhemmat, joilla on päihdeongelma alle 3–vuotiaan lapsen tai mahdollisten sisarusten kanssa.

 

Palveluun tulon kriteerit

Asiakkuuteen tullaan lastensuojelun tai päihdepalvelujen maksusitoumuksella. Lapsi tulee vanhemman kanssa hoitojaksolle lastensuojelun avohuollon sijoituspäätöksellä. Lähteentien ensikoti ei ole vieroituspaikka, joten asiakkaan tulee käydä tarvittaessa ennen kuntoutukseen tuloa katkaisujaksolla. Tarvittaessa asiakkaalla tulee olla yksi mahdollisen lääkityksensä mukainen huumeseulavastaus.

 

Sisältö

Toiminta on lastensuojelullista päihdekuntoutuksen ja vanhemmuuden tuen yhdistävää kuntoutusta. Kuntoutus perustuu yhteisökuntoutukseen. Kokonaisvaltainen kuntoutus on riittävän intensiivistä ja pitkäkestoista, näin päihdeongelmasta voi kuntoutua riittävän hyvään vanhemmuuteen. Vanhempi tarvitsee päihteettömyyden lisäksi vahvaa tukea ja hoitoa vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Kuntoutusjakson pituus vaihtelee kolmesta kuukaudesta vuoteen.

 

Kuntoutuksessa keskeistä on luoda turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö. Lisäksi kuntoutuksen tavoitteena on vanhempien päihteettömyyden tukeminen raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Yhteisökuntoutus mahdollistaa vertaistuen päihderiippuvuudesta irrottautumiseen. Jokaiselle kuntoutuksessa olevalle perheelle nimetään omaohjaaja.

 

Työssä noudatetaan Lapin ensi- ja turvakoti ry:n toimintakäytäntöjä. Työskentelyssä korostuvat lapsen ja asiakkaan etu ja työtä ohjaavia arvoja ovat rohkeus, turvallisuus, osallisuus, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus.

 

Rakenteet

Lähteentien ensikodissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Työntekijöillä on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon AMK –tutkinto tai vastaava opistotasoinen koulutus sekä tehtävän edellyttämä työkokemus. Työntekijöillä on täydennyskoulutuksia säännöllisesti työnantajan tukemana. Lisäksi työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus.

 

Valtakunnallinen tuki

Valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä koostuu 6 ao. palveluun erikoistuneesta ensikodista ja 9 avopalveluyksiköstä eri puolilla Suomea. Näiden lisäksi Lähteentien ensikodissa tarjotaan PK-kuntoutuksen mukaista palvelua. Ensi- ja turvakotien liiton koordinaatio järjestää yhdessä Pidä kiinni -yksiköiden kanssa työkokouksia ja koulutuspäiviä, seminaareja sekä Pidä kiinni –erikoistumiskoulutuksia.  Päihdekuntoutuksen sisältävää ensikotityötä ohjaa Pidä kiinni -hoitojärjestelmän laatukriteerit, joiden toteutumista seurataan vuosittain Ensi- ja turvakotien liiton koordinaatiossa.

Dokumentointi, seuranta ja arviointi

Asiakastyön dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Työskentelystä kirjataan sovitusti raportteja sovituin muistiotyypein (sosiaalihuolto ja terveydenhuolto). Asiakkuuden alkaessa asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen asiakastyön suunnitelma, jota päivitetään kuntoutuksen edetessä. Asiakkaan dokumentit ml. jakson lopussa tehtävä yhteenveto toimitetaan asiakkaan kotikuntaan, joka toimii rekisterinpitäjänä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius.

