Ukrainan sodan seurauksena Suomeen on tullut pieniä lapsia ja vauvoja äiteineen sekä lasta odottavia. Ensi- ja turvakotien liitto pitää tärkeänä, että tilapäistä suojelua tarvitsevien Suomeen tulijoiden tilanteessa erityistä huomiota kiinnitetään vauvojen, pienten lasten ja heidän äitiensä sekä lasta odottavien tukemiseen.

Traumaattisilla kokemuksilla on suuria ja pahimmillaan hyvin pitkäaikaisia vaikutuksia vauvojen ja pienten lasten tulevaan kehitykseen ja elämään. Pikkulapsivaiheessa arjen rytmi, turvalliset aikuiset ja mahdollisuus leikkiin toisten lasten kanssa tukevat lapsen kasvua, kehitystä ja perusturvallisuutta. Nämä tilapäisen suojelun tarpeessa olevilta lapsilta ovat järkkyneet. Äidin kokema stressi vaikuttaa vahvasti jo sikiövaiheessa. Vauvan saaminen ja synnyttäminen ovat normaalissakin tilanteessa erittäin isoja asioita perheen elämässä. Niissä äiti tarvitsee läheisten ihmisten tukea osaavien ammattilaisten lisäksi. Suomeen tulleiden ja tulevien tilapäistä suojelua tarvitsevien tilanteessa omaa tukiverkostoa ei välttämättä kaikilla tulijoilla ole, vaikka tulijat saavat varmasti tukea myös toisiltaan.

Ensi- ja turvakotien liitolla on erittäin pitkä kokemus ja vankka asiantuntemus odottavien ja vauva perheiden sekä kokemusta sodista ja konflikteista tulevien vauva- ja lapsiperheiden auttamisesta. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen on valmis tekemään yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa tilapäistä suojelua tarvitsevien odottavien ja vauvaperheiden tukemiseksi yhteisesti sovittavalla tavalla.

Tilapäisen suojelun piirissä olevilla ja turvapaikkaa hakevilla lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Mahdollisuus varhaiskasvatukseen perustuu kunnan harkintaan. Tilanne muuttuu, kun turvapaikka perheelle ja lapselle on myönnetty. Silloin lapsella on yhtäläinen oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen kuin muillakin lapsilla, joiden kotikunta on Suomessa.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää erittäin tärkeänä, että kunnat tarjoavat Suomeen tulleille, tilapäisen suojelun piirissä oleville lapsille mahdollisuuden varhaiskasvatukseen. Siihen opetus- ja kulttuuriministeriökin on kuntia kannustanut. Varhaiskasvatuksella voi olla merkittävä vaikutus näiden lasten arjen turvallisuuden lisäämisessä, tilanteen vakauttamisessa sekä vanhemman jaksamiselle traumaattisessa tilanteessa. Turvalliset olosuhteet, arjen rutiinit, toisten lasten seura ja mahdollisuus leikkiin ovat erityisen tärkeitä lapselle pelottavien kokemusten jälkeen. Myös kielen oppimisen kannalta varhaiskasvatus on tärkeä. Myös äidin suomen kielen opiskelu, työn saamisen mahdollisuus ja sitä kautta kiinnittyminen yhteisöön paranevat, kun lapsi voi olla varhaiskasvatuksen piirissä.

Helsingissä 28.3.2022

Tarja Filatov
liittohallituksen puheenjohtaja
Ensi- ja turvakotien liitto

Riitta Särkelä
pääsihteeri
Ensi- ja turvakotien liitto