Ensi- ja turvakotien liitto lukuina

Vuonna 2021 autoimme yli 23 000 apua hakevaa, usein vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Apua on myös annettu, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun.

30 jäsenyhdistyksessämme työskentelee n. 700 eri alojen ammattilaista.

Vuoden 2021 toimintaa

Vauvaperheitä autettiin 17 jäsenyhteisössä yhteensä 1787 asiakasta.

Vauvatyön asiakasmäärät ovat pysyneet edelliseen vuoteen verrattuna keskimääräisesti ennallaan. Ensikodeissa asiakasmäärät ovat laskeneet ja avopalveluissa ne ovat nousseet.

Ensikoti

 • 158 äitiä, 73 isää, 169 lasta
 • 10 paikkakunnalla, joista yksi on vankilan perheosasto
 • 84 % perheistä tuli ensikotiin sosiaalitoimen ohjaamana. Äideistä vain 14 % tuli kuntoutukseen odotusaikana, luku on laskenut selvästi v. 2020 (27 %) verrattuna.
 • Perheillä on samanaikaisesti useampia vauvan ja/tai vanhempien hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä. 43 %:lla oli säännöllinen lääkitys. Kuitenkin vain 15 % jaksoista oli yli 6 kk mittaisia ja 52 % alle 2 kk mittaisia.
 • Vanhemmat olivat keskimäärin 29-vuotiaita.

Päiväryhmä

 • 151 äitiä, 30 isää, 133 lasta
 • 13 paikkakunnalla
 • Suurin ryhmä (37 %) hakeutui itse päiväryhmään ja 16 % ohjattiin äitiys- tai lastenneuvolasta. Vain 19 % ohjattiin sosiaalitoimesta. 10 % perheistä odotti vauvaa päiväryhmän alkaessa.
 • Tuen tarpeen syy liittyi usein vanhemmuuteen/vauvan hoitoon, vanhemman psyykkiseen huonovointisuuteen ja/tai verkostojen puutteeseen. Vanhemmista 38 % oli säännöllinen lääkitys.
 • Vanhemmat olivat keskimäärin 29-vuotiaita.

Baby Blues

 • 590 äitiä, 187 isää, 296 lasta
 • 10 paikkakunnalla
 • Edellisen vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä nousi selkeästi ja myös tukeen ohjaamisen tahoissa tapahtui muutoksia. Perheistä 51 % (2020:15 %) oli ohjattu neuvolasta ja 36 % (2020:78 %) hakeutui itse tuen piiriin. Äideistä 14 % otti yhteyttä jo odotusaikana.
 • Yleisimmät syyt yhteydenottoon liittyvät vanhemmuuteen ja/tai uupumukseen/masennukseen.Vanhemmat olivat hiukan vanhempia (ka. 32 v.) kuin ensikodeissa ja päiväryhmissä.

  Vapaaehtoisdoulina eli synnytystukihenkilöinä toimi 248 vapaaehtoista erityistä tukea tarvitseville perheille. Doulattavia perheitä oli 208 ja 99 perheessä vapaaehtoisdoula osallistui synnytykseen. Edellisvuoteen verrattuna doulien määrä laski hiukan, mutta perheiden ja synnytykseen osallistuminen nousivat selkeästi.

  Vauvatyön chateissä käytiin 1.006 keskustelua ja Vauvaperhe.fi sivuja luki yli 74.843 kävijää. Chat-keskustelut nousivat hiukan ja vauvaperhe.fi -kävijöiden lukumäärä nousi 71 %.


Hankkeet

Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheillehankkeessa on mukana 10 päiväryhmää ja kaikkiaan 44 perhettä, joille toimitettiin kotiin 215 Vennerin ruokalaatikoita ja Päiväryhmissä tapahtuvaan yhteiskokkaukseen 93 laatikkoa. Keittiökummi -kampanjan kautta avustettiin 29 perhettä 1-8:lla Vennerin ruokalaatikolla.

