Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti, mutta noin 10 prosentissa erotilanteista vanhemmat alkavat riidellä lapsistaan niin, että kiistasta tulee repivä ja se pitkittyy. Tällä hetkellä nämä asiakkaat eivät tule autetuiksi ja näyttää siltä, että mikään organisaatio ei ota heidän tilanteestaan ja auttamisestaan kokonais- ja koordinaatiovastuuta.

Ensi- ja turvakotien liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä on vaativiin eroihin liittyvää osaamista, jota on vuosien 2019-2021 aikana kehitetty Turvassa-hankkeessa. Erityisesti on kehitetty eri tahojen yhteisiä riskinarviointivälineitä ja havaittu, että moniammatillisten työryhmien perustaminen vaativien erotilanteiden konsultaatiorakenteeksi on välttämätöntä. Tällä tavoin perheet saavat apua, lasten oikeudet toteutuvat ja eri ammattilaisten tiiviillä yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä erotilanteiden eskaloituminen.

Hankkeessa tehdyn tiedonkeruun pohjalta on laadittu kymmenen suositusta vaativien ero- ja huoltoriitojen parissa työskenteleville ammattilaisille ja päättäjille työkäytäntöjen kehittämiseksi.

Suosituksissa nostetaan esiin muun muassa lapsen edun huomioiminen ja mahdollisuus saada tarvitsemaansa yksilöllistä tukea ja apua vanhempien ero- ja huoltoriidan aikana. Työskentelyn lähtökohtana on oltava lapsen puolelle asettuminen.

Ammattilaisten kykyä arvioida riskejä ja tunnistaa korkean konfliktin ja riskin erotilanteet tulee vahvistaa, jotta lapsen oikeudet toteutuvat lain edellyttämällä tavalla. Riskinarviointi tulee tehdä moniammatillisesti ja lapsen näkökulmasta, ja siinä on huomioitava lapsen ja vanhemman turvallisuus. Tunnistettujen riskien pohjalta muodostuu yhteinen tilannekuva, jonka perusteella rakennetaan työsuunnitelma ja turvasuunnitelma riskien minimoimiseksi.

Palvelupolkuja tulee kehittää vastaamaan paremmin eroavien vanhempien ja heidän lastensa tarpeita ja tarjota heille tukea eroprosessin eri vaiheisiin. Vanhemmille tulee eron aikana, ennen huoltoriitaoikeudenkäyntiä tarjota aktiivisesti mahdollisuutta vanhemmuustyöskentelyyn. Lisäksi suosituksissa nostetaan esiin huoltoriidan viivytyksetön käsittely tuomioistuimessa, tiedonkulun esteiden poistaminen, tilastointikäytäntöjen kehittäminen, tutkimuksen lisääminen, moniammatillisten Haastavat erot-työryhmien perustaminen ja Osaamis- ja tukikeskusten rakenteiden luominen.

Lue suositukset