Vanhempien ero koskettaa jokaista perheenjäsentä ja heijastuu myös perheen läheisiin. Vanhemmat tarvitsevat erityistä tukea parisuhteen päättymiseen liittyvien tunteiden ja vanhempien välisen vanhemmuussuhteen jatkumisen näkökulmista.

Vanhempien keskinäinen sovinnollisuus sekä toimiva ja hyvä yhteistyö eron jälkeen ovat merkittävä lapsen hyvinvointia suojaava tekijä.

Erokriisin tunnistaminen

Erojen yleisyydestä huolimatta parisuhteen päättyminen on edelleen yksityiselämän piiriin kuuluva asia, jonka puheeksi ottaminen ei ole aina helppoa. Eroaminen tuottaa häpeän ja epäonnistumisen sekä syyllisyyden kokemuksia. Erokriisin tunnistaminen voi olla vaikeaa, jos perheejäsenet eivät itse ota asiaa puheeksi tai kerro työntekijöille erosta ja siihen liittyvien lasta koskevien sopimusten sisällöistä.

Erokriisi voi näkyä aikuisen elämässä erilaisina oireina, jotka heijastuvat sekä psyykkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Oireina voi olla muun muassa unettomuutta, masentuneisuutta ja tunteiden ailahtelua, toivottomuuden kokemus. Aikuiselle erokriisi voi kyseenlaistaa koko identiteetin, sen kelpaanko enää vanhempana tai ihmisenä. Oireiluna voi myös näkyä toisen vanhemman mustamaalausta, toisen vanhemman vanhemmuden vähättelyä tai mitätöintiä tai halua katkaista omat ja mahdollisesti myös lapsen suhteet ex-puolisoon. Vanhempi saattaa hakea liittolaista työntekijästä ja vanhempi odottaa, että työntekijä on asioista samaa mieltä kuin vanhempi itse.

Lasten näkökulma keskiöön

Jo vauvaikäinen lapsi aistii perheen tunneilmastoa ja vauva voi ilmentää hämmenystään mm. ruojahaluttomuudella tai univaikeuksilla. Pienten lasten osalta erossa haasteena ovat erot toisesta vanhemmasta, sillä vauvan kyky käsitellä aikaa ei ole vielä kehittynyt. Alle kouluikäisten lasten voi olla vaikea kuvat sanoin tunteitaan tai tarpeitaan. Lapsen oireiluna voi mm. psykosomaattisia oireita tai kehityksellistä taantumista. Osa lapsista pyrkii käyttäytymään kiltisti ja vanhempiaan lohduttaen. Kouluikäiset lapset osaavat jo pohtia eron vaikutuksia ja nimetä tunteita niitä kysyttäessä. Murrosikäinen nuori voi valita puolensa, arvostella tai syyttää toista vanhempaa tapahtuneesta.

Lapsi  voi tarvita tukea muuttuneeseen perhetilanteeseen sopeutumisessa ja opetellessaan elämään kahden kodin arkea. Lapselle voi olla vaikea sanoittaa tai puhua tunteistaan vanhemmille, joten työntekijä voi toimia lapselle tärkeänä aikuisena, jonka kanssa muutoksista voi keskustella. Lapsi voi leikeissä käydä läpi perheen tilannetta, kaivata läheisyyttä työntekijältä tai pohtia asiaa  muiden lasten kanssa. Lapselle on tärkeää, että hänen vanhemmistaan puhutaan kunnioittavasti, vaikkei heidän kaikkia tekoja hyväksyttäisikään.

Vanhempia olisi tärkeä kannustaa puhumaan avoimesti kaikista isoista perhe-elämän muutoksista sekä kuuntelemaan myös lasten ajatuksia ja toiveita  muutoksiin liittyen. Työntekijällä tulee olla tietoa oman alueensa eropalveluista ja rohkeutta ohjata vanhempia tuen piiriin. Varhaisen tuen saaminen voi ennaltaehkäistä ristiriitojen  kärjistymistä ja riitelyä vanhempien välillä.