Vauvapysäkki-pilottiryhmiin osallistui 14 odottajaa ja vauvatyön piirissä toteutettujen teemaryhmien – ja tapahtumien kautta tavoitettiin 129 asiakasta. Yhteistyön, webinaarien ja someviestinnän kautta Stressistä säätelyyn -hankkeen teemat tavoittivat   11.161 raskaana olevaa ja vauvan vanhempaa tai ammattilaista.

21 jäsenyhteisössä yhteensä 5335 asiakasta

Eroperheille suunnatut yhdistysten avopalvelut tavoittivat (tapaamiset, erovertaisryhmät ja tukitilaisuudet) yhteensä 1.043 aikuista ja 314 lasta. Chatissä (erokeskustelut) ja puheluissa kohdattiin 1.724 asiakasta. Tapaamispaikkatoiminnassa kohdattiin 2.254 asiakasta. Tapaamispaikkatoiminnassa asiakasmäärät laskivat johtuen yhdistyksissä tapahtuneista muutoksista.

Vanhempien yksilö- ja paritapaamiset

v. 2021 asiakkaita oli yhteensä 867, joista naisia 533 ja miehiä 334 henkilöä.

Vanhemmista 62 %:a oli eronnut avioliitosta ja 30 %:a avoliitosta. Asiakkaista 77 %:a erosi ydinperheestä. Asiakkaista 21 % asui edelleen yhdessä.

Vanhemmilla on lasten asioita koskien 36 %:lla oli vahvistettu huolto- ja tapaamissopimus.

Vanhempien välinen toimimaton vuorovaikutus (19 %) ja lasta koskevat sopimukset (13 %) olivat suurimmat palveluun tulon syyt.

Vanhempien ja lasten erovertaisryhmät ja lasten yksilötapaamiset

Vanhemman neuvo -ryhmiin osallistui 79 vanhempaa. Lasten ja nuorten erovertaisryhmiä toteutui 17 ja niihin osallistui 142 lasta.

Lasten ja nuorten yksilötapaamisiin osallistui 74 tyttöä ja 69 poikaa.  Lapsista 63 % asui äidin luona ja 33 % vuoroasuen. Lapsista 74 % oli yhteishuolto, 83 % tiesi mitä hänen asioista on sovittu, 85% oli keskustellut asumisesta ja 76% tapaamisista vanhempien kanssa.

Tuki- ja infotilaisuudet ja Eropuhelut

Ero lapsiperheessä-tilaisuuksiin ja Erovertaiskahviloihin osallistui yhteensä 58 vanhempaa ja 7 lasta. Toiminnassa osallistujat kokivat vapaaehtoisten osuuden tärkeäksi sekä osallistumisen itselle hyödylliseksi.  Kaikki vanhemmat suosittelisivat osallistumista muille eronneille vanhemmille. Vapaaehtoisia oli mukana 73.

Eropuheluita vastaanotettiin 152. Eropuheluissa keskusteltiin vanhemman eroamiseen ja lapsiin liittyvistä huolista ja annettiin palveluohjausta.

Tapaamispaikkatoiminta

 • 13 paikkakunnalla
 • Asiakkaita oli yhteensä 2.254, joista tyttöjä 517 ja poikia 505.

Tapaamispaikkatoiminnassa asiakasmäärät laskivat hieman johtuen toiminnan päättymisestä/ supistumisesta muutamassa yhdistyksessä.

Turvassa-hanke

 • Asiakkaita oli 51, joista naisia 17, miehiä 16, tyttöjä 9 ja poikia 9.
 • Lapsista 32 % oli vuoroasuvia ja vanhemmista 84 %:lla oli yhteishuolto.
 • Konfliktia ylläpitäviä tekijöitä olivat mm.  kontrollointi, kommunikaatiovaikeudet, vieraannuttaminen, väkivalta ja vaino tai niiden uhka, vanhempien psyykkiset ongelmat, uusperheiden vaikeudet ja toistuvat oikeudenkäynnit.

Vieraat vanhemmat -verkko-vertaisryhmään osallistui kuusi vanhempaa. Lasten vakauttavaan ryhmään osallistui neljä lasta.

