Vapaaehtoistoiminnan juuret kantavat pitkälle historiaan. Suomessa noin 42% väestöstä tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä. Myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä työskentelee vapaaehtoisia monenlaisissa tehtävissä. Vapaaehtoiset tuovat arvokkaan lisän ammattilaisten tekemään työhön. (Kostiainen & Lumiaro 2018, 9-10.)

Ensi- ja turvakotien liiton strategiassa vuosille 2020-2023 on asetettu tavoitteiksi chattien aukiolojen pidentyminen ja niiden käytön laajentuminen. Tavoitteena on samalla kasvattaa vapaaehtoistoimijoiden määrää sekä uudistaa auttamistapoja esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä.

Riittävän volyymin saavuttamiseksi on chat-päivystäjiä saatava mukaan enemmän ja tähän tarpeeseen vapaaehtoiset voisivat tuoda tärkeän lisän. Tähän tarpeeseen käynnistin opinnäytetyöprosessini sosionomi YAMK-opinnoissa LAB-ammattikorkeakoulussa loppuvuonna 2019. Tarkoituksena oli luoda Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle toimintamalli vapaaehtoisten verkkoauttajien kouluttamiseksi  liiton ja jäsenyhdistysten käyttöön. Tammikuussa 2020 Ensi- ja turvakotien liiton verkkoauttajien työkokouksessa Vapaaehtoista verkkovärinää -työpajassa sain alkusysäyksen ja aloitin aktiivisesti työskentelemään opinnäytetyön parissa.

Opinnäytetyön menetelmänä hyödynsin benchmarkingia ja sain yhteistyökumppaniksi Nyyti ry:n, jossa vapaaehtoistoimijat pyörittävät chat-palvelua ammattilaisten tuella. Lisäksi sain haastatella kokemusasiantuntijaa, joka on kiinnostunut chat-ohjaamisesta ja saanut siihen perehdytystä.

Benchmarking on menetelmä, jossa oman kehittämisen tueksi haetaan oppia hyviltä esikuvilta ja jonka tavoitteena on parantaa omia käytäntöjä ja prosesseja (Hyvällä tieteellä on tekijänsä 2019). Benchmarking nosti esiin asioita, jotka on hyvä huomioida vapaaehtoisten chat-ohjaajien rekrytointi-, perehdytys- sekä toimintavaiheessa. Olennaista on sitouttaa henkilöstö mukaan vapaaehtoisten rekrytointi- ja perehdyttämisprosessiin ja varmistaa riittävät resurssit.

Muun muassa selkeä ja yksinkertainen polku, miten vapaaehtoinen pääsee hakeutumaan chat-ohjaajaksi, on avainasemassa. Nopea reagointi vapaaehtoisen ensimmäiseen yhteydenottoon sitouttaa toimintaan ja henkilökohtainen kontakti vahvistaa suhdetta vapaaehtoisen ja ammattilaisen välillä. Toimintamallissa on myös huomioitu jatkuvan palautteen merkitys vapaaehtoiselle samoin kuin kiitoksen antaminen.

Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt toimintamalli tulee olemaan niin Ensi- ja turvakotien liiton kuin jäsenyhdistysten käytettävissä loppuvuodesta 2020 alkaen. Toimintamallissa painottuu hyvän suunnittelun merkitys, joka mahdollistaa onnistumisen niin vapaaehtoisten rekrytoinnissa kuin toimintaan sitouttamisessa.

”Vapaaehtoistyössä halu auttaa on tärkeää”, nimesi opinnäytetyöhön liittyvässä haastattelussa kokemusasiantuntija. Inhimillisyys, hetki ihmisenä ihmiselle sekä kappaleen matkaan rinnalla kulkeminen ja eteenpäin kannustaminen ovat tekijöitä, joista vapaaehtoisuus koostuu kokemusasiantuntijan mukaan. Vertaisuutta tärkeämpää on sydämestä lähtevä halu auttaa. ”Vaikkei olisi koulutusta, sydämellä voi auttaa.”

Myös itselleni prosessin aikana kirkastui ajatus siitä, että vapaaehtoistyössä ja vapaaehtoistyöllä on iso merkitys ja voima. Kun rakenteet vapaaehtoistyön tukena ovat toimivat, vapaaehtoisten tuoma panos ammattilaisten rinnalla on merkittävä. On tärkeää luottaa ja antaa vapaaehtoisille riittävästi vastuuta, mutta pitää heistä myös huolta.

Lue opinnäytetyö tästä.

Tutustu Ensi- ja turvakotien liiton chat auttamiseen tästä.

Kirjoittaja: Terhi Kansikas, sosionomi YAMK-opinnot (Uudistava johtaminen), LAB-ammattikorkeakoulu sekä Pidä kiinni -avopalveluohjaaja, Avopalveluyksikkö Nuppu, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Lähteet:

  • Hyvällä tieteellä on tekijänsä. 2019. Itä-Suomen yliopisto. Saatavilla: https://www.uef.fi/benchmarking
  • Kansikas, T. 2020. ”VAIKKEI OLISI KOULUTUSTA AUTTAMISEEN, SYDÄMELLÄ PYSTYY AUTTAMAAN.” Ohjaava toimintamalli Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle vapaaehtoisten chat-ohjaajien mukaan ottamiseksi chat-päivystykseen
  • Kostiainen, A. & Lumiaro, H. 2018. Osaamista vapaaehtoistyöstä -opettajien opas vapaaehtoistoiminnan kurssille. Kansalaisareenan julkaisuja 1/2018.

Kuva:Pixabay