Vuonna 2023 yksilökohtaisista kontakteista sai apua yhteensä 21 691 henkilöä ja vertaisryhmissä ja kohtaamispaikoissa oli 26 533 osallistumiskertaa. Autoimme usein vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Apua on myös annettu, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun.

Alla näet vuoden 2023 keskeisimmät luvut jäsenyhdistyksemme väkivaltatyöstä, vauvaperheille annetusta tuesta, avusta päihteettömään vanhemmuuteen sekä erotilanteisiin. Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan luvut kertovat työstä avun takana.

Apu väkivallan varjoissa eläville

 • Yhdistysten ylläpitämissä 19 turvakodissa ja avopalveluissa lähisuhdeväkivallan vuoksi autettuja oli ennätysmäärä, yli 11 000.
 • Avopalveluista oli 5344 asiakkuutta. Naisten osuus oli 3214 ja miesten 1503. Muunsukupuolisia oli 3 ja osan sukupuoli ei ollut tiedossa.
 • Väkivallan kohteeksi joutuneita oli suurin osa apua hakeneista.
 • 6% haki apua omaan väkivaltaisuuteensa ja 7% apua hakeneista koki olleensa väkivaltatilanteessa sekä uhri että tekijä.
 • Avopalveluiden asiakkaina oli 556 lasta, joista 293 oli tyttöjä ja 262 poikia. Useimmat lapsista olivat 7–11 -vuotiaita.​ 
 • Turvakodeissa oli 3766 asiakkuutta.
 • Apua väkivaltaan -chatissa käytiin 1147 keskustelua.
 • Lasten ja nuorten chatissa käytiin 1286 keskustelua. Luku oli suurempi kuin koskaan aiemmin.
 • Lasten kaltoinkohtelun katkaiseminen –ohjelma​ssa 12 perhettä sai apua vanhempien lapsiinsa kohdistaman väkivallan katkaisemiseksi.
 • 279 väkivaltaa käyttänyttä autettiin Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman menetelmin. 

Tuki vauvaperheiden jaksamiseen

 • 17 jäsenyhdistyksessä ympäri Suomea tehtiin monipuolista odottajia ja vauvaperheitä tukevaa työtä.
 • Jäsenyhdistykset ylläpitävät 10 ensikotia, joista apua sai 502 lasta ja aikuista. Asiakasmäärät nousivat 10 %. Odotusaikana tulleiden avo- ja ensikotijaksoille tulevien äitien osuus oli pysynyt ennallaan, avopalveluissa se oli noussut hieman.
 • Vauvaperheryhmistä (ent. päiväryhmä) sai apua 192 ja Vauvaperheohjauksesta (ent. Baby Blues -työ) 891 henkilöä.
 • Vauvaperheiden kohtaamispaikoissa 26 533 osallistumiskertaa. Kohtaamispaikoissa tavoitetaan suuria määriä vauva- ja pikkulapsiperheitä ja se on merkittävä perheiden tukemisen muoto.
 • Vauvaperhe-chatissa käytiin 731 keskustelua. Keskustelut kestivät keskimäärin 32 minuuttia.

Apu päihteettömään vanhemmuuteen

 • Seitsemästä ensikodista ja kahdeksassa avopalveluyksikössä autettiin päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä Pidä kiinni® -hoitojärjestelmällä.
 • Pidä kiinni® -ensikodeissa oli 206 asiakasta, joista 79 oli naisia, 44 miehiä ja lapsia 83.
 • Pidä kiinni® -avopalveluissa oli 195 asiakasta, joista naisia oli 84, miehiä 30 ja lapsia 81.
 • Lähes puolet äideistä aloitti kuntoutuksen odotusaikana. 
 • Vauvaperheet ja päihteet -chatissa käytiin 88 keskustelua, joiden keskimääräinen pituus oli 22 minuuttia.
 • Etsivän ja matalan kynnyksen työssä kohdattiin 223 asiakasta (HEKin tiedot puuttuvat).

Apua lapsiperheiden erotilanteisiin

 • Yli 4000 sai apua 22 jäsenyhdistyksen eroperheille suunnatuista palveluista.
 • Yksilö- ja paritapaamisissa autettiin 970 aikuista ja 140 lasta. Vuorovaikutus  ja tunteet, vanhempien väliset vuorovaikutuspulmat ja lasta koskevat sopimukset olivat yleisimpiä keskustelun aiheita.​
 • Aikuisten ja lasten vertaisryhmiä 50, joissa 1537 läsnäoloa
 • Tapaamispaikkatoiminnassa oli 1812 asiakasta, joista lapsia oli 780.
 • Apua eroon.fi sivustolla oli 115 269 käyttäjää. Apua eroon chatissa käytiin 1 296 keskustelua.
 • Discordissa oli 26 kohtaamista.
 • Suurin osa autetuista oli 36–45-vuotiaita avioliitosta eronneita.
 • Autetut lapset olivat yleisimmin vanhempiensa yhteishuollossa olevia 7–12-vuotiaita.
 • Aikuisista yksilö- ja paritapaamis-asiakkaista 63 % koki hyvinvointinsa parantuneen työskentelyn aikana. 73 % suosittelisi palvelua muille.

Vapaaehtoiset ja kansalaistoiminta

 • 31 jäsenyhdistyksessä toimi noin 5 785 jäsentä, 1000 eri alojen ammattilaista ja 1 780 vapaaehtoista.
 • Vapaaehtoiset tekivät töitä lähes 33 000​ tunnin edestä. Yleisimmät vapaaehtoistehtävät olivat lastenhoito, doulana toimiminen, mieskaveritoiminta sekä arjen apu.
 • Kokemusasiantuntijoiden määrä kasvoi 148 henkilöön. He toimivat vaikuttamisessa ja viestinnässä sekä kansalaistoiminnan koulutus- ja kehittämistyössä.
 • ETKL järjestää vuosittain Ero-, Vauva- ja Väkivaltatyön foorumit. Ne kokosivat yhteensä 492 ammattilaista uusimman tiedon äärelle.

Kuva: Kelly Sikkema/ Unsplash