Ensi- ja turvakotien liiton seitsemällä hallitusohjelmatavoitteilla pyritään vaikuttamaan hallituksen linjauksiin.

1. Vauva- ja lapsiperheköyhyyttä ehkäistään ja vähennetään

 • Jatketaan sosiaaliturvauudistusta parlamentaarisesti väliraportin suuntaviivojen mukaisesti.
 • Lapsilisää kehitetään kaikille lapsiperheille kuuluvana universaalina etuutena. Lapsilisiin tehdään indeksitarkistukset ja laaditaan ohjelma lapsilisien tason korottamiseksi. Ensimmäiseksi korotetaan alle 3-vuotiaiden lapsilisiä. Lapsilisää ei oteta tulona huomioon toimeentulotuessa. Sosiaaliturvaetuuksiin tehdään indeksi- ja lapsikorotukset.

2. Vauva- ja lapsiperheiden ongelmia ehkäistään ja oikeus varhaiseen tukeen varmistetaan

 • Kehitetään ehkäisevää toimintaa, lapsibudjetointia sekä päätösten lapsivaikutusten arviointia.
 • Varmistetaan neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus sekä riittävät resurssit lasten ja perheiden tueksi.
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien lasten ja nuorten oikeus palveluihin turvataan.
 • Turvataan vauvojen ja lasten terve kehitys ja ehkäistään huostaanottoja säilyttämällä Alkon yksinoikeus.

3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus, uudistuminen sekä riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit turvataan

 • Kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja moniammatillista tiimityötä.
 • Hyvinvointialueiden rahoituksen kriteereissä painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja huomioidaan sosiaalipalvelujen tarve terveyteen liittyvien kriteereiden rinnalla.
 • Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuspaikkoja ja työperäistä maahanmuuttoa.
 • Tehdään sosiaalihuollon keskittämisasetus ja varmistetaan järjestöjen vastuulla olevien vaativien palvelujen rahoitus. Osaamis- ja tukikeskusten, OT-keskusten, kehittämistä jatketaan.

4. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä kaikenikäisten kaltoinkohtelua ehkäistään ja vähennetään

 • Väkivaltaa kokeneiden ja sitä todistaneiden lasten
  oikeus saada apua turvataan uudistamalla työkäytäntöjä ja lainsäädäntöä.
 • Vakaviin eroihin kehitetään eri tahojen yhteistyönä lapsen oikeudet turvaavia ratkaisuja.
 • Varmistetaan järjestöjen toimintaedellytykset tehdä lähisuhdeväkivallan vastaista työtä julkisen kumppanina, ei määritellä sitä lainsäädännössä vain julkisen tehtäväksi.

5. Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa jatketaan eri hallinnonalojen ja tahojen yhteistyönä, ja sille varataan riittävät resurssit

 • Haavoittavassa asemassa olevien lasten ja nuorten tarpeisiin vastaaminen otetaan lapsistrategian painopisteeksi.

6. Järjestöjen autonomian turvaava valtionavustusten taso ja ennakoitavuus turvataan parlamentaaristen yhteisten linjausten mukaisesti

 • Sote-järjestöjen riittävä rahoitus turvataan avustusjärjestelmää uudistettaessa niin, että ne voivat toimia pitkäjänteisesti ja autonomisesti ihmisten tukena ja osallisuuden varmistajana.
 • Varmistetaan järjestöryhmien yhdenvertaisuus ja kevennetään järjestöjen hallinnollista taakkaa.

7. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteita edistetään kansainvälisten sitoumusten mukaisesti

 • Kestävän kehityksen strategian toimeenpanoa jatketaan.

Lisätietoja:

Riitta Särkelä, pääsihteeri
p. 050 63663
riitta.sarkela@etkl.fi