Ensi- ja turvakotien liitossa on kolmen vuoden ajan rakennettu työn arvioinnin mallia ja mittaria, jolla auttamistyön vaikutukset saadaan näkyviksi.

Mittaria tehdessä on kysytty, kohentuvatko apua ja tukea saaneiden ihmisten hyvinvointi, toimintakyky ja elämäntilanne.  Mittarin lisäksi on isoin harppauksin kehitetty arvioivaa työtapaa Ensi- ja turvakotien liiton 30 jäsenyhdistyksessä ympäri Suomea.

Nyt Vaikuttavuus esiin -hankkeen (2018–2020) anti julkaistaan lähes samannimisenä selkeänä ja havainnollisena verkkojulkaisuna Vaikuttavuus esiin. Työn vaikutukset ja niiden mittaaminen järjestöissä. Se kertoo mallista: mittarista ja uudenlaisen työkulttuurin luomisesta.  Artikkeleita on hankkeen eri vaiheista: aluksi keskityttiin keskeisten arviointikysymysten löytämiseen, sitten niiden rakentamiseen osaksi asiakastietojärjestelmää. Seuraavaksi pilotoitiin kertyvää aineistoa ja kehitettiin sitä. Eri vaiheet limittyivät toisiinsa, ja koko hankkeen ajan jäsenyhdistyksissä rakennettiin arvioivaa toimintakulttuuria mittarin käyttöönoton perustaksi.

Julkaisu analysoi eri näkökulmista, mitä kaikkea kolmen ensimmäisen vuoden aikana opittiin, ja nostaa esiin myös jatkokehittämisen tarpeita. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten edustajien kirjoittamissa artikkelit kuvaavat, miten kehitetyt arvioinnin välineet istuvat arjen työhön ja millainen on johtamisen rooli arvioivan työkulttuurin rakentumisessa. Tutkija kuvaa sitä työntekijöiltä kerätyn seuranta-aineiston pohjalta.

Julkaisussa pohditaan myös kertyvän tiedon hyödyntämistä toiminnan laadun ja tiedolla johtamisen kannalta sekä osana järjestöjen strategian toteuttamista ja vaikuttamistyötä. Lopuksi Vaikuttavuus esiin -mittaria peilataan vaikuttavuusajattelun tämänhetkisiin kehittymistrendeihin.

Vaikuttavuus esiin. Työn vaikutukset ja niiden mittaaminen järjestöissä esittelee yhden varteenotettavan mallin työn vaikutusten mittaamiseen järjestöissä ja avaa moniäänisesti näkökulmia vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen kaikille kiinnostuneille.

Julkaisu on luettavissa https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vaikuttavuus_esiin_tyon_vaikutukset_ja_niiden_mitt