Hankkeissa kehitetään arjen auttamistyötä vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Liitto kasvattaa osaamista ja asiantuntijuutta omilla erityisalueillaan: vaativassa vauvatyössä, perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä, lapsilähtöisessä työssä, lapsilähtöisessä päihdetyössä, eroavien lapsiperheiden auttamisessa sekä miestyön kehittämisessä.

Keväällä 2018 kehittämishankkeita on käynnissä:

Vaikuttavuuden arvioinnin välineitä kehittämällä ja hyödyntämällä voidaan kehittää toimintaa vastaamaan apua hakevan tarpeisiin. Erityisen tärkeää järjestöjen toiminnan merkityksen ja vaikuttavuuden osoittaminen on juuri nyt, käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon historiallisen suuren rakenteiden uudistamisen aikana, jotta järjestöjen tuki haavoittavissa olosuhteissa eläville ihmisille saadaan asettumaan osaksi uutta kokonaisuutta. Vain osa järjestöistä on vielä kehittänyt systemaattisia vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja eikä siihen juurikaan ole käytössä yhteisiä välineitä. Vaikuttavuus esiin -hanke palvelee näin ollen Ensi- ja turvakotien liittoa laajemminkin järjestökenttää.

Vaikuttavuus esiin -hankkeen tavoitteena on kehittää välineet avun piiriin tulevien tilanteessa, toimintakyvyssä ja koetussa hyvinvoinnissa tapahtuvien muutosten arviointiin. Lisäksi luodaan digitaalinen väline tiedon keruuseen asiakkuuden jälkeisestä vaikuttavuudesta, kehitetään arjen toimintaan kytkeytyvä, vaikuttavuustietoa tuottava työtapa, sekä osoitetaan toiminnan vaikuttavuus lasten ja aikuisten sekä yhteiskunnan kannalta.

Hankkeessa ovat mukana kaikki Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Nina Forsström, projektipäällikkö
045 651 4294 / nina.forsstrom@etkl.fi

Janne Pulkkinen, projektiasiantuntija
050 469 0050 / janne.pulkkinen@etkl.fi

Kaltoinkohtelun ja kaiken tyyppisen väkivallan on todettu lukuisissa tutkimuksissa periytyvän sukupolvittain. Tutkimusten perusteella tiedetään, että lapsena koetulla kaltoinkohtelulla on pitkät aikuisiälle ulottuvat vaikutukset työllistymiseen, taloudelliseen asemaan ja terveyteen. Lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja laiminlyöntiä voidaan pitää merkittävänä ihmisoikeudellisena ja kansantaloudellisena kysymyksenä, joka lisää lasten ja perheiden eriarvoisuutta ja johtaa yhteiskunnallisen polarisaation lisääntymiseen. 

Kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy on tunnistettava ylisukupolvisten haitallisten vuorovaikutusmallien muutostyönä, kohti turvallisia ja positiivisia ihmissuhteita. Lokakuun 2017 alussa Ensi- ja turvakotien liitossa aloittanut Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisu -hanke pureutuu ilmiöön kolmella eri tasolla.

Ensimmäisenä osatavoitteena on turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksioton lisääminen lasten kanssa.  Väkivallan kokemusten tunnistaminen on palveluissamme heikkoa, keinoja lasten kanssa vaikean asian käsittelyyn ei ole tarjolla ja ammattilaisilla kokemusta asiasta on hyvin vähän. Hankkeessa luodaan työkalu Turvallisuus10 turvallisuuden ja turvattomuuden käsittelyyn lapsiperheitä kohtaaville ammattilaisille esimerkiksi päiväkodeissa, neuvoloissa ja perhekeskuksissa.

Toisessa osatavoitteessa kehitetään ylisukupolvista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevää tukea sellaisille odottaville ja vauvaperheille, joiden vanhemmat ovat itse kokeneet lapsuuden aikaista kaltoinkohtelua tai joissa on jo todettu vauvan kaltoinkohtelua.