 

Toiminnan laatu auditoidaan joka toinen vuosi paikan päällä ja joka toinen vuosi kirjallisesti. Vaikuttavuus esiin –mittaristolla kerätään asiakkaan kokemuksellista tietoa kuntoutuksen etenemisestä. Asiakkaat arvioivat yksikön kuntoutusmyönteisyyttä, asetettuja kuntoutustavoitteitaan sekä kuntoutuksen toimivuutta yhteensä neljä kertaa vuodessa kyselyillä, jotka aina käsitellään yhteisössä. Asiakas arvioi kuntoutusjaksoa sen päättyessä sekä suostuessaan yhteydenpitoon kuntoutuksen jälkeen, häneen ollaan yhteydessä ½- ja 1 vuoden kuluttua. Yhteistyökumppaneilta kerätään palautetta asiakkaan kuntoutusjakson jälkeen.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen, puh 040 775 3539

Sosiaalityöntekijä puh 040 7309260

Yhteisöohjaaja Outi Niskala puh 040 837 2572

Ohjaajat puh 040 5933061

Palvelun tarkoitus ja kohderyhmä

Tuettu tapaaminen mahdollistaa lapsen ja tapaajavanhemman yhteydenpidon silloin, kun se ei turvallisuussyistä muuten ole mahdollista. Tuetuilla tapaamisilla huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tapaamisen osapuolilla on mahdollisuus saada henkilökunnalta tukea tapaamisen aikana.

 

Palveluun pääsyn kriteerit

 • Asiakkuuteen tulo edellyttää maksusitoumusta

 

Sisältö

Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaaliviranomaisen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Tuen tarve perustuu viranomaisen määrittelyyn ja sen avulla varmistetaan tapaamisen sujuminen lapsen edun ja sopimuksen mukaan. Tuetussa tapaamisessa työntekijä huolehtii tapaamisen aloituksesta ja lopetuksesta sekä on tarvittaessa saatavilla koko tapaamisen ajan.

Työskentelyssä vastataan asiakasperheen tarpeisiin viranomaisen ja perheen kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä korostuu lapsen etu ja työtä ohjaavat arvot ovat rohkeus, turvallisuus, osallisuus, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus. Sisältö vastaa Rovaniemen kaupungin ostamaa kilpailutettua, tuettua tapaamispaikkatoimintaa.

 

Rakenteet

Tuettua tapaamispaikkatoimintaa toteuttaa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähteentien ensikoti. Työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK tutkinto tai vastaava opistotasoinen koulutus sekä tehtävän edellyttämä työkokemus. Työntekijät täydentävät omaa osaamistaan aktiivisesti ja säännöllisesti työnantajan tukemana. Työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus.

 

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia. Toimintaa linjaavat valtakunnalliset tapaamispaikkatoiminnan laatukriteerit kuitenkin siten, että maksusitoumuksessa määritellyt laatuvaatimukset määrittävät sisällön. Laatukriteerien toteutumista seurataan ja auditoidaan.

 

Dokumentointi, seuranta ja arviointi

Dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius. Työskentelystä laaditaan sovitusti raportteja tilaajan ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

 

Asiakas voi antaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Palautteet käsitellään työryhmässä ja toimintaa kehitetään niiden avulla.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen, puh 040 775 3539

Ohjaajat, puh 040 529 8260

Palvelun tarkoitus ja kohderyhmä

Valvottu tapaaminen mahdollistaa lapsen ja tapaajavanhemman yhteydenpidon silloin, kun se ei turvallisuussyistä muuten ole mahdollista. Valvotuilla tapaamisilla huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Valvoja on koko ajan läsnä.

 

Palveluun pääsyn kriteerit

 • Asiakkuuteen tulo edellyttää maksusitoumusta

 

Sisältö

Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaaliviranomaisen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Valvonnan tarve perustuu viranomaisen määrittelyyn ja sen avulla varmistetaan tapaamisen sujuminen lapsen edun ja sopimuksen mukaan. Valvotussa tapaamisessa tapaamista seurataan jatkuvasti, jolloin työntekijä on koko ajan näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin.

 

Työskentelyssä vastataan asiakasperheen tarpeisiin viranomaisen ja perheen kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä korostuu lapsen etu ja työtä ohjaavat arvot ovat rohkeus, turvallisuus, osallisuus, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus. Sisältö vastaa Rovaniemen kaupungin ostamaa kilpailutettua, tuettua tapaamispaikkatoimintaa.