Apua eroon -chat sekä lasten ja nuorten chat

Apua eroon-chat oli avoinna 36t/vko ja chatissä käytiin 1.484 keskustelua. Jonoon jäi 451 asiakasta, keskimääräinen keskusteluaika oli 32 minuuttia ja odotusaika 1 minuutin.

Yleisimmät keskusteluiden teemat olivat: aikuisen erokriisin ja eroon liittyvät tunteet, eropäätöksen tekeminen sekä lasta koskevat sopimukset ja vaikeudet sopia asioista toisen vanhemman kanssa. Chatissä päivysti 7 vapaaehtoistyöntekijää.

Lasten ja nuorten chatissä kohdattiin 983 asiakasta. Vanhempien ero oli teemana 9 % (88 kpl) keskusteluista.

10 jäsenyhdistyksen kuntoutuksessa yhteensä 440 asiakasta

Korona on vaikuttanut niin ensikotien kuin avopalveluyksiköiden toimintaa kuluvana vuonna selkeästi. Asiakkaita ohjautui kuntoutukseen hieman vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen.

Ensikoti

 • 71 äitiä, 34 isää, 74 lasta
 • 7 paikkakunnalla

Äidit olivat kuntoutuksen alkaessa 18–44 vuotiaita, 77 % oli 18–34 vuotiaita. Isistä 79 % oli 18–39 vuotiaita.

Äideistä 31 % oli raskaana kuntoutuksen alkaessa. Määrä on ollut alhainen viimeisen 4 vuoden ajan. Raskausaikana kuntoutukseen ohjautui vielä vuonna 2016 49 % äideistä.

Lapsista 86 % oli altistunut päihteille odotusaikana. Lapsista 30 % tuli kuntoutukseen suoraan sairaalasta syntymänsä jälkeen. Lasten terveys oli arvioitu hyväksi 90 %. Muiden terveydentilaa heikensivät vieroitusoireet ja joku muu syy.

Suurin osa äideistä oli päihteiden sekakäyttäjiä ja 59 %:lla oli diagnosoitu mielenterveyden häiriö.

Avopalvelut

 • 105 äitiä, 46 isää, 110 lasta
 • 9 paikkakunnalla

Äidit olivat kuntoutuksen alkaessa 17–44 vuotiaita ja isät 18–49 vuotiaita. Äideistä 77 % oli iältään 18–34 v ja isistä 89 % 25–44 vuotiaita.

Äideistä 40 % tuli kuntoutukseen raskaana edellisvuoden tavoin. Heistä n. puolet aloitti avopalvelussa raskauden toisella kolmanneksella tai aiemmin.

Lapset olivat kuntoutuksen alkaessa 0–3 vuotiaita, heistä 81 % oli alle vuoden.

Lasten terveys oli arvioitu hyväksi 93,5 %:lla. Muiden terveydentilaa heikensivät vieroitusoireet, keskosuus ja joku muu syy.

Pelkästään alkoholia käyttäviä äitejä oli avopalvelun kuntoutuksessa 13 %, suurin osa äideistä oli päihteiden sekakäyttäjiä.

Etsivä ja matalan kynnyksen työ

7 paikkakunnalla

Matalan kynnyksen tapaamisissa sekä puhelimitse kohdattiin yhteensä 188 perhettä.
Perheissä oli 161 äitiä, joista 101 oli raskaana, 56 isää ja 7 lasta. Tapaamisia ja puheluita oli yhteensä 449.

Matalan kynnyksen tapaamisissa on kohdattu onnistuneesti pelkästään alkoholia käyttäviä vanhempia, joiden tavoittaminen on ollut haasteellista. Perheiden kanssa keskusteltiin eniten omasta päihteidenkäytöstä sekä raskaudesta, vauvasta ja lapsen kehityksestä. Vajaa kolmasosassa tapaamisista oli mukana myös jokin muu viranomainen.

Vauvaperhe ja päihteet – chatin keskusteluja käytiin yhteensä 144.


