Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma on valtakunnallinen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen ja lopettamiseen tähtäävä ohjelma. Ohjelma on suunnattu täysi-ikäisille, lähisuhteissaan väkivaltaisesti käyttäytyville sekä heille, joilla on kohonnut riski käyttää lähisuhdeväkivaltaa. Ohjelman mukainen työskentely tarjoaa tukea haitallisten asenteiden muuttamiseen, aggression hallintaan ja väkivallattomuuteen.

Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman viitekehyksenä on kognitiivisbehavioraalinen lähestymistapa ja sisältö perustuu motivoivan haastattelun sekä Lyömätön linja Espoossa ry:n Lyömätön tie -menetelmiin. Molemmat ovat käytännössä hyviksi havaittuja toimintamalleja väkivallan tekijöiden kanssa tehtävässä työssä. Ohjelma sisältää yksilötapaamisia sekä mahdollisesti pari- ja vertaistukiryhmätapaamisia. Kokonaisuudessaan tapaamisia on keskimäärin 15-35.

Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma koostuu moduuleista, joista muodostuu asiakkaan kanssa toteutettava työskentelykokonaisuus. Ohjelma on puolistrukturoitu siten, että työskentely etenee ohjelman rakenteen mukaisesti asiakkaan tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Työskentelymoduulit ovat 1) työskentelyn aloitus ja kriisityö, 2) tunnistaminen ja motivaatiotyöskentely, 3) intensiivinen työskentely, 4) jatkotyöskentely sekä 5) kuntoutumisen jatkuvuuden turvaaminen. Ohjelman mukaisessa työskentelyssä tehdään dynaamista riskinarviointia sekä hyödynnetään tarpeen mukaan kulttuurisensitiivistä ja vainotietoista työskentelyä sekä verkostoyhteistyötä. Erityistä huomiota kiinnitetään väkivallan kokijan, lasten ja läheisten turvallisuuteen ja palveluohjaukseen.

Työskentelyssä korostuu sukupuolisensitiivinen työskentelyote, joka tarkoittaa erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista, eri sukupuolet huomioivaa työskentelytapaa sekä valmiutta tarkastella, mitä sukupuolten moninaisuus tuo työskentelyyn. Sukupuolisensitiivisyys on ajattelutapa ja asenne, jossa huomioidaan sukupuolinormit ja niiden vaikutukset yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Ohjelma ei sovellu tilanteisiin, joissa on kyse jostakin muusta väkivallasta kuin lähisuhdeväkivallasta, väkivalta on lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, asiakas on alaikäinen tai jokin tekijä haittaa merkittävästi asiakkaan kykyä ymmärtää puhetta ja käsiteltävien asioiden teemoja.

Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma on kehitetty Oikeusministeriön rahoituksella ja se noudattaa Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön laatukriteereitä sekä Oikeusministeriön väkivallan ehkäisy- ja katkaisuohjelmien laatukriteereitä. Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman mukaista palvelua on tarjolla Ensi- ja turvakotien liiton lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluissa, Rikosseuraamusalalla sekä muissa julkisen ja kolmannen sektorin tarjoamissa väkivaltatyön palveluissa.

Turvallisille raiteille lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma by Ensi- ja turvakotien liitto – Issuu

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalveluiden yhteystiedot