 

Rakenteet

Valvottua tapaamispaikkatoimintaa toteuttaa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähteentien ensikoti. Työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK tutkinto tai vastaava opistotasoinen koulutus sekä tehtävän edellyttämä työkokemus. Työntekijät täydentävät omaa osaamistaan aktiivisesti ja säännöllisesti työnantajan tukemana. Työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus.

 

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia. Toimintaa linjaavat valtakunnalliset tapaamispaikkatoiminnan laatukriteerit kuitenkin siten, että maksusitoumuksessa määritellyt laatuvaatimukset määrittävät sisällön. Laatukriteerien toteutumista seurataan ja auditoidaan.

 

Dokumentointi, seuranta ja arviointi

Dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius. Työskentelystä laaditaan sovitusti raportteja tilaajan ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

 

Asiakas voi antaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Palautteet käsitellään työryhmässä ja toimintaa kehitetään niiden avulla.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen, puh 040 775 3539

Ohjaajat, puh 040 529 8260

Palvelun tarkoitus ja kohderyhmä

Valvottu vaihto mahdollistaa lapsen tapaajavanhemman yhteydenpidon silloin, kun se ei turvallisuussyistä muuten ole mahdollista. Valvotuilla vaihdoilla huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Valvoja on koko ajan läsnä.

 

Palveluun pääsyn kriteerit

 • Asiakkuuteen tulo edellyttää maksusitoumusta

 

Sisältö

Työskentelyssä vastataan asiakasperheen tarpeisiin viranomaisen ja perheen kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä korostuu lapsen etu ja työtä ohjaavat arvot ovat rohkeus, turvallisuus, osallisuus, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus. Sisältö vastaa Rovaniemen kaupungin ostamaa kilpailutettua, tuettua tapaamispaikkatoimintaa.

 

Rakenteet

Valvottuja vaihtoja toteuttaa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähteentien ensikoti. Työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK tutkinto tai vastaava opistotasoinen koulutus sekä tehtävän edellyttämä työkokemus. Työntekijät täydentävät omaa osaamistaan aktiivisesti ja säännöllisesti työnantajan tukemana. Työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus.

 

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia. Toimintaa linjaavat valtakunnalliset tapaamispaikkatoiminnan laatukriteerit kuitenkin siten, että maksusitoumuksessa määritellyt laatuvaatimukset määrittävät sisällön. Laatukriteerien toteutumista seurataan ja auditoidaan.

 

Dokumentointi, seuranta ja arviointi

Dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius. Työskentelystä laaditaan sovitusti raportteja tilaajan ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

 

Asiakas voi antaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Palautteet käsitellään työryhmässä ja toimintaa kehitetään niiden avulla.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen, puh 040 775 3539

Ohjaajat, puh 040 529 8260

Palvelun tarkoitus ja kohderyhmä

Tehostettu perhetyö on asiakkaiden kotona tehtävää pitkäkestoista työtä, joka vahvistaa perheen omia voimavaroja yhteistyössä perheen ja sen verkostojen kanssa. Työskentelyn tavoitteena on yksilön ja koko perheen turvallisuuden tunteen, toimintakyvyn ja vuorovaikutustaitojen lisääminen. Työskentelyssä huomioidaan aikaisempien elämänkokemusten (traumat, ylisukupolvisuus) vaikutuksia nykyhetkeen ja vanhemmuuteen. Auttaminen tapahtuu yhdessä perheen kanssa toimien. Perheissä, joissa vanhemmat ovat eronneet, olemme tukemassa lapsen edun mukaista yhteistyövanhemmuutta. Lapsen vanhempien asuessa etäällä toisistaan työskentelemme etäyhteydessä.

 

Kohderyhmänä on perheet, jotka elävät haavoittuvissa oloissa.

 

Palveluun pääsyn kriteerit

 • Asiakkuuteen tulo edellyttää maksusitoumusta
 • Asiakkuudesta sovitaan puhelimitse

 

Sisältö

Työskentelyssä vastataan asiakasperheen tarpeisiin viranomaisen ja perheen kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä korostuu lapsen etu ja työtä ohjaavat arvot ovat rohkeus, turvallisuus, osallisuus, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus. Sisältö vastaa Rovaniemen kaupungin ostamaa kilpailutettua, tehostettua perhetyötä.