Päihteitä käyttävien pienten lasten äitien suljettu nettiryhmä toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön Päihdelinkin kanssa kahdesti vuodessa. Ryhmiin osallistui tänä vuonna yhteensä 29 äitiä. Osallistujamäärä oli ennätyksellisen suuri.  Suljettu anonyymi nettiryhmä kestää 3 kuukautta ja sitä ohjaavat kaksi avopalveluyksikön ohjaajaa sekä vertaisohjaaja.

22 jäsenyhdistyksessä yhteensä 10 886 asiakkuutta

Avopalveluiden aikuisten ja lasten asiakasmäärät nousivat, samoin Lasten ja nuorten chatin. Apua väkivaltaan chatin ja turvakotien asiakasmäärässä oli laskua.

Avopalvelut

 • asiakkuuksia 5 109
 • 22 paikkakunnalla
 • 2.887 naista, 1.609 miestä, 598 lasta, sukupuoli muu 21

Avopalveluissa (ilman chat-palveluita) asiakasmäärä kasvoi jälleen kuudetta vuotta peräjälkeen. Lapsettomien avunhakijoiden määrä nousi hieman (36 % ilman lapsia), mutta kaikkiaan aikuisilla oli 3 301 lasta, joista vain siis osa oli asiakkuudessa.

Aikuisista suurin ikäryhmä olivat 41-50-vuotiaat, joita oli 19,2 %. Asiointikieli oli 89 %:lla suomi ja lapset olivat 97 % Suomen kansalaisia. Yleisin asiakkuuden kesto oli 1-3 kk (29 %), mutta 6 kk tai sen yli kestäviä asiakkuuksia oli myös suuri osa (28 %).

Lapsi asui yleisimmin äidin kanssa (61 %) tai kummankin vanhemman kanssa (17 %), vuoroasui (9 %) ja harvemmin asui isän kanssa (5 %).  Suurin osa asiakkaista oli työssä (47 %), opiskeli (11 %) ja osa oli työttömänä (11 %).

Lapsista suuri osa oli altistunut (44 %) väkivallalle ja 13 % lapsista oli väkivallan kohteena. 36 lasta sai apua omaan väkivaltaisuuteensa.

Sovittelumenettely oli 118 asiakkaalla. Päihteet liittyivät väkivaltatilanteeseen 32 % tapauksissa. Kokijoita oli 59 %, tekijöitä 18 % ja sekä että 16 % asiakkaista.

Turvakoti

 • asiakkuuksia 3 455
 • 19 turvakotia
 • 15 eri jäsenyhdistyksen ylläpitämänä
 • 1 751 naista, 179 miestä, 1 519 lasta, sukupuoli muu 8

Turvakodeissa asiakasmäärä laski hieman, naisten ja lasten määrä erityisesti. Miesten määrä pysyi samana. 60 % apua hakevista tuli turvakotiin ensimmäistä kertaa ja 18 % tuli toista kertaa. Väkivaltaisen sukupuoli oli 89 %:lla mies ja 8 %:lla nainen. 1 307:lla asiakkaalla oli alle 18 v lapsia, joista 668 ei ollut mukana turvakodissa.

Toiseen turvakotiin on ohjattu 582 henkilöä, joista lapsia on ollut 189. Turvakodin asumispäiviä oli yhteensä 60 105. Suurin asiakkaiden ikäryhmä olivat nuoret aikuiset eli 25-34 -vuotiaat.


Lapsen kaltoinkohtelun katkaisu -ohjelma

LKK-ohjaukseen osallistui 20 perhettä (29 lasta ja 32 vanhempaa), LKK-ohjaajakoulutukseen osallistui 39 työntekijää ETKL:n jäsenyhdistyksistä ja sote-palveluista. Koulutusprosesseja järjestettiin kaksi. Toimintamalli levisi kahdeksalle uudelle paikkakunnalle ja 12 eri organisaatioon.

Turvallisille raiteille -ohjelma

Turvallisille raiteille -väkivallan katkaisuohjelman pilottikoulutus käynnistyi ja siihen osallistui 18 henkilöä liiton jäsenyhteisöistä ja yhteistyöverkostoista. Väkivallan katkaisuohjelman käsikirjan ensimmäinen versio valmistui.