Ero puheeksi

Eron voi ottaa puheeksi esimerkiksi kysymällä onko perheen tilanteessa tapahtunut viime aikoina muutoksia? Onko vanhempi saanut itselleen tukea? Onko asiasta puhuttu lasten kanssa?  Jo keskustelu perheen ulkopuolisen tai muun luotettavan ihmisen kanssa auttaa selkiyttämään tilannetta. Työntekijä voi myös otta esille mahdolliset huolenaiheet tilanteeseen liittyen ja samalla tarjota tukea ja tietoa palveluista.

Työntekijän on tärkeä säilyttää puolueeton rooli vanhempien välillä ja huolehtia siitä, että molemmat vanhemmat saavat mahdollisista palavereista sekä muista lapsen elämään vaikuttavista asioista tiedon ja kutsun tulla mukaan.

Jäsenyhdistykset tarjovat maksutonta tukea sekä eroa pohtiville että jo eronneille vanhemmille. Palveluita voi käyttää jo eron varhaisessa vaiheessa, asumuseron tai eron harkintavaiheen aikaan, jolloin pysyviä ratkaisuja lasten asioissa ei ole vielä tehty. Palveluiden piiriin voi myös hakeutua silloin kun lasta koskevien sopimusten toteutumisessa on ongelmia esimerkiksi tapaamisten toteutumiseen liittyen tai kun erosta on jo aikaa ja itsellä on tuen ja tiedon tarvetta. Erokriisistä selviytyminen vie aina yksilöllisen ajan, joten tuken tarvetta voi myös olla pidemmän ajan päästä tai jos tilanteeseen tulee muutoksia esim. uusperhesuhteita.

Tarjoamme ammatillista tukea erokriisin kohtaamiseen sekä yhteistyövanhemmuuden kysymyksiin. Palveluissa nostetaan esiin lapsen näkökulma vanhempien eroon. Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään vertaisuuden ja vertaistuen hyötyjä ja osassa palveluita on mukana vapaaehtoisia vertaistukijoita, itse eron läpikäyneitä vanhempia.

Osassa yhdistyksiä toteutetaan myös lapsille ja nuorille tarkoitettuja vertaistukiryhmiä, joissa lapset voivat ammattilaisen ohjaamana saada tukea tunteiden nimeämiseen ja kokemusten jakamiseen. Lapsille ja nuorille tarjotaan myös yksilötapaamisia.

Osassa yhdistyksiä tarjotaan tapaamispaikoissa lapselle ja hänestä erossa asuvalla vanhemmalle turvallinen tapaaminen valvotusti tai tuetusti tai valvottuna vaihtona.

Yhdistykset myös koordinoivat tai ovat mukana alueellisissa erotiimeissä, joissa eri organisaatioissa työskentelevät eroperheitä kohtaavat ammatilaiset vaihtavat kuulumisia ja suunnittelevat yhdessä alueellisten eropalveluiden toteuttamisen ajankohtia. Erotiimit ovat avoimia kokoontumisia ja niihin kuuluu kunta-, seurakunta- ja järjestötyöntekijöitä.

Ero lapsiperheessä -tilaisuudessa käyneet asiakkaat kokevat osallistumisen hyödylliseksi ja helpottavan omaa oloa, lisäksi tilaisuudessa osallistujille on merkityksellistä saada keskustella muiden kanssa ja kuulla toisten kokemuksia. Osallistuminen antaa toivoa omaan selviytymiseen sekä antaa tietoa eron vaikutuksista sekä yhteistyövanhehmuuden merkityksestä.

Kertaluonteisella tilaisuudella voidaan vaikuttaa siihen, millä lailla suhtautuu puolisoon lasten toisena vanhempana tai edistää käyttäytymisen muutoksia suhteessa ex-puolisoon. Samistuminen Eroneuvossa tarjoaa mahdollisuuden helpotuksen tunteeseen sekä uudenlaiseen tapaan hahmottaa omia ongelmia. Eroneuvo on muodoltaan ainutlaatuinen vertaistuen muoto. (Kakkuurivaara, Anne-Maiju 2015 Yhden päivän juttu. Eroneuvo interventiona eron jälkeiseen vanhemmuuteen pro gdadu-tutukielma.)