Kolmannessa osatavoitteessa sovelletaan lapsen ja vanhemman turvallista vuorovaikutusta rakentavaa kansainvälistä mallia työmuodoksi perheille, joissa kaltoinkohtelua on jo tapahtunut, mutta perhe jatkaa elämistä yhdessä.

Kolmivuotinen (2017-2020) hanke toteutetaan yhteistyössä kahdeksan* jäsenyhdistyksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa. Hanke on osa STEAn rahoittamaa ohjelmaa Kaikille eväät elämään.

Ota yhteyttä

Niina Remsu projektipäällikkö p. 050 441 8825
Kene Truve projektisuunnittelija p. 050 401 8018
Merja Kortelainen projektisuunnittelija p. 044 529 0009

* Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Vantaan Turvakoti ry, Kokkolan Ensi- ja turvakoti ry, Helsingin Ensikoti ry, Kanta-Hämeen perhetyö ry, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry, Vaasan Ensi- ja turvakoti ry, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry

NEA-hankkeen päätavoitteena on poistaa naisten asunnottomuus asumispolkuja turvaamalla. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja asunnottomuuden uusiutumista, löytää piiloasunnottomia ja tukea asunnottomien naisten asunnon saantia. Hankkeessa kehitetään myös työkäytäntöjen vaikutusten arviointia.

Hankkeessa etsitään toimivia asumisratkaisuja ja uusia asumisen polkuja sekä kehitetään ammattilaisten työtapoja erityisesti naisille sopiviksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa naisten asunnottomuudesta työskentelemällä yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Naisten asunnottomuuteen liittyvät erityispiirteet tuodaan esiin päättäjille ja elämän murroskohdissa naisia kohtaaville ammattilaisille.

Naiserityiseen työhön kuuluu myös vaikeissa pari- ja perhesuhteissa elävien naisten asumisen turvaaminen. Hankkeessa kohdataan naisia yksilötyössä, ryhmissä, kohtaamispaikoissa sekä asumisyhteisöissä, tavoitteena saada naisten ääni kuuluviin ja heidän asumiseensa liittyvät tarpeet näkyviin.

Kolmivuotisen (2018-2020) yhteishankkeen rahoittaja on STEA ja sen koordinaattorina toimii Y-Säätiö. Ensi – ja turvakotien liiton lisäksi mukana olevat osahanketoimijat ovat: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry.

Yhteistyössä ovat mukana myös: Espoon, Helsingin, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupungit, Monika-Naiset liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Ota yhteyttä:
Petra Gergov-Koskelo, projektiasiantuntija
p. 050 515 0441, petra.gergov-koskelo@etkl.fi

Ensi- ja turvakotien liitossa on pitkään työskennelty sekä lasten kaltoinkohtelun vähentämiseksi että eroperheissä elävien lasten tarpeiden esiin nostamiseksi. Digitaalisista välineistä on hyödynnetty tähän mennessä nettiportaaleja ja chat-auttamista. Digitaaliset välineet tarjoaisivat kuitenkin paljon laajemmain mahdollisuuksia lisätä lasten turvallisuutta ja helpottaa arkea, jossa lasten hyvinvointi laitetaan ensisijaiseksi vanhempien keskinäisistä vaikeuksista huolimatta.

Tradekan tuella toteutettavan hankkeen tavoitteena on lisätä digitaalisin keinoin arjen turvallisuutta niiden lasten elämässä, joiden perhe on eroamassa tai joiden perheessä on kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Lisäksi halutaan lisätä turvallisuuden puheeksiottoa lasten kanssa antamalla aikuisille välineitä auttaa lasta tilanteissa, joissa puheeksioton seurauksena lapsi kertoo kaltoinkohtelun tai väkivallan uhasta.