Chat ja Nettiturvakoti

Apua väkivaltaan 1 322 ja Lasten ja nuorten -chatissä 983 asiakasta, yhteensä 2 305

Apua väkivaltaan -chatissa päivysti 57 päivystäjää 18 jäsenyhdistyksestä. Lasten ja nuorten -chatissa päivysti 17 päivystäjää 10 jäsenyhdistyksestä sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:stä.

Keskimääräinen keskusteluaika oli 23 min Apua väkivaltaan -chatissa ja 31 min Lasten ja nuorten -chatissa. Jonotusaika molempiin chattiin oli keskimäärin 1 minuutin. Apua väkivaltaan -chatin rinnalle avattiin ruotsinkielinen päivystys huhtikuussa. Ruotsinkielinen chat päivysti torstaisin klo 12–14, mutta keskustelijoita tavoitettiin vain kaksi. Apua väkivaltaan -chatissa 320 keskusteluaikaa pyytänyttä jätti jonottamisen kesken/putosi jonosta, Lasten ja nuorten -chatissa 396.

Eniten keskusteluita oli loka-, marras- ja joulukuissa.

Lasten ja nuorten -chat yleisimpiä keskusteluteemoja olivat vanhemman lapseen kohdistama henkinen väkivalta, vaikeudet puhua vanhemman kanssa sekä sisarusten välinen väkivalta. Apua väkivaltaan -chatissä yleisimmät keskusteluteemat olivat väkivallan muodot (henkinen ja fyysinen väkivalta) sekä lapsi väkivallan näkijänä/kokijana.

Chat päivystyksen aikaa supistettiin edelliseen vuoteen verrattuna ja se oli auki arkipäivisin klo 12–18 ja lauantaisin klo 14–17. Aikuisten kahdenkeskisten chat-keskustelujen 1 322 (1 794), määrä pieneni ja lasten ja nuorten kanssa käytyjen keskustelujen määrä kasvoi 983 (364). Näiden lisäksi Discordissa tavoitettiin 17 nuorta.

Nettiturvakoti sivustolla oli 47 045 yksilöityä kävijää ja katseluja 131 297. Kuukausittain sivustolla oli kävijöitä noin 10 000.

1.861 vapaaehtoista
tehdyt tunnit yhteensä 27 062

2021
Aikuisen tukihenkilö 32
Aikuisten harrasteryhmän ohjaaja 18
Arjen käytännön työt 231
Doula 248
Erolapsiperheessävapaaehtoinen 54
Kokemusasiantuntija 96
Lapsen tukihenkilö 17
Lasten harrasteryhmän ohjaaja 10
Lastenhoitaja 312
Mieskaveri 213
Mummi- ja pappatoiminta 112
Muu asiantuntija
Muu ryhmänohjaus 73
Muu tukihenkilö 16
Muu tukitehtävä 249
Nettiturvakodin vapaaehtoinen 4
Erovertaiskahvilavapaaehtoinen 19
Perhetuvan/perhekahvilan vapaaehtoinen 11
Puhelinpäivystys 60
Retkien ja leirien ohjaaja 27
Tiedotus ja viestintä 63
Unikouluvapaaehtoinen 6
Varainhankinta 44
Verkkovapaaehtoinen
(ml.somelähettiläät,chatpäivystäjät)
65
Vertaisryhmäohjaaja 69
Vertaistukihenkilö 71
Yökylävapaaehtoinen 35

Kansalaistoiminnan tapahtumat ja ryhmät

Erilaisten ryhmien määrä yhdistyksissä: 750

Osallistumiskerrat: 5 258

Tapahtumien määrä: 308

Tapahtumaosallistujat: 9 114

Tapahtumissa olleet vapaaehtoiset: 468

Pidä kiinni -ensikodit infograafi

Pidä kiinni -hoitojärjestelmästä kertovat infograafit on tuotettu v. 2022. Lue lisää päihteitä käyttävien äitien kuntoutuksesta.

Ensikodit -infograafi

Lue lisää ensikodeista ja vaativasta vauvatyöstä. Infograafit on tuotettu v. 2020.

Päiväryhmät -infograafi