Lähteentien ensikodin PK-hoitomalli ja Avopalveluyksikkö Tuulia ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää.

Raskaana olevien sekä vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeisiin kehitetyn hoidon tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle (jo raskausaikana) sekä tukea äitiä ja/tai isää päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä yhdistyvät näin lastensuojelu ja päihdekuntoutus.

Lähteentien ensikodin PK-hoitomallin perhepaikat ja Tuulia tarjoavat perheille Pohjois-Suomessa ainutlaatuista kuntoutusta ja mahdollisuuden päästä tarpeenmukaiseen, oikeaan aikaan tapahtuvaan hoitoon. Päihteettömänä pysyminen tai toipuminen riippuvuudesta ei takaa riittävää vanhemmuutta, siksi päihdeongelmaa sekä vanhemman ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutussuhdetta pitää hoitaa yhtä aikaa. Vaikea päihdeongelma on usein niin kietoutunut vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutussuhteen ongelmiin, ettei sen irrottaminen vauvaperheen arjesta ja vauvan tarvitsevuudesta useinkaan onnistu.

Omien psyykkisten haavojen ja traumakokemusten vuoksi vanhemman on vaikea tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita omistaan tai asettaa lasta etusijalle arjessa. Turvalliseen kiintymyssuhteeseen oppiminen on kuitenkin mahdollista: Pidä kiinni -hoitojärjestelmän yksiköissä vanhempaa ohjataan tunnistamaan ja ajattelemaan lapsen tunteita ja kokemusta.

Turvallisella kiintymyssuhteella on kauskantoiset vaikutukset lapsen koko elämään: turvallisesti kiintyneen ihmisen minuutta leimaa positiivisuus, koosteisuus ja jäsentyneisyys koko elämän. Lapsen todellistuminen vanhemman mielessä kuntoutuksen aikana tukee myös vanhemman päihteistä irrottautumista. Mitä arvokkaammaksi päihteettömyyden tavoite saadaan emotionaalisesti, sen todennäköisempää tutkitusti on vanhempien motivoituminen päihteettömään vauvaperheen arkeen kuntoutuksen jälkeen.

Päihdeongelmaisten vanhempien ja heidän vauvojensa hoitaminen ehkäisee syrjäytymistä ja lievittää inhimillistä kärsimystä. Lisäksi toiminta säästää julkisia menoja: äidin raskaudenaikaisen päihteidenkäytön aiheuttamat vauriot voivat pahimmillaan johtaa lapsella kehitysvammaan, joka vaatii pysyvää laitoshoitoa.

Lähteentien ensikotiin ja Tuuliaan asiakas/-perhe voi tulla neuvolan, äitiyspoliklinikan, sosiaalitoimen tai päihdehuollon ohjaamana. Myös asiakas/-perhe itse tai hänen läheisensä voivat ottaa yhteyttä suoraan työntekijöihimme. Ensikotikuntoutusta varten tarvitaan perheen kotikunnan maksusitoumus.

Lähteentien ensikodin toiminta on viranomaisen hyväksymää, rekisteröityä luvanvaraista palvelua ja avopalveluyksikkö Tuulian toiminta on viranomaisen hyväksymää, rekisteröityä ilmoituksenvaraista palvelua.

Molemmissa yksiköissä on lisäksi valmius toteuttaa myös välimatkoista riippumatonta, etäyhteydessä tapahtuvaa palvelua:

  • Lähteentien ensikoti: kuntoutusjakson jälkeinen jatkotyöskentely
  • Avopalveluyksikkö Tuulia: raskausaikainen työskentely ja vanhemman tukeminen päihteettömyyteen.