Kaksivuotisessa hankkeessa luodaan kaksi mobiilisovellusta yhteistyössä kohderyhmään kuuluvien lasten ja aikuisten kanssa.

Ota yhteyttä

Mikko Aliranta, projektiasiantuntija, 050 300 6973, mikko.aliranta@etkl.fi

Vankeuden suorittaminen koskettaa kaikkia perheenjäseniä ja perheen läheisiä. Myös vapautuminen on iso elämänmuutos ja riskitilanne koko perheelle. Ehdonalaiseen vapauteen siirtyessä vangeille tehdään yksilöllinen suunnitelma. Vaikka vapautuminen vaikuttaa suuresti myös perheeseen, ja perheen suhtautuminen vangin selviytymiseen, vankien lapset ja puolisot jäävät usein vangin ehdonalaisen vapauden suunnittelussa vähälle huomiolle. Vanhemmuuden tukeminen jää tavallisesti myös hyvin ohueksi tai sitä ei ole ollenkaan. Vangeista 62 %:lla on lapsia.

Vankilasta vapautumisen yhteydessä tehtävä ehkäisevä työ vankien ja heidän perheidensä kanssa sekä perhe-elämän tukeminen varhaisessa vaiheessa vähentävät tutkitusti ongelmien kasaantumista ja syrjäytymisen riskiä. Vankien perheiden ja lasten kanssa työskentely lisää heidän hyvinvointiaan ja turvallisuuden tunnettaan ja ehkäisee heikon vanhemmuuden ylisukupolvista periytymistä. Perheen merkityksen vahvistaminen on myös vangin kannalta merkittävä tekijä takaisin yhteiskuntaan sijoittumisessa.

Hankkeessa:

  1. kehitetään vankiperhetyön malli, joka vahvistaa lasten turvallista arkea ja perheen keskinäistä vuorovaikutusta sekä arjen hallintaa. Työskentely alkaa vankeusrangaistuksen aikana ja jatkuu vapautumisen jälkeen. Hankkeessa syntyy pilotoitu koulutusmalli vanhemmuuden tukemisesta ja sen hyvistä käytännöistä rikosseuraamusalan, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoille.
  2. luodaan ja löydetään toimivia käytäntöjä sekä yhteistyöverkosto viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöhön pilottialueilla

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttaa Ensi- ja turvakotien liitto kolmen jäsenyhdistyksen kanssa Kanta-Hämeen perhetyö ry, Kuopion ensikotiyhdistys ry, Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ry.

Hankkeen yhteistyökumppanina on Rikosseuraamuslaitos, Kriminaarlihuollon tukisäätiö KRITS sekä Vankien Omaiset VAO ry.

Hanke aloittaa kevään 2017 aikana.

Hankkeen tavoitteena on lisätä turvapaikkaa hakevien lapsiperheiden hyvinvointia. lapsosetTarkoituksena on antaa eväitä vanhemmuuteen sekä tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta. Toimintaan osallistuvat saavat vertaistukea toisilta äideiltä ja tietoa lapsiperheisiin liittyvistä asioista Suomessa.

Hankkeen kohderyhmänä on turvapaikkaa hakevat pikkulapsiperheet sekä vauvaa odottavat äidit puolisoineen. Toiminnassa mukana on myös kohderyhmään kuuluvien lasten vanhempia sisaruksia sekä muita alle kouluikäisiä lapsia. Projekti kouluttaa vastaanottokeskusten työntekjöitä sekä ensikotien henkilökuntaa ja vapaaehtoisia.

Hankkeessa kehitetään lapsiperheitä huomioivia yksilö- ja ryhmätyömuotoja vastaanottokeskuksissa ja juurrutetaan lapsiperhetoimintaa vapaaehtoisten avulla. Projekti kouluttaa ja linkittää vapaaehtoisia sekä ensi- ja turvakotien toimintaa uusiin ja vanhoihin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin.

