THL:n blogissa nyt tammikuussa esitettiin, että äitiysneuvoloissa otettaisiin käyttöön kaikille raskaana oleville alkoholin käyttöä mittaava verikoe osana seulontatutkimuksia. Se kertoisi nykyistä, omaan kertomiseen perustuvaa audit-testiä luotettavammin suurkulutuksesta.


Nykyisin päihteitä käyttävät odottavat ohjautuvat riittämättömästi avun piiriin. Omaa päihteiden käyttöä salataan ja riskiraskauksia ei tunnisteta riittävästi.


Verikokein toteutettavan seulonnan aloittaminen on kannatettava asia. Tästä kirjoitimme jo kehittämispäällikkömme Maarit Andersonin kanssa HS mielipiteessä. Se olisi leimaamatonta kohdistuessaan kaikkiin ja madaltaisi kynnystä ottaa päihteiden käyttö puheeksi luotettavan tiedon pohjalta. Päihteet, etenkin alkoholin käyttö, synnyttävät sikiövaurioiden ja mittavien kustannusten riskin. Päihderiippuvuudet heikentävät kiintymyssuhteen rakentumista vauvaan sekä vauvan ja vanhemman välistä hyvää vuorovaikutusta. Ne ovat vauvan terveen kehityksen elinehtoja.

Pelkkä seulonta ei kuitenkaan riitä. Oleellista on turvata äidille ja vauvalle turvallinen raskausaika ja ensimmäiset elinvuodet riittävällä tuella. Se on eettistä ja kannattava investointi myös taloudellisesti. Nykyisin päihteitä käyttävät odottavat ohjautuvat riittämättömästi avun piiriin. Omaa päihteiden käyttöä salataan ja riskiraskauksia ei tunnisteta riittävästi. Kynnys avun piiriin pääsyssä on liian korkea myös siksi, että jo tunnistettujen päihdeongelmista kärsivien odottajien näyttää olevan erittäin vaikea saada maksusitoumusta kuntoutukseen. Osassa kuntia päihdehuolto ja lastensuojelu pallottelevat vastuuta siitä, kenen kuntoutuksesta pitäisi maksaa. Lastensuojeluasiakkuutta ei ole, kun lapsi ei ole vielä syntynyt ja päihdehuolto ei katso asiaa vauvan kannalta. Seulonnan rinnalle on kehitettävä systemaattisia tapoja, jotta riskissä olevat äidit ja vauvat saavat välittömästi tukea matalalla kynnyksellä ja myös ohjautuvat tarvittaessa pitkäkestoisempaan kuntoutukseen.

Ensi- ja turvakotien liiton vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneessa Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä on tutkitusti todettu, että raskaus on merkittävä motivaatiotekijä päihteistä kuntoutumiseen. Hoitojärjestelmästä riittävän pitkäkestoisesti apua saaneista 2/3 kuntoutuu päihteistä ja vauvat voivat hyvin.

Viime vuosina olemme kehittäneet kuntoutuksen rinnalle uusia matalan kynnyksen auttamisen muotoja, joiden integroiminen neuvoloinen seulontaan ja neuvolayhteistyöhön olisi helppo rakentaa. Tätä voisi erittäin hyvin pilotoida nyt kehittämisen kohteena olevissa uusissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa joillakin paikkakunnilla. Mitkä kunnat ja kuntayhtymät olisivat valmiita ottamaan tämän asian yhdeksi kehittämisen kohteeksi uuden sote-keskuksen kehittämishankkeessaan? Olemme tähän kehittämistyöhön valmiita yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa. Näin voitaisiin kehittää toimintamalli neuvolasta ja siellä tehtävästä seulannasta avun piiriin. Siten varmistettaisiin se, että mahdollisimman moni riskitilanteessa oleva odottaja saisi nopeasti apua ja turvattaisiin vauvan kehitys. Kehittämiseen ja toimintaan satsattu raha säästyisi moninkertaisesti jo yhden vauvan vaurioitumisen ehkäisyllä.

Riitta Särkelä

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.