On väärin, että vastuu lähisuhdeväkivallasta ja sen lopettamisesta jää usein väkivaltaa kokeville. Näin tapahtuu, kun puheesta häivytetään pois väkivaltaisesti käyttäytyvät. Väkivaltaa kokevien auttaminen turvaan ja tukeminen väkivaltakokemuksista toipumisessa on ensiarvoisen tärkeää, mutta keskittymällä vain väkivaltaa kokeviin siirrämme samalla heille vastuun väkivallasta ja sen lopettamisesta. Väkivalta on aina sitä käyttävän vastuulla, joten myös vastuu sen lopettamisesta on oltava väkivaltaisesti käyttäytyvällä.

Lähisuhdeväkivalta on sukupuolittunut ilmiö. Naiset kokevat lähisuhdeväkivaltaa huomattavasti miehiä enemmän. Sukupuoli vaikuttaa väkivallan dynamiikkaan, muotoihin, vakavauuteen sekä yleisyyteen. Vuonna 2022 viranomaisten tietoon tuli 11 800 pari- ja lähisuhdeväkivaltatapausta, joista 76 %:ssa tekijä oli mies (Tilastokeskus). Näin miesten viikolla haluamme kannustaa kaikkia miehiä valitsemaan väkivallattomuuden.

Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ihmisoikeuskysymys, jonka torjumiseen on sitouduttu monilla kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla. Suomi on jo vuodesta 2015 sitoutunut ns. Istanbulin sopimuksena tunnetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen toimeenpanoon. Sopimuksen voimaantulo on vauhdittanut Suomessa työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi. Sopimus velvoittaa auttamaan myös väkivallan tekijöitä. Väkivallan sukupuolittuneisuuden esiin nostamisella ei ole tarkoitus häivyttää naisten tai muun sukupuolisten käyttämää väkivaltaa.

Väkivalta on aina valinta

Väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla voi vaikuttaa monia erilasia tekijöitä. Nämä voivat olla mm. yhteiskuntaan tai kulttuuriin, kiintymyssuhteisiin, traumatisoitumiseen, persoonaan, psyykkisiin ongelmiin tai olosuhteisiin liittyviä. Väkivallan käytön taustalla on aina myös henkilön oma valinta käyttää väkivaltaa. Väkivallan käytölle altistaviin tekijöihin vaikuttaminen voi tuntua haastavalta, mutta on olennaista huomioida, että mikään taustatekijä ei anna oikeutta käyttää väkivaltaa.

Sukupuoli määrittää tapaa ymmärtää väkivaltaa ja edelleen pojat kasvavat usein miehiksi kulttuureissa, missä väkivallan käyttö on jollain tavalla luontaista, oikeutettua ja ratkaisu konfliktitilanteisiin. Onneksi muutosta kohti väkivallattomuutta on tapahtunut niin lainsäädännön kuin asenteidenkin kohdalla, mutta yhä on paljon tehtävää.

Väkivalta voi loppua vain, kun itsetuntemus ja tietoisuus omista haitallisista käyttäytymis- ja ajattelumalleista lisääntyvät, haastavien tunteiden ja tilanteiden tunnistaminen kasvaa ja keinot toimia väkivallattomasti kehittyvät.

Jotta vastuu omasta käyttäytymisestä ja valinta olla käyttämättä väkivaltaa helpottuvat, on oltava myös tietoa siitä, mikä kaikki on väkivaltaa ja miten toimia turvallisesti. Lapsuuden koti, yhteisöt tai yhteiskunta, eivät aina tarjoa pojille turvallista kasvuympäristöä ja ideaalia mallia kohti väkivallattomuutta. Onneksi myös aikuisena on mahdollista oppia toimimaan turvallisesti ja katkaista väkivallan siirtyminen seuraavalle sukupolvelle.

”Väkivalta tuhoaa muiden ja oman elämän ja on kalteva pinta, se tuhoaa myös oman identiteetin ja itsearvostuksen. Siitä voi kuitenkin päästä eroon ja saada hallintaan.”
(Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman asiakas)

Apua väkivallan lopettamiseen löytyy

Väkivaltaisista toimintamalleista on mahdollisuus päästä eroon, mutta harva onnistuu siinä ilman apua.

Kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on uskallettava ottaa väkivalta puheeksi ja kysyä myös väkivaltaisesta käyttäytymisestä sekä ohjata tarvittaessa palveluihin. Väkivaltaisten asenteiden ja käyttäytymisen muuttamista helpottaa luotettavan ammattilaisen tuki.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset auttavat väkivaltaa käyttäviä 22 yhdistyksen tarjoamissa avopalveluissa. Vuonna 2022 avopalveluissa oli yli 5200asiakkuutta ja näistä miesten osuus oli 1578.  Asiakkaista 23 % haki apua omaan väkivaltaisuuteensa.

Matalan kynnyksen väkivaltatyön avopalveluihin voi hakeutua, jos pelkää käyttävänsä väkivaltaa tai tunnistaa itsessään merkkejä väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Ensi- ja turvakotien liitossa kehitetty valtakunnallinen Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma tarjoaa tukea matkalla kohti väkivallattomuutta. Työskentelyssä edetään ohjelman mallin mukaisesti yksilölliset tarpeet huomioiden.

Lisää tietoa väkivaltaisesti käyttäytyville suunnatusta avusta ja palveluista löydät täältä: Tietoa väkivaltaa käyttäneille – Nettiturvakoti

Jaana Autto ja Veli-Matti Toikka

Kirjoittajat työskentelevät Turvallisille raiteille -hankkeessa ja Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tiimissä Ensi- ja turvakotien liitossa.