Tärkeimpinä yhteistyökumppaneita ovat Maahanmuuttovirasto, Suomen punainen risti, doulat ja muut kentän toimijat. Projekti toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta huomioi koko maan. Hanke toteutuu vuosina 2012-2017 ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Turvapaikkaa hakevat lapset näkyviksi

Turvassa suomessa -kampanja kertoo tarinoita todellisista supersankareista, turvapaikkaa hakevista lapsista. Katso kampanjasivut: www.turvassasuomessa.fi.

Ota yhteyttä

Farzaneh Hatami Landi

Jalkautuva naistyö -hanke jalkautuu naisten arjen ympäristöihin jakamaan tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja kohtaamaan väkivaltaa kokeneita naisia. Hanke pohjautuu ajatukseen siitä, että naisten hyvinvoinnin vahvistaminen, voimaantuminen ja väkivallan tunnistaminen antavat voimavaroja suojautua väkivallalta.

Hanke auttaa naisia tunnistamaan ja sanoittamaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa hyvinvointiaan uhkaavana tekijänä. Se myös rohkaisee hakemaan apua väkivaltaan.

Hankkeen pilottiyhdistyksissä Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:ssä ja Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:ssä Kauhajoella jalkaudutaan yhteistyökumppaneiden tiloihin ja julkisiin paikkoihin. Hanketta koordinoi Ensi- ja turvakotien liitto.

Erilaisin toimin – kuten taiteen avulla – väkivallasta ja naisten hyvinvoinnin lisäämisen keinoista tuodaan esiin tietoa sekä herätetään keskustelua perhe- ja lähisuhdeväkivallasta. Hankkeessa koulutetaan yhteistyökumppaneita, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia sekä vapaaehtoisia tunnistamaan väkivaltaa paremmin. Tavoitteena on myös antaa keinoja ja rohkeutta ottaa väkivalta puheeksi niin, että yhä useampi nainen saisi oikeanlaista apua. Tarvittaessa apua tarvitsevat ohjataan oikeiden palveluiden piiriin.

Pilottina toimivat yhdistykset tarjoavat säännöllisesti järjestettävää vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kokeneille naisille. Ryhmät keskittyvät tarjoamaan vertaistukea, lisäämään tietoa väkivaltailmiöstä ja vahvistamaan hyvinvointia erilaisten toiminnallisten aktiviteettien kautta.

Hankkeen työtä tukee Tarinakengät – askeleita lähisuhdeväkivallasta -näyttely. Kyseessä on osallistava näyttely, jonka tavoite on tehdä lähisuhdeväkivallan ilmiötä näkyvämmäksi. Näyttelyssä on mukana perhe- ja lähisuhdeväkivallasta sekä siitä selviytymisestä kertovia tarinoita. Se on kiertänyt hankkeen ajan ympäri Suomea ja on tulossa vielä ennen hankkeen päättymistä pääkaupunkiseudulle.

Tarinakengät -näyttelyn esite

Tarinakengät Facebookissa

Tarinakengät -näyttely kerää edelleen tarinoita mukaan näyttelyyn. Haluatko antaa meille oman tarinasi? Facebookista löydät tarinan toimittamista varten ohjeet sekä yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Asiantuntija Tuulia Kovanen
p. 050 432 8470