 

Rakenteet

Tehostettua perhetyötä toteuttaa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähteentien ensikoti. Työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK tutkinto tai vastaava opistotasoinen koulutus sekä tehtävän edellyttämä työkokemus. Työntekijät täydentävät omaa osaamistaan aktiivisesti ja säännöllisesti työnantajan tukemana. Työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus.

 

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia.

 

Dokumentointi ja seuranta

Dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius. Työskentelystä laaditaan sovitusti raportteja tilaajan ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen, puh 040 775 3539

Ohjaajat, puh 040 529 8260

Palvelun tarkoitus ja kohderyhmä

Avohuollon perhekuntoutus on lastensuojelulain 36 §:n mukainen lastensuojelun avohuollon korjaava tukitoimi lastensuojelun asiakkuudessa olevalle lapsiperheelle. Perhekuntoutusta järjestetään vaikeassa elämäntilanteessa olevan lapsiperheen kuntoutumiseksi, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Kuntoutus antaa perheille mahdollisuuden muutokseen ja perheen yhdessä pysymiseen. Tukea annetaan perheelle siten, että lapselle saadaan turvallinen sekä kasvua ja kehitystä tukeva koti.

 

Palveluun pääsyn kriteerit

 • Asiakkuuteen tulo edellyttää maksusitoumusta
 • Asiakkuudesta sovitaan puhelimitse

 

Sisältö ja tavoitteet

Avohuollon perhekuntoutus on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista, tavoitteellista ja laaja-alaista lapsen ja perheen tukemista lapsiperheen kuntoutumiseksi. Työskentelyn kohteena ovat vanhempien kyvyissä olevat vakavat puutteet vastata lapsen tarpeisiin, vanhemmuuteen liittyvät vakavat puutteet tai lapsen haasteellisen käytöksen taustalla olevat vuorovaikutusongelmat. Perheessä voi olla muitakin ongelmia kuten mielenterveys- tai päihdeongelmia tai parisuhde- ja perhekriisi.

 

Luottamukseen perustuva vuorovaikutuksellinen suhde toimii työskentelyn perustana. Turvallinen aikuinen vahvistaa lapsen, nuoren ja vanhempien (vanhemmuuden) identiteettiä ja lapsen ja nuoren psyykkistä eheytymistä. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Tarkoituksena on:

 • Auttaa ja tukea perhettä löytämään, hyödyntämään ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja ja mahdollisuuksia siten, että tuki, arviointi ja kontrolli muodostavat tasapainon.
 • Antaa perheelle kokemuksen voimaantumisesta ja riittävän tuen saamisesta.
 • Saada lapsen kasvua ja kehitystä vaarantavista tekijöistä selkeä ja perusteltu kuva sekä arvio siitä, millä muutoksilla lapsen kasvuolosuhteissa ja millä palveluilla lapsen kasvu ja kehitys voidaan parhaimmin tilanteessa turvata.
 • Turvata lapsen ja nuoren kasvuolosuhteita tukemalla vanhempia kasvatustehtävässä, edistää ja tukee lapsen ja nuoren myönteistä kasvua ja kehitystä, lisätä ja vahvistaa vanhempien kykyjä ja taitoja vanhemmuuteen lapsen edun mukaisesti lapsen ja perheen kanssa nostaen esille lapsen yksilöllisiä tarpeita.
 • Vahvistaa ja tukea lapsen ja vanhempien turvallista kiintymyssuhdetta sekä heidän välistänsä vuorovaikutusta toiminnallisin menetelmin. Vuorovaikutusta arvioidaan jatkuvasti ja kuntoutusta suunnataan arvion mukaisesti. Opetellaan lapsesta huolehtimista ja lapsen oikeanlaista rajoittamista.
 • Harjoitella ristiriitojen rakentavaa käsittelyä.
 • Vahvistaa parisuhdetta ja ohjataan parisuhteen ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen.
 • Perheen kuntouttava arki perustuu arjen perustoimintojen harjoitteluun, jolloin luodaan toimivia rakenteita, toimintamalleja sekä päivärytmiä opettelemalla arjen taitoja käytännössä sekä tuetaan kokonaisvaltaisesti perheen arjen- ja elämänhallintaa.
 • Tarvittaessa perhetyöskentelyn lisäksi perheenjäseniä tuetaan yksilötyön avulla.
 • Lisää lapsen ja nuoren mahdollisuuksia ja valmiuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallisuuteen.

