Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja perhevapaaudistukseen liittyvistä lakimuutosluonnoksista eli sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Tavoitteena on myös lisätä perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä ja toteuttaa uudistus siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot.

Lausuntopyyntö oli kaksiosainen: ensimmäisessä osassa pyydettiin antamaan yleiset kommentit uudistuksesta, toisessa osassa kommentit esityksen vaikutusten arvioinnista.  Ensi- ja turvakotien liitto vastasi lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin näin:

Yleiset kommentit uudistuksesta ja esitysluonnokseen sisältyvistä ehdotuksista

Yleiset huomiot ehdotetuista vanhempainpäivärahajärjestelmän muutoksista (sairausvakuutuslain muutos)

ETKL kannattaa uudistusta ja kiittää sitä, että esitys lisää joustavuutta perheen ja työn yhdistämisessä, on samanlainen riippumatta perhemuodosta, huomioi erilaiset elämäntilanteet mahdollistamalla osan vapaista siirron myöhemmäksi ja antaa myös adoptiolapsille lapsen edun mukaisen alun elämälle uudessa perheessään.

Esitystä on kuitenkin muutettava niin, ettei se heikennä niiden vanhempien asemaa, joiden lapsi syntyy kuolleena. Nyt esitys lyhentää äitiysrahapäivien määrää – eli kuolleena syntyneen lapsen vanhempien toipumisaikaa – 21 päivällä, mikä on kohtuutonta.

Esitetty malli tukee myös tasa-arvon myönteistä kehitystä niin hoitovastuun tasaisempana jakautumisena vanhempien kesken kuin naisten ja miesten asemaan työmarkkinoilla. Tämän uudistuksen tuomat mahdollisuudet eivät kuitenkaan yksin riitä tasa-arvon toteutumiseen, joten mallin käyttöönottoa ja vaikutuksia on seurattava ja tarvittaessa tehtävä muutoksia sekä jatkettava muita tasa-arvoa lisääviä toimia niin työelämässä kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Kommentit raskaus- ja erityisraskausrahaa koskevista ehdotuksista ja perusteluista (sairausvakuutuslain muutos)

ETKL on aiemmin ottanut kantaa, että äitiysvapaa tulee voida aloittaa nykyistä joustavammin ennen laskettua aikaa ottaen kuitenkin huomioon raskaussuojeludirektiivin määräykset. Pidämme hyvänä, että nyt lausuttavana oleva esitys mahdollistaa äitien työskentelyn aikaisempaa pidempään, jos vauvan ja äidin terveys ja hyvinvointi sen sallivat.

Kommentit vanhempainrahaa koskevista ehdotuksista ja perusteluista (sairausvakuutuslain muutos)

ETKL kannattaa sitä, että vanhempainrahakaudessa on molemmille vanhemmille yhtä pitkä oma osuus ja riittävän pitkä yhteisesti jaettava kausi, samoin kuin sitä, että vanhemmat saavat valita, missä järjestyksessä vanhempainvapaat pidetään. Esitys turvaa lasta pidentämällä ansiosidonnaista perhevapaata, kasvattaen isän osuutta perhevapaista ja lyhentää äitien poissaoloa työelämästä.

Kannatamme myös osittaisen vanhempainvapaan mahdollisuutta, se lisää osa-aikaisen työn hyödyntämistä perheen ja työn yhteensovittamisen vaihtoehtona. Esitystä olisi tarpeen kuitenkin korjata niin, että perhevapaaoikeutta ei kuluisi kokonaisen päivän verran silloin, kun perhevapaata pidetään vain osa päivästä ja vanhempainpäivärahaa maksetaan osittaisena vanhempainpäivärahana. Parempi vaihtoehto olisi, että osa-aikaisesta perhevapaasta menee vain tosiasiallisesti kulutettu määrä, ja perheiden olisi mahdollista käyttää myöhemmin osittaisesta vanhempainvapaasta säästynyt etuus.

Esitystä olisi hyvä täydentää vielä kasvattamalla vanhempien mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata yhtä aikaa. Tämä lisäisi perheiden valinnan mahdollisuutta tilanteissa, joissa arkipäivän sujuminen vaatii tilapäisesti molempien vanhempien läsnäoloa – ja antaisi myös mahdollisuuden vahvistaa perheen yhdessäoloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta uudessa tilanteessa, mikä lisää hyvinvointia ja ennaltaehkäisee vaikeuksia.

Ja kuten yleisissä kommenteissa jo totesimme, esitystä on muutettava niin, ettei se heikennä niiden vanhempien asemaa, joiden lapsi syntyy kuolleena. Nyt esitys lyhentää äitiysrahapäivien määrää – eli kuolleena syntyneen lapsen vanhempien toipumisaikaa – 21 päivällä, mikä on kohtuutonta.

Kommentit ehdotetuista muutoksista ja niiden perusteluista varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.
ETKL pitää hyvänä ratkaisuna, että esityksessä on huomioitu vanhempainrahan muutosten vaikutus ja tehty samalla tarvittavat muutosesitykset myös varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Erityisen tärkeä lapsen elämän pysyvyyden ja turvallisten ihmissuhteiden kannalta on esitetty oikeus saman varhaiskasvatuspaikan säilymiseen, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta vanhempainrahakauden aikana. Myös vanhempainrahapäivien aikaisen poissaolon maksuttomuus on kannatettavaa.

Keskeiset kehitys- ja tarkennusehdotukset esityksen vaikutusten arvioinnin osalta

Vaikutukset lapsiin ja perheisiin
Esityksessä on arvioitu muutoksen vaikutuksia varsin laajasti. ETKL:n mielestä esitys turvaa lasta pidentämällä ansiosidonnaista perhevapaata. Uudistus myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja edistää tasavertaista vanhemmuutta. Perheiden hyvinvointia, syntyvyyttä ja työllisyyttä tukeva perhevapaajärjestelmä on hyvä investointi.

Vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
Myös vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon on esityksessä pohdittu laajasti. Esitetty malli tukee tasa-arvon myönteistä kehitystä niin hoitovastuun tasaisempana jakautumisena vanhempien kesken kuin naisten ja miesten asemaan työmarkkinoilla. Olisi kuitenkin syytä nostaa esiin, että tämän uudistuksen tuomat mahdollisuudet eivät yksin riitä tasa-arvon toteutumiseen, joten mallin käyttöönottoa ja vaikutuksia on seurattava ja tarvittaessa tehtävä muutoksia sekä jatkettava muita tasa-arvoa lisääviä toimia niin työelämässä kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Ensi- ja turvakotien liitto haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että sukupuolineutraalin käsitteistön käyttö on oltava erittäin huolellisesti harkittua. Siinä on vaara, että tasa-arvoisuuden ideaalin alle jää tosiasiallinen tilanne ja sen vaatimat korjaukset – perhe-elämän ja työelämän tasa-arvoa ei Suomessakaan vielä ole saavutettu. Suomi on saanut mm. GREVIOn suosituksissa huomautuksen sukupuolineutraalin käsitteistön käytöstä.

Vaikutukset yhdenvertaisuuteen
Uusi perhevapaamalli joustaa erilaisten perhetilanteiden mukaan riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi ydinperhe, yhden vanhemman perhe, monikko- tai sateenkaariperhe. Tätä on vaikutusten arvioinnissa avattu hyvin. Arviointia on hyvä vielä täydentää monikulttuurisuuden näkökulmasta ja jatkaa pohdintaa, voiko lopulliseen hallituksen esitykseen vielä parantaa monimuotoisuuden tukea, esim. monikkoperheiden osalta.