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja Mitä muuten näkisimme, jos hetkeksi pysähtyisimme katselemaan itseämme lapsemme silmin? Kuulisimmeko lempeitä ja kannustavia sanoja, näkisimmekö hymyileviä silmiä? Tuntisimmeko olomme turvalliseksi ja rakastetuksi? Aloita viikko pysähtymällä pohtimaan kanssamme näitä: https://ensijaturvakotienliitto-fi.directo.fi/liitto/blogi/satu-keisala-2-3-2015/kuritusväkivaltaa. Yhteistyössä liiton jäsenyhdistysten, järjestökumppanien sekä kuntien peruspalveluiden kanssa lisätään lasten ja vanhempien tietoisuutta lapsen oikeuksista, vahvistetaan myönteistä kasvatuskulttuuria sekä tarjotaan vanhemmille tukea ja ohjausta myönteisten kasvatuskeinojen käyttöön. Hankkeen aikana aktivoidaan asenteisiin vaikuttavaa julkista keskustelua väkivallan vaikutuksista lapsen kehitykseen sekä lapsen oikeudesta väkivallattomaan lapsuuteen. Vahvistamalla lasten ja nuorten turvallisia kasvuolosuhteita ennaltaehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä ja väkivallan laajoja vaikutuksia.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lahden ensi- ja turvakoti ry:n, Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Turun ensi- ja turvakoti ry:n kanssa. Jäsenyhdistysten ympärille kootaan lasten ja perheiden palveluissa toimivien ammattilaisten verkosto. Verkostoissa kehitetään kaltoinkohtelun ja kuritusväkivallan tunnistamisen, puuttumisen ja ennaltaehkäisyn välineitä. Vaikuttamistyö on valtakunnallista ja kohdistuu erityisesti pikkulapsiperheisiin. Myös erityistä tukea tarvitsevat lapset sekä maahanmuuttajaperhet ovat hankkeen kohderyhmänä. Tuotamme tietoa kaltoinkohtelun muodoista ja vaikutuksista, kannustavasta vuorovaikutuksesta sekä lapsen oikeuksista turvalliseen kasvuympäristöön.

Projekti on osa Raha-automaattiyhdistyksen ja Lastensuojelun keskusliiton koordinoimaa Emma ja Elias –avustusohjelmaa . Hanke toteutuu vuosina 2013-2016.

#Kasvatuspuntari kutsuu punnitsemaan kasvatusta

Lapsijärjestöjen yhteinen kampanja kutsuu kaikkia aikuisia puntaroimaan omia kasvatustapojaan. Kampanja-aika ajoittui syksyyn 2016. Lisätietoa kampanjasta #kasvatuspuntari.fi verkkosivuilta.

Ota yhteyttä

No posts available

Imetys ilman stressiä -hankkeen tavoitteena on, että imetyksestä muodostuu myönteinen kokemus – imetysrauha_kuvasekä vauvalle että vanhemmille. Lisäksi yhteistyön vahvistaminen imetystuen ammatillisten ja vapaaehtoisten toimijoiden välillä on yksi projektin kulmakivistä.

Hankkeessa pyritään myös edistämään, että vapaaehtoiset doula-tukihenkilöt saisivat lisää valmiuksia tukea perhettä imetyksessä ja vanhemmuudessa. Tällä hetkellä 150 doulaa on koulutettu 15 yhdistyksessä ympäri Suomen.

Hankkeella pyritään lisäämään ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta erilaisille näkemyksille imetyksestä. Imetysviikolla 12.10.–18.10.2015 julistetaan Imetysrauha. –Imetysrauha-kampanjassa haluamme nostaa esiin, että jokaisella voi olla erilainen imetystarina. Viestinä on ”Imetä omalla tavallasi niin, että jää hyvä mieli koko perheelle”.

Hankkeessa työskentelee Jaana Wigren sekä Malin von Koskull. Hanke on Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton yhteinen, nelivuotinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hanke toteutuu vuosina 2013-2016.

Imetysrauha – oikeus imettää omalla tavallaan

Imetysrauha on jokavuotinen kampanja kansallisella imetysviikolla (viikko 42). Imetysrauhaa tarvitaan, koska moni äiti ja isä kokee imetyksen jossain vaiheessa stressaavana ja vaikeana. Jokaisella perheellä on oikeus imettää parhaaksi kokemallaan tavalla. Lisätietoa imetysrauha.fi -sivuilta.

Ota yhteyttä

Jaana Wigren
projektikoordinaattori, Imetys ilman stressiä -hanke
p. 0400 153 227