 

Käytännön työskentely avohuollon perhekuntoutuksessa

Perhekuntoutus käynnistyy aloituspalaverilla, johon osallistuvat palveluntuottajan edustajana perheelle nimetyt työntekijä(t). Aloituspalaverissa palvelun tilaajan sosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman, jossa asetetaan yhteistyössä perheen kanssa tavoitteet perhekuntoutukselle. Tavoitteet määritellään riittävän konkreettisiksi ja selkeiksi, jotta niiden toteutumista voidaan jatkossa arvioida säännöllisesti. Asiakassuunnitelman perusteella palvelun tuottaja laatii palvelun säännöllisesti päivitettävän toteuttamissuunnitelman, jossa kuvataan asiakkaan palvelun toteuttamisen sisältö ja käytännöt sekä toimittaa toteuttamissuunnitelman palvelun tilanneelle sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle.

 

Tilat: Avohuollon perhekuntoutus palvelun tuottajan tiloissa toteutetaan osoitteessa Lähteentie 5, Rovaniemi.  Tilat ovat kodinomaisesti kalustettuja yksiöitä tai kaksioita. Kiinteistössä on henkilökuntaa kaikkina vuorokaudenaikoina.

 

Rakenteet ja henkilöstö:

Perhekuntoutuksen työryhmä on osa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähteentien ensikodin työryhmää. Perhekuntoutusta tekevällä henkilöstöllä on vähintään sosiaali-, terveys tai kasvatusalan AMK-tasoinen tutkinto tai vastaava entinen opistoasteen tutkinto. Heillä on mahdollisuus tarvittaessa konsultoida sosiaalityöntekijää. Työntekijöiden työkokemus vastaa Rovaniemen kaupungin kilpailutusasiakirjoihon määriteltyjä vaatimuksia. Henkilöstöllä on työnohjaus ja vankka ammatillinen osaaminen ja taito käyttää toiminnallisia kuntoutuksellisia menetelmiä ja välineitä. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluja.

 

Asiakasdokumentointi ja raportointi:

Avohuollon perhekuntoutuksesta raportoidaan kuukausittain tilaajan sosiaalityöntekijälle. Jokaisesta asiakkuudessa olevasta lapsesta tehdään oma raportti. Raportoinnissa tehdään näkyväksi, miten tilanteet (arvioidaan asiakkaan toimintakyvyssä ja tuen tarpeissa tapahtunut kehitys aloitustilanteeseen nähden sekä raportoidaan muut havainnot) kehittyvät ja mitä toimia on tehty ja mitä keinoja/työmenetelmiä on käytetty ja mitkä tavoitteet ovat toteutuneet ja miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

Palvelun tilaajan sosiaalityöntekijälle tai tämän sijaiselle ilmoitetaan perheessä tapahtuvista muutoksista ja työskentelyyn vaikuttavista olennaisista seikoista. Tilaajalle ilmoitetaan viipymättä, jos asiakkaalle myönnetty palvelu ei asiakkaan muuttuneen palvelutarpeen vuoksi ole asiakkaalle tarkoituksenmukainen palvelu. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus.

 

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia.

