Vanhempien tulee kyetä riitelemättä sekä yhteistyössä huolehtimaan lapsen kasvatuksesta, huolenpidosta ja hyvinvoinnista eron jälkeen.  Myytti erossa yksin selviämisestä ja pärjäämisestä voidaan huoletta murtaa ja avun saamisen ja vastaanottamisen erotilanteessa tulisi olla normaali käytäntö.

Eteenkin eron varhaiseen vaiheeseen kohdennetulla tuella voidaan merkittävästi ehkäistä kielteisiä vaikutuksia lapsen elämään ja turvata lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa erosta huolimatta. Ennen kuin vanhemmat laativat lapsen arjen järjestämistä koskevia sopimuksia, olisi molempien vanhempien hyvä saada sekä tietoa eron vaikutuksista lapsen elämään sekä keskusteluapua oman tilanteen, tunteiden ja lapsen aseman ymmärtämiseen.

”Lasten kannalta kaikki apu ja ”ohjeet” sekä vinkit ovat tärkeitä”

Huoli lasten selviytymisestä sekä lapsen suhteen säilymisestä toiseen vanhempaan eron jälkeen saa monet vanhemmat hakemaan apua.  Usein huolena on se, mitä erosta seuraa lapselle tai millä tavoin erosta tulisi lasten kanssa keskustella. Eroon liittyy paljon erilaisia tunteita ja vanhempi saattaa ajatella säästävänsä lapset eromyrskyn tuomasta kivusta, silloin kun asiasta ei keskustella lapsen kanssa. Lapsella on kuitenkin oikeus ja tarve saada tietoa muutoksista, joita hänen elämässään tapahtuu. Jos lapsen kanssa ei keskustella asioista, jää hän yksin ajatustensa ja tunteidensa kanssa. Tällöin lapsi rakentaa omassa mielessään johtopäätöksiä eron syistä ja omasta osuudesta vanhempien väliseen haaksirikkoon.

Lapsen huomaaminen voi puolestaan olla vanhemman oman erokriisin keskellä vaikeaa. Vanhempien eroon liittyvien lapsen surun, ikävän ja vihan tunteiden vastaanottaminen syyllistymättä tai ahdistumatta ei ole helppo tehtävä kenellekään aikuiselle.  Varhainen tuki auttaa vanhempia huomioimaan myös lapsen tunteita ja näkemyksiä sekä tekemään sopimuksia, joissa huomioidaan kunkin lapsen yksilöllinen tilanne, tarpeet ja toiveet.

”Erosin puolisosta, en lapsen toisesta vanhemmasta”

Erotilanteessa avun hakeminen voidaan nähdä vastuullisena vanhemmuutena, jolloin vanhempi hakee tukea sekä omasta erosta toipumisen että lapsen huomioimisen avuksi.  Asiatieto ja toisten kokemusten kuuleminen auttavat vanhempia toiminaan rakentavasti myös omassa erossa.

Eroon liittyvät moninaiset tunteet voivat estää vanhempia toimimaan yhteistyössä ja näkemään toistensa arvo merkittävänä ihmissuhteena lapselle. Erokatkeruus ja tilanteen hyväksymättömyys heijastuvat vanhempien väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Rinnalle tarvitaan neutraalia ja puolueetonta tukijaa, kenen avulla vanhemmat voivat käsitellä parisuhteen päättymisen tunnetaakkaa ja samaan aikaa pohtia uudenlaisen vanhempien välisen yhteistyösuhteen rakentumista.  Vanhempien isona haasteena on samanaikaisesti sekä luopua päättyneestä parisuhteesta että luoda uudenlaista suhdetta lapsen toiseen vanhempaan.

 ”Huomasin, etten ole yksin. Että erosta selviää”

Kaikki vanhemmat eivät tarvitse samanlaista apua. Joitain helpottaa osallistuminen muutamaan tietosisältöiseen ja vertaistuen mahdollistavaan tapaamiseen, joku toinen kaipaa tiivistä ja monipuolista apua erokriisissään. Osa vanhemmista hyötyy verkossa toteutuvasta keskustelutuesta ja toinen voi kaivata henkilökohtaista ja yksilöllistä apua. Tavallista on, että vanhemmat huomaavat vertaisryhmästä saamaansa hyödyt vasta ryhmään osallistumisen jälkeen. Tuen saamisen jälkeen vanhemmat näkevät osallistumisen tuoneen helpotusta ja uudenlaista näkökulmaa omaan ja lasten elämään.

Yksi keskeinen avun lähde voi olla toisten samassa elämäntilanteessa olevien tai olleiden vanhempien kohtaaminen ja kokemuksista keskusteleminen. Eroamisen yleisyydestä huolimatta, moni tilanteeseen päätynyt kokee eron häpeän ja pettymyksen kipupisteenä. Vertaistuesta saa uskoa ja luottamusta oman selviytymisen tueksi.

Tietoisuus erotilanteessa saatavien tukimuotojen monipuolisuudesta olisi tärkeää sekä ammattilaisille että vanhemmille.  Aktiivista asiakasohjausta erotilanteeseen kohdennettujen tuenmuotojen käyttäjiksi tulisi olla lapsiperhepalveluissa, kuten päivähoidossa ja koulun kanssa käytävän yhteydenpidon ohessa. Lapsiperhemuutosohjelman yhtenä tavoitteena on edistää sovinnollisia eroja, jolloin varhainen tuki löytyy jatkossa alueen perhekeskuksesta tai eron ensiapupisteestä. Asiakasohjauksen välineenä toimii myös apuaeroon.fi sivusto, josta hyötyvät vanhempien lisäksi myös vanhempien ja lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Kun vanhemmat saavat eron mukanaan tuomien muutosten käsittelyyn ulkopuolista apua, edistetään monipuolisesti koko perheen hyvinvointia, säästetään yhteiskunnan kustannuksia ja vähennetään lasten kokemia haittoja.

Kirjoittajat Maarita Kettunen ja Päivi Hietanen toimivat Ensi- ja turvakotien liitossa Ero lapsiperheessä -työn asiantuntuntijoina.

Lainaukset ovat poimintoja Eroneuvo -asiakaspalautteista sekä vertaistukijoiden kokemuksista.