Vanhemman neuvoista kertyneen palautteen mukaan osallistujat saavat uusia keinoja toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa lapsen toisen vanhemman kanssa ja oivalluksia siitä, mikä mekritys omalla toiminnalla voi olla yhteistyön rakentamisessa. Vertaistukiryhmässä myös omat ajatukset erosta ja vanhemmuudesta selkiintyvät.

Eronneille vanhemmille tarkoitettu Erovertaiskahvila on vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jossa voi tavata muita sekä keskustella eroamiseen, eron jälkeiseen vanhemmuuteen ja lapsen asemaan liittyvistä aiheista. Vertaiskahvilan toteuttamisesta vastaavat eron läpikäyneet vapaaehtoiset vanhemmat, jotka ovat saaneet tehtäväänsä vertaiskahvila vapaaehtoistyön koulutuksen. Tavoitteena on tarjota vertaistukea eron jälkeiseen elämänmuutokseen ja vanhemmuuteen sekä kannustaa vanhempia hakeutumaan eroavun piiriin.

Apua eroon -chat tarjoaa kahdenkeskistä keskustelutukea sekä henkilökohtaista palveluohjausta avun piiriin. Chat on avoinna apuaeroon.fi sivustolla viikottain. Chat on tarkoitettu sekä aikuisille että eroperheiden lapsille ja nuorille. Chatissa yleisiä keskustelun teemoja ovat aikuisen erokriisi ja eroon liittyvät tunteet, lasta koskevat sopimukset ja asioiden ratkaiseminen, eron jälkeinen vanhemmuus sekä vuorovaikutukseen liittyvät pulmat toisen vanhemman kanssa.

Lasten ja nuorten kokemukset erovertaistuesta on ollut positiivista. Ammatillisesti ohjautuissa ryhmissä lapset saavat kuula toisten kokemuksia, tutustua muihin vanhempien kohdanneisiin lapsiin. Ryhmässä on turvallista puhua omista kokemuksista ja tunteista. Yksilötapaamiset mahdollistvat lapsen kuulluuksi tulemisen ja hänen on mahdollista pohtia omaa elämäntilannetta yhdessä ammattilisen kanssa. Työskentely on yleensä toiminnallisuuteen perustuvaa ja aina lapsen elämän tilanne huomioivaa.

Lapsi hyötyy vanhempien välisestä hyvästä yhteistyöstä ja lapsen riski joutua vanhempien väliseen lojaliteettiristiriitaan vähenee. Lapsi saa säilyttää ikätasoisensa aseman perheenjäsenenä eikä aikuinen turvaudu omassa erokriisin läpikäymisessä lapseen, vaan hänellä on enemmän voimavaroja toimia lapsen tukena muutoksissa. Vanhempien välisen riitelyn päättyminen ja kodin ilmapiirin helpottuminen ovat lasta suojaavia tekijöitä.

Yhteiskunnallisesti työn merkittävyys näkyy huoltoriitojen ennaltaehkäisyssä sekä lapsen aseman turvaamisessa vanhempien erotessa. Palvelut auttavat vanhempia toteuttamaan lapsen huolto- ja tapaamislainsäädännössä asetettua velvollisuutta huolehtia yhdessä ja keskinäisessä yhteistyössä lapsen kasvtuksesta ja hyvästä huolenpidosta.

Lue lisää ja tutustu koulutustarjontaamme tästä.

Ero lapsiperheessä tiimi on jäsenenä erilaisissa verkostoissa:

Parisuhdeverkosto kokoaa yhteen parisuhdetyötä tekeviä järjestöjä monialaisesti. Verkosto on mukana vuosittaisten Parisuhdepäivien ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Erovaikuttajaverkosto on Ensi- ja turvakotien liiton koolle kutsuma kunta,- seurakunta – ja järjestötyöntekijöistä koostuva verkosto. Kokoontumisia on 4-8 vuosittain. Erovaikuttajaverkosto on toteuttanut mm. vaikuttamistoimintaa, luento-sarjoja sekä mediatilaisuuksia eroaiheista. Verkoston jäseniä on ollut mukana vuosittaisen Erofoorumin puhujina.

Lasten ja nuorten eroauttajien verkoston koollekutsujana toimii Suomen Kasper. Verkosto keskittyy lasten ja nuorten eroauttamista koskeviin teemoihin. Verkosto on toteuttanut mm. 100asiaa erosta sivuston.

