Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta ei ole pyydetty lausuntoa kaikilta alan keskeisiltä toimijoilta.

Pidämme  myönteisenä sitä, että huolto- ja tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan huolella, ja jo valmisteluvaiheessa halutaan koota näkemyksiä esiin tulleista konkreettisista ongelmista ja ehdotuksista lain uudistamistarpeiksi.

Laki tulee uudistaa siten, että se huomioi lapsen tosiasialliset perhesuhteet. Uudistuksessa tulee myös huomioida nykyistä paremmin kansainvälisten sopimusten, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja ns. Istanbulin sopimuksen velvoitteet.

Lue lausunnosta eriteltynä yksityiskohtaiset kommentit.

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta 12.2.2016