 

Dokumentointi ja seuranta

Dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius. Työskentelystä laaditaan sovitusti raportteja tilaajan ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen, puh 040 775 3539 tai Ensituki ohjaajat, puh 040 529 8260

Palvelun tarkoitus ja kohderyhmä

Avohuollon perhekuntoutus on lastensuojelulain 36 §:n mukainen lastensuojelun avohuollon korjaava tukitoimi lastensuojelun asiakkuudessa olevalle lapsiperheelle. Perhekuntoutusta järjestetään vaikeassa elämäntilanteessa olevan lapsiperheen kuntoutumiseksi, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Kuntoutus antaa perheille mahdollisuuden muutokseen ja perheen yhdessä pysymiseen. tukea annetaan perheelle siten, että lapselle saadaan turvallinen sekä kasvua ja kehitystä tukeva koti.

 

Palveluun pääsyn kriteerit

 • Asiakkuuteen tulo edellyttää maksusitoumusta
 • Asiakkuudesta sovitaan puhelimitse

 

Sisältö ja tavoitteet

Avohuollon perhekuntoutus on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista, tavoitteellista ja laaja-alaista lapsen ja perheen tukemista lapsiperheen kuntoutumiseksi. Työskentelyn kohteena ovat vanhempien kyvyissä olevat vakavat puutteet vastata lapsen tarpeisiin, vanhemmuuteen liittyvät vakavat puutteet tai lapsen haasteellisen käytöksen taustalla olevat vuorovaikutusongelmat. Perheessä voi olla muitakin ongelmia kuten mielenterveys- tai päihdeongelmia tai parisuhde- ja perhekriisi

 

Luottamukseen perustuva vuorovaikutuksellinen suhde toimii työskentelyn perustana. Turvallinen aikuinen vahvistaa lapsen, nuoren ja vanhempien (vanhemmuuden) identiteettiä ja lapsen ja nuoren psyykkistä eheytymistä. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Tarkoituksena on:

 • Auttaa ja tukea perhettä löytämään, hyödyntämään ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja ja mahdollisuuksia siten, että tuki, arviointi ja kontrolli muodostavat tasapainon.
 • Antaa perheelle kokemuksen voimaantumisesta ja riittävän tuen saamisesta.
 • Saada lapsen kasvua ja kehitystä vaarantavista tekijöistä selkeä ja perusteltu kuva sekä arvio siitä, millä muutoksilla lapsen kasvuolosuhteissa ja millä palveluilla lapsen kasvu ja kehitys voidaan parhaimmin tilanteessa turvata.
 • Turvata lapsen ja nuoren kasvuolosuhteita tukemalla vanhempia kasvatustehtävässä, edistää ja tukee lapsen ja nuoren myönteistä kasvua ja kehitystä, lisätä ja vahvistaa vanhempien kykyjä ja taitoja vanhemmuuteen lapsen edun mukaisesti lapsen ja perheen kanssa nostaen esille lapsen yksilöllisiä tarpeita.
 • Vahvistaa ja tukea lapsen ja vanhempien turvallista kiintymyssuhdetta sekä heidän välistänsä vuorovaikutusta toiminnallisin menetelmin. Vuorovaikutusta arvioidaan jatkuvasti ja kuntoutusta suunnataan arvion mukaisesti. Opetellaan lapsesta huolehtimista ja lapsen oikeanlaista rajoittamista.
 • Harjoitella ristiriitojen rakentavaa käsittelyä.
 • Vahvistaa parisuhdetta ja ohjataan parisuhteen ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen.
 • Perheen kuntouttava arki perustuu arjen perustoimintojen harjoitteluun, jolloin luodaan toimivia rakenteita, toimintamalleja sekä päivärytmiä opettelemalla arjen taitoja käytännössä sekä tuetaan kokonaisvaltaisesti perheen arjen- ja elämänhallintaa.
 • Tarvittaessa perhetyöskentelyn lisäksi perheenjäseniä tuetaan yksilötyön avulla.
 • Lisää lapsen ja nuoren mahdollisuuksia ja valmiuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallisuuteen.

