ETKL osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään kuulemistilaisuuteen tasa-arvo-ohjelman väliraportin luonnoksesta ja antoi myös lausunnon kirjallisena.

On hyvä, että Istanbulin sopimus on nostettu väliraportissa selkeästi esille. ETKL katsoo kuitenkin, että sopimus tulisi huomioida raportissa laajemmin. Luonnoksessa se on väkivaltaa käsittelevän luvun alla, mitä sopimuksen sisältö suurimmalta osin koskeekin.  Yleisten velvoitteiden artikla 12 on kuitenkin on aivan keskeinen koko tasa-arvo-ohjelman kannalta, ja se tulisikin nostaa raportin johdantoon. Artikla käsittelee sosiaalisten ja kulttuuristen käyttäytymismallien muuttamista, tarkoituksena poistaa ennakkoluuloja, tapoja ja perinteitä, jotka perustuvat kaavamaisiin käsityksiin naisten ja miesten rooleista. ETKL pitää lisäksi tärkeänä, ettei tasa-arvo-ohjelman toimeenpano rajoitu vain kahteen sukupuoleen, vaan työssä huomioidaan myös muunsukupuoliset.

Yleisten velvoitteiden lisäksi Istanbulin sopimuksessa on kokonainen luku sukupuolinäkökulmasta maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua koskien. Väliraporttiluonnoksen turvapaikanhakua koskevan kohdan toimenpiteitä tulisi peilata em. velvoitteisiin. Samoin väkivaltaa koskevan luvun sisältöä olisi tärkeä analysoida paitsi Istanbulin sopimuksen velvoitteiden täyttämisen, myös YK:n Cedaw-komitean Suomelle antamiin huomautuksiin vastaamisen näkökulmasta.

ETKL pitäisi tärkeänä, että tasa-arvo-ohjelman arvioinnissa tarkasteltaisiin köyhyyden vaikutuksia sukupuolinäkökulmasta. Tähän liittyy myös hallituskaudella tehtyjen leikkausten arviointi, esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden vaikutukset naisten työssäkäyntiin.

Lausunto kokonaisuudessaan:
Lausunto STMlle luonnoksesta Tasa-arvo-ohjelman väliraportiksi 26.1.18

Lue myös:
Hallitus hyväksyi tasa-arvo -ohjelman vuosille 2016-2019