Pähkinänsärkijät-verkosto on syntynyt erityislapsiperheiden parissa toimivien järjestöalan toimijoiden verkostoksi.  Yhteinen verkosto mahdollistaa sen, että eri toimijat ovat tietoisia toinen toisensa toiminnasta yli sektorirajojen ja näin kykenevät ohjaamaan perheitä entistä paremmin palvelujen ja tuen piiriin. Verkostotyö mahdollistaa osaamisen, asiantuntemuksen ja kokemusten jakamisen sekä uusien toimintamallien kehittämisen.Verkoston teemoja ovat vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eroperhetyö ja väkivaltatyö erityistä tukea tarvitsevien lasten perheissä.

Ero lapsperheessä tiimin asiantuntijoita voi pyytää luennoimaan tai pitämään puheenvuoroja aluellisiin eroauttajien verkostoihin ja koulutuspäiviin.

Teemoina voivat olla esimerkiksi:

1)eroauttaminen ja  aikuisen erosta selviämisen

2) eron jälkeisen vanhemmuuden ja vanhempien välisen yhteistyön tukeminen

3) lapsen oikeuksien, osallisuuden ja tukeminen vanhempien erotessa

4)  eroauttamisen palvelut ja palveluohjaukseen liittyvät kysymykset sekä ammattilaisen rooli eroauttamisessa ja perheiden kohtaamisessa

Lue myös

Vanhemman neuvo ® -vertaistukiryhmässä vanhemmat pohtia käytäntöjä yhdessä toisten vanhempien kanssa.

Ero lapsiperheessä-tilaisuudet eroa pohtiville ja eroaville vanhemmille.

Erovertaiskahvila on matalan kynnyksen paikka tavata toisia eronneita vanhempia.

Apua eroon -chat tarjoaa kahdenkeskisen keskustelun mahdollisuuden eroauttamisen ammattilaisen kanssa.

Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

 

 

 

 

 

 

Lue Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon tästä.

Läs Föräldarguide – informatioa och stöd för barnfamiljer i skilsmässa frän här.

Vanhemman opasta voi tilata tästä. 

Palvelun lisääminen apuaeroon.fi -sivustolle?

Sivustolla julkaistaan yhdistysten, järjestöjen, seurakuntien ja kuntien tuottamia palveluita, jotka on suunnattu erotilanteessa oleville perheille.

Lue lisää >>

Jäsenyhdistysten eropalvelut

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Iisalmi

Louhenkatu 17a B 19
74100 Iisalmi
p. 050 371 4208

Palvelut

 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Vertaiskahvila – vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille.

Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry, Imatra

Karhumäenkatu 73
55120 Imatra
p. 05 472 4909

Palvelut

 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Vertaiskahvila – vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry, Mikkeli

Savilahdenkatu 24
50100 Mikkeli
p. 044 774 2303 (eropalveluiden kordinaattori)

Palvelut

 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille.
 • Aikuisten erovertaisryhmä – B.Fisherin malliin perustuva erovertaisryhmä joka soveltuu niin eroa harkitseville, erokriisissä kamppaileville kuin myös niille, joiden erosta on jo aikaa.

Yhdistys on mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) hankkeella jonka tuloksena alueelle mallinnetaan selkeä, lapsikeskeinen ja käytännönläheinen eropalveluiden malli, joka kuvastaa järjestöjen ja kuntien yhteistä näkemystä ja yhdensuuntaista viestiä yhteistyövanhemmuudesta ja sen merkityksestä vanhemmille.

Vantaan Turvakoti ry, Vantaa

Koivukylän puistotie 27
01360 Vantaa
p. 09 8392 0071

Palvelut

 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.

Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry, Vaasa

Varastokatu 12
65100 Vaasa
p. 044 241 6674

Palvelut

 • Yksilö- ja perhetapaamiset – yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vanhempien välisiä tapaamisia yhteistyövanhemmuuden tueksi.
 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille.
 • Swingeling -ilta – vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille Swingeling sisäleikkipuistossa
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Yhdistys on mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) ”Yhessä mutta erikseen”- hankkeella joka kehittää ja toteuttaa kansalaislähtöistä eroauttamista. Tavoitteena on tarjota tukea perheille, erityisesti lapsen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukemiseksi eroprosessin kaikissa vaiheissa.