 

Käytännön työskentely avohuollon perhekuntoutuksessa

Perhekuntoutus käynnistyy aloituspalaverilla, johon osallistuvat palveluntuottajan edustajana perheelle nimetyt työntekijä(t). Aloituspalaverissa palvelun tilaajan sosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman, jossa asetetaan yhteistyössä perheen kanssa tavoitteet perhekuntoutukselle. Tavoitteet määritellään riittävän konkreettisiksi ja selkeiksi, jotta niiden toteutumista voidaan jatkossa arvioida säännöllisesti. Asiakassuunnitelman perusteella palvelun tuottaja laatii palvelun säännöllisesti päivitettävän toteuttamissuunnitelman, jossa kuvataan asiakkaan palvelun toteuttamisen käytännöt. Avohuollon perhekuntoutusta perheen omassa kodissa tuotetaan monikanavaisena palveluna. Monikanavainen palvelu sisältää palvelun tuottamisen ennalta sovittuun aikaan tapahtuvina käynteinä asiakkaan kotiin tai kodin ulkopuolelle, etäyhteyksin eli puhelimitse ja digitaalisten kanavien (esimerkiksi kuvapuhelinpalvelu, videopuhelut) kautta. Puhelimitse ja digitaalisten kanavien kautta annettava palvelu voi olla enintään viidesosa (20 %) asiakkaalle tarjottavasta kokonaistuntimäärästä.

 

Toteuttamissuunnitelmaan kirjataan konkreettisten toimenpiteiden sisältö ja käytettävät menetelmät, arvioitu kesto, työntekijän viikoittainen työpanos, yhteydenottojen (esimerkiksi tuki/ohjauskäyntien, puhelujen, kuva- ja videopuhelujen) ajankohdat. Palveluntuottaja toimittaa valmistuneen toteuttamissuunnitelman palvelun tilanneelle sosiaalityöntekijälle ja asiakkaalle.

 

Tilat: Avohuollon perhekuntoutus toteutetaan perheen omassa kodissa. Tilat ovat kodinomaiset ja kalustetut.

 

Rakenteet ja henkilöstö:

Perhekuntoutuksen työryhmä on osa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Lähteentien ensikodin työryhmää. Perhekuntoutusta tekevällä henkilöstöllä on vähintään sosiaali-, terveys tai kasvatusalan AMK-tasoinen tutkinto tai vastaava entinen opistoasteen tutkinto. Heillä on mahdollisuus tarvittaessa konsultoida sosiaalityöntekijää. Työntekijöiden työkokemus vastaa Rovaniemen kaupungin kilpailutusasiakirjoihon määriteltyjä vaatimuksia. Henkilöstöllä on työnohjaus ja vankka ammatillinen osaaminen ja taito käyttää toiminnallisia kuntoutuksellisia menetelmiä ja välineitä. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluja.

 

Asiakasdokumentointi ja raportointi:

Avohuollon perhekuntoutuksesta raportoidaan kuukausittain tilaajan sosiaalityöntekijälle. Jokaisesta asiakkuudessa olevasta lapsesta tehdään oma raportti. Raportoinnissa tehdään näkyväksi, miten tilanteet (arvioidaan asiakkaan toimintakyvyssä ja tuen tarpeissa tapahtunut kehitys aloitustilanteeseen nähden sekä raportoidaan muut havainnot) kehittyvät ja mitä toimia on tehty ja mitä keinoja/työmenetelmiä on käytetty ja mitkä tavoitteet ovat toteutuneet ja miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

 

Palvelun tilaajan sosiaalityöntekijälle tai tämän sijaiselle ilmoitetaan perheessä tapahtuvista muutoksista ja työskentelyyn vaikuttavista olennaisista seikoista. Tilaajalle ilmoitetaan viipymättä, jos asiakkaalle myönnetty palvelu ei asiakkaan muuttuneen palvelutarpeen vuoksi ole asiakkaalle tarkoituksenmukainen palvelu. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus.

 

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia.

 

Dokumentointi ja seuranta

Dokumentointijärjestelmänä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä. Lapin ensi- ja turvakoti ry:n käyttämässä asiakastietojärjestelmässä on Kanta-valmius. Työskentelystä laaditaan sovitusti raportteja tilaajan ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.

 

Yhteystiedot

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen, puh 040 775 3539 tai Ensituki ohjaajat, puh 040 529 8260