fasdjuliste-somekuvaTänään vietetään kansainvälistä FASD-päivää, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroihin. Suomessa syntyy vuosittain noin 600-3000 raskaudenaikaisen alkoholin vaurioittamaan lasta. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa eriasteisia oireita oppimisvaikeuksista kehitysvammaisuuteen. Tämä kaikki olisi kuitenkin täysin estettävissä välttämällä alkoholia kokonaan raskauden aikana.

Jokainen äiti ja vanhempi toivovat, että syntyvä lapsi on terve. Todellisuus ei kuitenkaan aina vastaa vanhemmuudesta luotuja mielikuvia ja elämässä tapahtuu odottamattomia asioita. Päihdeongelmaisten äitien taustoissa on paljon kasaantuneita ongelmia ja traumoja, jotka vaikuttavat äitiyteen ja päihteistä irtautumiseen. Odotusaika on kuitenkin erityinen mahdollisuus kuntoutua päihteiden käytöstä ja muuttaa elämää. Tähän tarvitaan aikaa, toiveikkuutta ja tiivistä tukea.

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden vähentämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää tavoittaa jo varhain raskaana olevat alkoholinkäyttäjät ja ohjata heidät kuntoutukseen. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä tarjoaa tuloksellista hoitoa päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille.  Hoitojärjestelmän tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä jo raskauden aikana. Riittävän pitkä kuntoutusjakso tuottaa tuloksia ja ehkäisee sukupolvelta toiselle siirtyvää syrjäytymistä.

Vielä tänä vuonna Raha-automaattiyhdistys (RAY) kustantaa vuosittaisen määrärahan puitteissa raskaudenaikaisen hoidon Pidä kiinni – ensikodissa kolmen ensimmäisen kuukauden osalta, jolloin se on tältä ajalta kunnalle maksutonta. Tällä helpotetaan raskaana olevien naisten hoitoon pääsyä ja ehkäistään sikiövaurioiden syntymistä.

Lue lisää

Alkoholialtistus rakauden alussa muuttaa geenien toimintaa pysyvästi, Kehitysvammaliitto.

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.