Turun ensi- ja turvakoti ry, Turku

Turun ensi- ja turvakoti ry
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku

Tapaamispaikka Tenavatupa
Eerikinkatu 6 C 19, 20100 Turku
p. 050 3790 939
tenavatupa@tuentu.fi

Palvelut

 • Ensikoti
 • Pidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelut
 • Turvakoti
 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille.

Yhdistys on mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) ”Lupa auttaa hankkeella jossa Turun ensi- ja turvakoti ry:n tapaamispaikka Tenavatuvan ja lähisuhdeväkivaltatyö Pilarin työntekijät osallistuvat kouluttajina ”Hei mulla ois yks juttu” -alueellisten koulutuspäivien toteuttamiseen keväällä 2018. Koulutus-sisällöt keskittyvät lapsen asemaan ja lapsen kohtaamiseen huoltajuusriidan keskellä ja kun herää epäily lähisuhdeväkivallasta.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Tampere

Salhojankatu 27 B 2
33500 Tampere

Tapaamispaikka
Perhekulma Puhuri
Suvantokatu 1 D 56
33100 Tampere
p. 050 590 3136; 050 300 6448
tapaamispaikka@tetuko.fi

Palvelut

 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Raahen ensi- ja turvakoti ry, Raahe

Fellmaninpuistokatu 11
92100 Raahe
p. 050-329 4597

Tapaamispaikka
Fellmaninpuistokatu 11, 92100 Raahe
p. 050-352 7528

Palvelut

 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Pori

Tiilimäentie 2
28500 Pori
p. 02 633 3850
 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille.

Pienperheyhdistys ry, Helsinki

Petter Wetterin tie 6
00810 Helsinki
p.  040 187 8312

Palvelut

 • Vapaaehtoinen lapsen tukena – Tapaamisten aikana lapselle tarjotaan mahdollisuus puhua mieltä painavista asioista ja huolista kodin ulkopuoliselle aikuiselle. Tukihenkilöt kuuntelevat lasta sekä keskustelevat ja harrastavat yhdessä lapsen kanssa.
 • Erotarinoita lapsilta -työpajaviikonloppu – Lapsilla on mahdollisuus tuottaa tarinoita, ajatuksia ja tunnelmia liittyen heidän kokemaansa eroon.

Perheidenpaikka ry, Outokumpu

Kuvernöörinkatu 1
83500 Outokumpu
p. 0400 819 841 / 0400 819 842

Tapaamispaikka
p. 0400 170 826
tapaamispaikkaohjaaja@perheidenpaikka.fi

Palvelut

 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Oulun ensi- ja turvakoti ry, Oulu

Puusepänkatu 4 (1.krs)
90130 Oulu
p. 040 159 1170

Tapaamispaikka
p.0400-532585

 • Yksilö- ja perhetapaamiset – yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vanhempien välisiä tapaamisia yhteistyövanhemmuuden tueksi.
 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Vertaiskahvila – vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Lapin ensi- ja turvakoti ry, Rovaniemi

Lapin ensi- ja turvakoti ry
Lähteentie 5, 96400 Rovaniemi
p. 040 584 0021

Tapaamispaikka
p. 040 775 3539

Palvelut

 • Eroneuvo-tilaisuudet – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Yhdistys on mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) Vanhemmuus vahvaksi erossa hankkeella joka tarjoaa yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa alueen toimijoille asiantuntijuutta ja koulutusta teknologiavälitteisyydestä tavoitteena digitaalisuuden arkistaminen ja ammattilaisten tieto-taidon ja osaamisen vahvistaminen.

Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahti

Launeenkatu 8
15100 Lahti
p. 050 561 4142 / 0500 499 744 / 044 750 4555
kahdenkodinlapset@letk.fi

Tapaamispaikka
p. 0500 717 706
tapaamispaikka@letk.fi

Palvelut

 • Yksilö- ja perhetapaamiset – yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vanhempien välisiä tapaamisia yhteistyövanhemmuuden tueksi.
 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Kotka

Metsontie 39 B
48230 Kotka

Tapaamispaikka
p. 040 578 5459
tapaamispaikka@kletu.fi

Palvelut

 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden rf , Pietarsaari

Herrholmsgatan 17 C
68600 Jakobstad
p. 06 724 5600

Tapaamispaikka
p. 06 724 5600

Palvelut

 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Kuopio

Niiralankatu 25
70600 Kuopio
p. 044 3679214

Tapaamispaikka
p. 044 3697210

Palvelut

 • Eroneuvo- infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Vertaiskahvila – vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Yhdistys on mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) Eroauttaminen Pohjois-Savossa / Yhdessä -hankkeen osahankella jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen asemaa erotilanteessa kartoittamalla olemassa olevat palvelut, mallintamalla eroauttamispalvelut uusi sote-rakenne huomioiden ja rakentamalla eroauttamistyötä tekevien tahojen pysyvä verkosto.

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry, Kokkola

Sairaalakatu 9
67100 Kokkola
p. 044-7022285

Tapaamispaikka
Isokatu 15 B, 4 krs
67100 Kokkola
p. 044-259 3134

Palvelut

 • Yksilö- ja perhetapaamiset – yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vanhempien välisiä tapaamisia yhteistyövanhemmuuden tueksi.
 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Vertaiskahvila – vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille.
 • Lasten erovertaisryhmä – avuksi tunteiden ja eron käsittelyyn 6-12 v. lapsille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Yhdistys on mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) Keski-Pohjanmaasta Lapsi- ja perhepalvelu-maakunta hankkeella jonka kehittämiskokonaisuuteen liittyvät Eroneuvotoiminta ja tapaamispaikkatoiminta. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa matalan kynnyksen eroneuvopalvelua, luoda Eroneuvo -toiminnasta vakiintunut eroauttamisenmuoto alueelle, aloittaa lasten erovertaisryhmä –toiminta sekä tiedottaa ja kouluttaa alueen ammattilaisia eroperheiden kohtaamiseen.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, Jyväskylä

Liitukuja 2
40520 Jyväskylä
p. 050 579 2809
eroneuvo@ksetu.fi

Tapaamispaikka
p. 050 579 2809
tapaamispaikka@ksetu.fi

 

Palvelut

 • Eroneuvo -infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Kanta-Hämeen perhetyö ry, Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 19, kerros 2.5
13100 Hämeenlinna
p. 046 923 2100

Tapaamispaikka Poukama
Sibeliuksenkatu 5a
13100 Hämeenlinna
p. 040-704 4635
poukama@khperhetyo.fi

Palvelut

 • Yksilö- ja perhetapaamiset – yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vanhempien välisiä tapaamisia yhteistyövanhemmuuden tueksi.
 • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
 • Vertaiskahvila – vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Kaapatut Lapset ry, Helsinki

Malmin Kauppatie 26
00700 Helsinki
p. 044 262 6662

Palvelut

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Kauhajoki

Taipaleentie 3 B
61800 Kauhajoki
p. 050 405 2136

Tapaamispaikka
p. 044 974 5699
tapaamispaikka@etelapohjanmaanensijaturvakoti.fi

Palvelut

 • Yksilö- ja perhetapaamiset – yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vanhempien välisiä tapaamisia yhteistyövanhemmuuden tueksi.
 • Vanhemman neuvo® – ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
 • Tapaamispaikka – mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen.

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry, Lappeenranta

Kirkkokatu 6
53100 Lappeenranta
p. 040 594 0080
sähköposti: eeva-hanke@ek-perhetyo.fi

Palvelut

  • Yksilö- ja perhetapaamiset – yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vanhempien välisiä tapaamisia yhteistyövanhemmuuden tueksi.
  • Eroneuvo – infotilaisuus eroa pohtiville tai jo eronneille vanhemmille.
  • Vertaiskahvila Valopilkku– vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille.

Ensi- ja turvakotien liitto – keskusliitto, Helsinki

Asemamiehenkatu 4 A, 7. krs
00520 Helsinki
puh. 09 4542 440
toimisto@ensijaturvakotienliitto.fi
Y-tunnus: 0201112-5